Jump to content
XPEnology Community

Where the hell is grub.cfg??


Recommended Posts

Hi All.

 

Using OSFMount to mount synoboot.img (6.2) into Windows 10.

I open windows explorer and open the drive mounted.

 

The only thing I can see is BOOTX64.EFI, no required file to edit.

However when using something say power ISO or MiniTool Wizard, I can see all the required files.

 

What on earth am I doing wrong here. I've mounted the partition 0, which is 15mb (DOS 3.31+FAT16)

When opening BOOTX64, i'm greeted with the text below

 

Thank you in advance.

 

Spoiler

 

MZ       ÿÿ  ¸       @                                   €   º ´    Í!¸LÍ!This program cannot be run in DOS mode.

$       PE  d† fa[        ð    š                                             Ê        
                                                                               ¼                                                                                    .text    š      š                    `.data    î   ž   î   ž              @  Àmods     0   Œ  0   Œ             @  À.reloc      ¼     ¼             @  B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H‰
1æ  H‰"æ  HƒäðèÈq  ATU1íS‰è¢1HÁâ ‰À¾è  H    ÂH¡0ê      I‰ÔH‹@`H‹¸ø   H¸Ö      ÿЉè¢1H‰Ö‰À1ÒHÁæ H¿       H    ÆH¸N      L)æÿÐ[£Pê      ¸   ]A\ÃH…ÿtrAVº   AUH¾˜Ÿ      ATUH½‡|      SH‰ûÿÕ…ÀI‰ît1Àë8D‹cE1íIƒì$IÁìM9ìtèB‹l«$º   H¾Ÿ      IÿÅH‰ïAÿÖ…ÀuÚH‰è[]A\A]A^Ã1ÀÃAVH¸R<      AUATUSÿÐH…ÀuH¸µ<      ÿÐH…ÀH‰Ãuëq‹xH¸•      ÿÐH…À…†   ëЋxH¸•      ÿÐH…ÀupL‹cM…ät:H»‡|      º   H¾¢Ÿ      L‰çI‰ÞÿÓ…ÀuA‹l$E1íHƒí$HÁíL9íu1Àë)K‹\ì$º   H¾Ÿ      IÿÅH‰ßAÿÖ…ÀuÖH…ÛH‰ØtÓ[]A\A]A^ÃSA‰û‰úí%ÿÿÿ ·ö‰ÇÆ1À¢1HÁâ ‰ÀE1ÒH    ÂI‰ÑD‰Úí%ÿÿÿ ‰ÂÊ   9ÇGÂAÿÂ9ðr1À¢1HÁâ ‰ÀH    ÐL)Èë)D‰Ð%ÿÿÿ uÅ¢1H‰ÑA‰ÀHÁá L    ÁL)ÉHù@KL v¨1À[ÃH¸      QÿÐH…Àu1ÀëJ‹xLf…ÿtô·ÿ¾ü
  H¸å      ÿÐH…ÀtÛH‰Æ1ÒH¿       H¸N      ÿУPê      ¸   ZÃHƒì(ÿ×HƒÄ(ÃHƒì(H‰ñÿ×HƒÄ(ÃHƒì(H‰ñÿ×HƒÄ(ÃHƒì(I‰ÈH‰ñÿ×HƒÄ(ÃHƒì(M‰ÁI‰ÈH‰ñÿ×HƒÄ(ÃHƒì(L‰L$ M‰ÁI‰ÈH‰ñÿ×HƒÄ(ÃHƒì8H‹D$@H‰D$(L‰L$ M‰ÁI‰ÈH‰ñÿ×HƒÄ8ÃHƒìXH‹D$hH‰D$0H‹D$`H‰D$(L‰L$ M‰ÁI‰ÈH‰ñÿ×HƒÄXÃHƒìXH‹„$€   H‰D$HH‹D$xH‰D$@H‹D$pH‰D$8H‹D$hH‰D$0H‹D$`H‰D$(L‰L$ M‰ÁI‰ÈH‰ñÿ×HƒÄXÃPH¸j,      ÿÐZH¸X=      ÿà@€çt H¸g-      ÿàÃHƒÿ?¸@   QHFøHD7ÿH‰þH÷ÞH!ÆH¸T?      ÿÐH‰ÁHÁé tH¾§Ÿ      ¿&   1ÀHºpj      ÿÒ1ÀZÃH¸…A      ÿàH‰øÉøÃHƒìÁæH‰<$‹L$ÁçHƒÄÁá     ÏÏ   €    ÷‰ø    ÐÃAWAVI‰÷AUATI‰þUS1íI½`      Hƒì1ÛE1ä‰l$‰\$1ÒL‹L$D‰d$ D‰æL‰ÏAÿÕºø   ïºü   í‰ÂÁè=ÿÿ  uE…ät    AÿÄAƒüu½ÿÃû u³ë9L‰ùL‰ÏD‰æAÿÖ…Àu7E…äuÙº    H‹|$‹t$ AÿÕºø   ïºü   í©  € ë³ÿÅý   …hÿÿÿHƒÄ[]A\A]A^A_ÃATUAˆÑSA¸1   °4Iº`      A»ø   HƒìH‰<$‰t$AÿÈt[L‹$$‹l$¶ÐL‰ç‰îAÿÒ‰ÁD‰Úƒàüïƒá‘ü   ì<?v1ƒàüL‰ç‰î¶Ð‰ÓAÿÒ‰ÁD‰Úƒàüïƒá‘ü   ì<ÿt
A8Át    Cë 1ÀëˆØHƒÄ[]A\Ãfufƒ>tH¾ÇŸ      ¿   1ÀHºpj      ÿâ1ÀÃUSHrI‰òLR L9Öƒ      L‹L9YsH¾èŸ      é—   L‹FH‹YM‰ÁE‰ÀJIÁé L¯O(LO Iƒø
„ˆ   w)Iƒøt?Iƒø…‹   Lc LFL‰ÅM‹AM)ØI)ØIèë1Iƒø t IƒøufL‹FM)ØMAI)Øë<M‹ALFë2Lc LFMAMcÈM9Èt4H¾        []¿   1ÀHºpj      ÿâL ë7D‹ LFMAE‰ÁëÇD‰ ë"[]L‰ÂH¾#       ¿   1ÀH¹pj      ÿáHr8éîþÿÿ1À[]ÃH…ÿt …ötH‹ ÿÎëï…ö¸    HDÇÃL‹H¹J       HºV       ¾   H¿^       1ÀI¹{Š      AÿáAWAV1ÀAUATI‰øUSH‰ýHºV       H‰óH¹q       Hƒì¾Í  H¿^       I¼{Š      AÿÔŠE Pš€âýt<cu9€}du31öH}º
   H¸7„      ÿÐI‰ÇH¸@‹     D‹(E…íuE…ÿy1ëH¾}       ¿    1ÀHºpj      ÿÒH¸@‹     D‹(él  ŠE <fˆD$t<ht"<cuBD‰þH¸ Ì      ëD‰þH¸°Ì      ë
D‰þH¸¨Ì      H‹8H¸<       ÿÐH…ÀI‰Æu+HƒÄH¾‹       ¿    []A\A]A^A_1ÀHºpj      ÿâH‹@¾T$D‰ùÁá¾ë  H¿^       L‹xP    ÊH¹š       HcÒA‹G H‰S M‰øHºV       P1ÀM‹OAÿÔI‹GA‹W YÇC   HÿÀH‰CBÿ^…Ðu…Òu+HƒÄH¾Æ       ¿   []A\A]A^A_1ÀH¹pj      ÿáÇC    ¾   ‹K‰ðÓà9ÂvÿÁ‰KëîL‰s@I‰èH¹Ý       HºV       ¾÷  H¿^       1ÀAÿÔHƒÄD‰è[]A\A]A^A_ÃUSH»…A      RH…ÿt H‹o ÿÓH‰ïëðX[]ÃAUI½°Ì      ATI¼¨Ì      UH½ Ì      SH»Ì
      PI‹} ÿÓI‹<$ÿÓH‹} ÿÓHÇE     IÇE     H¿ º      IÇ$    H¸Q      Z[]A\A]ÿàAWAV1ÒAUATH¾@º      US¿   H¸ý      Hƒì(HL$ÿÐI‰Ä1ÀM…ä„Ü   L‰å1ÛI¿3$      H‹D$HPÿH…ÀH‰T$„¤   H‹} Aÿ×H…ÀI‰Å„ˆ   H‰ÇH¸N$      ÿÐH…ÀI‰Ætqº   H¾@º      H‹} H¸ö      ÿÐH…ÀH‰D$tH¿(   H¸:A      ÿÐH…ÀH‹T$uH¸…A      L‰çÿÐ1Àë5H‹M H‰X H‰ÃL‰hL‰pH‰PH‰HƒÅéEÿÿÿH¸…A      L‰çÿÐH‰ØHƒÄ([]A\A]A^A_ÃAUATH¸†$      UI‰ôSH‰ûQH‹~ÿÐH‰Å1ÀH…ítVH‰ïH¸N$      I½Ñ+      ÿÐÆ Æ@ÿfÇ@ H…ÛtL9ãuH‹[ ëðH‹{H‰îAÿÕ…ÀuìH¸…A      H‰ïÿÐH‰ØZ[]A\A]ÃAVI¾Ñ+      AUI‰ÕATI‰üU1íSH‰óH…Ût>H‹{L‰æAÿÖ…Àu(‰éHºó       ¾    L‰ïI¸Ó‹      Aÿи   ë
H‹[ ÿÅë½1À[]A\A]A^ÃAULnATH¸¨Ì      USI‰üQH‰óL‰êH‹0H½      ÿÕ…ÀtÆhë:H¸°Ì      L‰êH‹0L‰çÿÕ…ÀtÆfëH¸ Ì      L‰êH‹0L‰çÿÕ…ÀtÆc¸   Z[]A\A]ÃAUATI‰ñUSH‰ûI‰ÔI‰Ð1ÀHƒìH‰õÿ7I‰ÍHºV       H¹÷       ¾  H¿^       Iº{Š      AÿÒH‹C@‹KM‰àM‰éH‹pIÓàH‰éH‹FH‹~‹H¸      ÿÐH…ÀA[A\t,H‹ H‰êH¾+¡      AY[]A\A]¿   1ÀI¸pj      AÿàZ1À[]A\A]ÃAUATI‰õUSI‰üHƒì…ÒtÿÊ…’  H¸°Ì      1íH‹éø   H¸¨Ì      H‹1íH…Û„f  ‰éHºS¡      ¾   H‰ç1ÀI¸Ó‹      AÿÐ1ÀI‰àH¹X¡      HºV       ¾ˆ  H¿^       I¹{Š      AÿÑL‰îH‰çAÿÔ…À…  H‹[ ÿÅ놉éHºf¡      ¾   H‰ç1ÀI¸Ó‹      AÿÐ1ÀI‰àH¹X¡      HºV       ¾‘  H¿^       I¹{Š      AÿÑL‰îH‰çAÿÔ…À…   H‹[ ÿÅH…ÛuŒH¸ Ì      H‹1íH…Ûtm‰éHºk¡      ¾   H‰ç1ÀI¸Ó‹      AÿÐ1ÀI‰àH¹X¡      HºV       ¾™  H¿^       I¹{Š      AÿÑL‰îH‰çAÿÔ…Àu H‹[ ÿÅëŽ1À븠  HƒÄ[]A\A]ÃAUATI½N$      USI‰ôRH‰ûHƒ; tAI‹|$AÿÕH‰ÅH‹H‹xAÿÕH‰îH‰ÇH½Ñ+      ÿÕ…ÀuH‹I‹t$H‹xÿÕ…ÀtL…À~<¿(   H¸:A      ÿÐH…ÀH‰Åt/H‰Çº(   L‰æH¸ |      ÿÐH‹H‰E H‰+ë H‹HƒÃ éqÿÿÿX[]A\A]ÃH‰ðE1ÀH…Àt
L@H‹@(ëñL‹J‹OI‹yƒé    HÓçL9Çu)I‹yHÓçH;~uSH‰ÓH‰÷H¸*”      ÿÐH‰¸   [ÃAUATI‰ñUSH‰ûI‰ÔI‰Ð1ÀHƒìH‰õÿ7I‰ÍHºV       H¹p¡      ¾1  H¿^       Iº{Š      AÿÒH‹C@‹KM‰àM‰éH‹pIÓàH‰éH‹FH‹~ ‹H¸      ÿÐH…ÀA[A\t,H‹ H‰êH¾¢¡      AY[]A\A]¿   1ÀI¸pj      AÿàZ1À[]A\A]ÃAVAUH¸í
      ATUSHƒìH£ê      H¸c      ÿÐH…À„»  I‰ÄH‰ÃI½Œ      H‹CH…Àt~Šƒâ€úutŠ@<t    <uiE1öëA¾   H‰ÞL‰çAÿÕH…ÀH‰ÅtMH‰ÆL‰çAÿÕH…Àu7Hƒ} t0E…öH‰îH¿¨Ì      H¸w      u
H¿ Ì      ÿÐHÇE    HÇC    H‹[ H…Û…lÿÿÿL‰ãH‹kH…í„ë   ŠE ƒà<u}€}uwÆD$‹ÆD$    ŒÆD$
âÆD$ ÆD$ ÆD$
®ÆD$òÆD$·fƒ}Ç$ë…+fÇD$¸ØfÇD$©Iu3H}º   H‰æH¸‡|      ÿÐ…ÀuH‰ÞL‰çH¸Œ      ÿÐH…ÀudH‹CH‹HŠE ƒà<H¸w      u*€}u$‹UúÐA@”ÇúÐA @”Æ@÷utúÑAtl€y tWy   H‰ÞH¿ Ì      vAÿÐH‹[ H…Û…ûþÿÿL‰çH¸Ì
      ÿÐH¿ º      H¸lQ      ÿÐHƒÄ[]A\A]A^ÃH‰ÞH¿¨Ì      ë°H‰ÞH¿°Ì      ë¡H‹W1Àƒz…<  AWAVAUATUSHƒìH‹L‹g@Š <ft<ht
<c…  ëHƒ( u    I‹$éõ   H‰ýH¸c      I¾†$      ÿÐI‰ÅH‰ÃH…Û„·   H‹{AÿÖH…ÀI‰Ç„›   H‰ÇH¸N$      ÿÐL‰ÿÆ Æ@ÿfÇ@ I‹t$H¸Ñ+      ÿÐL‰ÿ‰D$ Hº…A      ÿÒ‹D$ …ÀuPH‹CŠƒâ€úuB€xu<H‹}(1öH‰úH…Òt
HrH‹R(ëñ‹MH‹Pƒé    HÓâH9òuH‹@HÓàH;GuH‹ë    H‹[ é@ÿÿÿH¸Ì
      L‰ïÿÐH‰Øë1ÀHƒÄ[]A\A]A^A_ÃAVAUH¸3$      ATUSHƒì ÿÐH…À„±   H‰ÃH‰ÇI½N$      AÿÕH…ÀH‰Å„’   Š ƒà<…c  ŠEÿÈ<‡V  H‰ßH¸†$      ÿÐH…ÀI‰ÄtaE1ö»   L‰çAÿÕŠƒâ€úu!ŠPJÿ€ùw€úÆ Æ@ÿDDófÇ@ ëÏHt$L‰çH¸|      ÿÐ…ÀI½…A      u
L‰çAÿÕ1Àé  H|$H¸VR      ÿÐH‰ÃL‰çAÿÕH…ÛtÚHƒ} HÇD$    I¼²Q      H‰l$u5‹CH‹mH‰ßH÷H¸¤X      HÓåÿÐH9ÅuH‹;H¸±~      ÿÐH‰ÅëYHT$H¾%      H‰ßH¸½“      ÿÐH‹T$H…Òu H‰ßAÿÔE…öëGH¿È¡      H‹31ÀH¹ÅŒ      ÿÑH‹|$H‰ÅAÿÕH‰ßAÿÔH‰èë-Ht$H‰ßH¸|      ÿÐ…À„ÿÿÿH|$H¸±~      ÿÐHƒÄ []A\A]A^ÃH‰øE1ÀHÿÊHƒúÿ„ö   ·E…ÀLN‰Ïth¹ $ÿÿÿÿ  wLAè Ø  HƒÀAÁà
BŒ $  ‰ÎÁîƒÎð@ˆpü‰ÎÁî ƒæ?ƒÎ€@ˆpý‰Îƒá?ÁîƒÉ€ƒæ?ˆHÿƒÎ€@ˆpþë    Æ ?I‰ñHÿÀE1Àëxƒùwˆë@ùÿ  wÁéƒç?HƒÀƒÉÀƒÏ€ˆHþ@ˆxÿëN± (ÿÿþÿ  v=± $ÿÿþÿ  wÆ ?HÿÀë*‰ÎÁéƒç?Áî ƒá?ƒÏ€ƒÎàƒÉ€@ˆx@ˆ0ˆHHƒÀëA‰ÈL‰ÎéýþÿÿÃAUATE1äUSH‰óAPD·nH½Î‰      ·N‹VAƒíAU¶FP¶FP¶FP¶FP¶FP¶FP¶F
PD¶N 1ÀD·F
H‰þH¿Î¡      ÿÕHƒÄ@fƒ{wYH‰êH¿¢      1À[]A\A]ÿâE9åvãB¶t#H¿¢      1ÀIÿÄÿÕëâSH‰øE1ÀE1ÒH…É„G  H…ö„>  E1ÉHƒùÿLZA•ÁL)ÉE…ÒDŠ
t>DˆËƒãÀ€û€…ö   AÁàAƒá?AÿÊE    ÈAƒúuAƒøë
Aƒúu|Aƒø‡ã   éÇ   E„ÉE¶ÁyiDˆÊƒâà€úÀuAƒáA€ù†¢   E¶ÁAº   é­   DˆÊƒâð€úàuE‰ÈAº   Aƒàé   EˆÈL‰ÚAƒàøA€øðuiE‰ÈAº   AƒàëqE…ÒulE…ÀtoHƒþw Aøÿÿ  w`ëHAøÿÿ  v?A  ÿÿHƒîHƒÀÁê
fâÿfÊ Øf‰PüD‰ÂfâÿfÊ Üf‰PþëL‰ÚI‰ÓA¸?   fD‰ HÿÎHƒÀE1ÒL‰Úé°þÿÿH)øHÑø[ÃHƒìH‰òH¾0ê      H‹H‰øH‰ÆH¸ò      H‹I`H‹¹@  HL$ÿÐ1ÒH…ÀuH‹T$H‰ÐHƒÄÃAWAVI‰ÏAUATI¾:A      US‰û¿@   Hƒì(H‰4$H‰T$HÇD$@   AÿÖH…À„—   I‰ÄH¡0ê      H‹$M‰áLD$H‹L$H‰ÞH½      L‹h`I‹½°   ÿÕHº      €H9Ðu<L‰çH¸…A      ÿÐH‹|$AÿÖH…ÀI‰Ät1I‹½°   I‰ÁLD$H‹L$H‹$H‰ÞÿÕH…ÀtL‰çH¸…A      ÿÐ1ÀëH‹D$HÁèI‰L‰àHƒÄ([]A\A]A^A_ÃHƒì H‰øH¿0ê      H‹‰ÒE1ÉH‹I`H‹¹  RH¹8ê      H‰òL‹H‰ÆHL$H¸0      ÿÐZ1ÒH…ÀYuH‹T$H‰ÐHƒÄÃUS1ö‰ýH¸³      H¿pº      HƒìÿÐH…Àuº   ëRE1À1ÉHT$ H‰ÆH‹8H‰ÃH¸      ÿÐ1ÒH…Àu,…픶Â;D$ tŶÒH‹{H‰ÞH¸ä      ÿÐ1ÒH…À”ÂHƒÄ‰Ð[]ÃH¡0ê      H‰þH‹@`H‹¸ø   H¸Ö      ÿຠ  H¾`º      H¸ö      ÿàPH¸g-      ÿÐH¡0ê      E1À1É1ÒH‹@`H‹¸Ø   H¸8ê      H‹0H¸      ÿÐëþH‰øH¿0ê      API‰ÈH‹‰ÒH‹IXH‹y8H‰ÑH‰òH‰ÆH¸      ÿÐH…ÀtYH¾¢      ¿   1ÀHºpj      ÿâ1ÀZÃAWAVI‰×AUI‰ÎATI‰õUH¸ ~      SH‰ýAQÿÐH| I‰ÄH¸:A      ÿÐH…Àu¡@‹     é„   H‰ÃH‰ÇL‰áH‰êL‰æH¸Q      ÿÐfÇC  H¡0ê      L‰êM‰ùM‰ð¹   H‰ÞH‹@XH‹xXH¸      ÿÐH‰Â1ÀH…Òt*AXH‰êH¾6¢      ¿   []A\A]A^A_H¹pj      ÿáZ[]A\A]A^A_ÃAWAVI‰ÿAUATI‰ÕUSH¸ ~      I¼:A      Hƒì(HÇ    H‰t$HÇD$    ÿÐH‰ÃH| AÿÔH…À„°   H‰ÅL‰úH‰ÇH‰ÙH‰ÞH¸Q      ÿÐfÇDE   H¡0ê      E1É1ÉLD$H‹T$H‰îI¿      L‹pXI‹~HAÿ×H‹|$H…ÿtSAÿÔH…ÀH‰ÃH‰ïI¼…A      t8I‹~H1ÉI‰ÁLD$H‹T$H‰îAÿ×I‰ÆH‰ïAÿÔM…öuH‹D$I‰E H‰ØëH‰ßAÿÔ1ÀHƒÄ([]A\A]A^A_ÃAVH¸8ê      AUATUSH‹8H¸        ÿÐH…Àu1ÀëgL‹`@I‰Å1íI¾§|      A·„$”   Iœ˜   fA;¬$†   sH¾V¢      H‰ßAÿÖ…Àu
fA;¬$†   u
ë¬ÿÅHƒÃ(ëÌ‹C IE@8mimgu•[]A\A]A^ÃAWH‰øAVSH‰û1ÿŠŠHƒâ€út&€úu€ùu·PTøâüÿ H|·PHÐëÍH…ÿu1Àéž   H¸:A      ÿÐH…ÀI‰ÆtåI¿ž      ŠŠKƒâ€út0€úu"€ùuÆ /·SHxHsƒêHÁâ/HÁê0Aÿ×·SHÓëÃIVÆ  L‰ðŠ„Ét,€ù\t€ù/uÆBÿ/Š€ù\uHÿÀëô€ù/töëHÿÀˆJÿHÿÂëÎÆBÿ L‰ð[A^A_ú   H¾Pº      H¸ö      ÿàŠƒà<u1À€ÿt&·GHøŠƒâ€út ·PH‰ÇHÐëê€xÿuîH‰øÃATH‰øUI‰üS1Û·HŠƒâHË€úu€xÿtHÈëäH‰ßH¸:A      ÿÐH…ÀH‰ÅtH‰ÇH‰ÚL‰æH¸ |      ÿÐH‰è[]A\ÃAWAVI‰ÿAUATUSH»Î‰      HƒìAŠA¶wE·oƒà<„&  w<t]<„è   éT  <„  ‚Œ  <…>  @€þt@€þÿH¿[¢      t ëH¿g¢      1ÀÿÓé@  H¿q¢      éþ  Fÿ<w}¶ÀHº ž      ÿ$ÂA¶WA¶wH¿‚¢      醠  A¶wH¿Ž¢      麠 I‹OI‹WH¿š¢      A‹wéy  L‰þH¿®¢      é}  A‹wH¿·¢      éz  H¿Á¢      ék  @€þt @€þt é  A‹WA‹wH¿Ð¢      1ÀÿÓér  1ÀH¿Ý¢      IoÿÓA€ uA‹wH¿ä¢      1ÀÿÓëH‰îH¿è¢      1ÀÿÓH‰ïI¼ ~      AÿÔ€| uA‹wH¿ä¢      1ÀÿÓëH‰ïAÿÔH¿è¢      Ht1ÀÿÓH‰ïI¾ ~      AÿÔH‰ïH‰D$AÿÔH|AÿÔH‹T$Hê€| uA‹w H¿ì¢      éx  H‰ïAÿÖI‰ÄH‰ïAÿÖH|AÿÖItH¿ð¢      Hî銠  H¿ô¢      é;  Fÿ<‡m  ¶ÀHº(ž      ÿ$ÂA·OA¶WH¿£      A¶wé$  A·WA·wH¿£      é¡þÿÿI‹WI‹wH¿#£      1ÀÿÓé  I‹wH¿<£      1ÀÿÓéê  A¶WA¶wH¿H£      éVþÿÿA¶OA·WH¿T£      A·wE¶O
1ÀE¶G    ÿÓ饠 A‹wH¿n£      é_  A¶G$E¶OH¿w£      E¶GA¶OA¶WA¶wPA¶G    P1ÀÿÓAXAYéV  A¶GWH¿¢£      A¶OA¶WA¶wE¶OE¶GPA·GPA·GPA·G PA¶G PA¶G
PA¶G    P1ÀÿÓ釠 PA¶G*H¿Í£      A·OA·WA·wPA·G(PA·G&PA·G$PA·G"PA·G PA·GPA·GPA·GPA·GPA·GPA·GPA·GPA·GPA·GE·O E·G
P1ÀÿÓHƒì€ét  A¶wI‹O H¿¤      I‹WM‹G(1ÀÿÓéP  A¶OA¶WH¿/¤      E¶GI‹w1ÀÿÓé*  A·OA·WH¿D¤      A·w1ÀÿÓé  L‰þH¿T¤      é³   H¿^¤      é´  Fÿ<‡o  ¶ÀHº¸ž      ÿ$ÂA¶G)E¶OH¿t¤      E¶GI‹OI‹WA‹wPA¶G(PA¶GPA¶GPA¶GPA¶GPA¶GPA¶GP1ÀÿÓHƒÄ@éo  I‹OI‹WH¿­¤      A‹w1ÀÿÓéP  L‰þH¿¿¤      H¸¨      ÿÐé2  A·íH¸:A      ƒí|-HcÿÿÐH…ÀI‰ÄtHcÕH‰ÇIwHÑêH¸ž      ÿÐÆ  ëH¸@‹     Ç     L‰æH¿Å¤      1ÀÿÓL‰çH¸…A      ÿÐé½   A¶GA·O
H¿Ï¤      A·WE¶O
E¶G A‹wPA¶GPA¶GPA¶GPA¶GPA¶GP1ÀÿÓHƒÄ0ëmH¿ ¥      ë.@€þuA·WA·wIOH¿¥      1ÀÿÓë=H¿-¥      1ÀÿÓë-HƒÄ@¶ÖH¿>¥      []A\A]A^A_¶ðH¹Î‰      1ÀÿáAŠƒà<uA€ÿtMïé;ùÿÿHƒÄ[]A\A]A^A_ÃH…ÿ„Š   H…öAUAT¸   UH‰õSQtnH‰ûI½‡|      ŠŠE ƒâƒà8Ât¶À¶Òë¶C¶U8Ðu
·C·Uf9Ðt)Ðë-D·àH‰îH‰ßL‰âAÿÕ…ÀuŠƒà<u€{ÿtLãLåë¡1ÀZ[]A\A]ø   ÃPH¸©"      ÿÐH£@ê      H¸;      ÿÐH¸à3      ÿÐH¡0ê      1ÒE1À1É1öH‹@`H‹¸   H¸      ÿÐZH¸6      ÿàATH¸8ê      UI‰üSH‰õH‹8H¸        ÿÐH…ÀtjH‰ÃH‹xH¸´      ÿÐI‰$H¸C#      H‹{ ÿÐH‰E Iƒ<$ uH¡Hê      H…Àt H‹{H‰êL‰æÿо/   H‹} H¸}      ÿÐH…ÀtÆ  []A\ÃPH¸í
      ÿÐZH¸<      ÿàSHƒìfúäH‰<$‰t$…Š   º   H»`      ÿÓºø   ïºü   íÁèƒøueº   H‹<$‹t$H¸O          ÿЄÀtH¶ÀH‹<$‹t$PÿӉƿø   ‰Áƒæü‰ú‰ðïƒáfÁü ‰ÊfíA‰À‰ú‰ðïD‰À‰ÊƒÈfï‰ð‰úï‰ÊfíHƒÄ1À[ÃH‰òH¾0ê      H‹H‰øH‰ÆH¸ä      H‹I`H‹y0ÿàAUAT¸ÿÿÿÿUSHƒìH9ÇH‰|$v1À釠  H¡0ê      H‰ñH‰óH‰ýLD$º   ¾   I¼      L‹h`I‹}(AÿÔH…Àu½Hƒ|$ tH‹D$ë<H‰l$I‹}(LD$H‰Ùº   ¾   AÿÔH‰Å1ÿH‰ÞH¸+.      ÿÐH…ítÂérÿÿÿHƒÄ[]A\A]ÃAUAT¸ÿÿÿÿUSHƒìH9ÇH‰|$v1Àé™   H…ÿ½   u
H‰D$½   H¡0ê      H‰ñH‰óLD$º   H‰îI¼      L‹h`I‹}(AÿÔH…Àu®Hƒ|$ tH‹D$ë?¸ÿÿÿÿH‰îI‹}(LD$H‰Ùº   H‰D$AÿÔH‰Å1ÿH‰ÞH¸+.      ÿÐH…ít¿é`ÿÿÿHƒÄ[]A\A]ÃAUATH¸¸Ì      USI‰üH‰ÓH‰÷I‰ÍHƒìƒ8 L‰Å„   I‹$H¡ÐÌ      H¹ |      H9ÂsH¸ØÌ      H‹0ÿÑ1ÀëH‰ÂH¸ØÌ      H‹0ÿѸ   H¾ÐÌ      H‹H…ÛI‰$tH¹ÈÌ      H‹H‰M…ítH¾ÀÌ      H‹I‰U H…í‰ÂtwH»¼Ì      ‹‰U ‰ÂëdHD$H…ÒLL$H‰òL‰æHDØH¡0ê      M…ÀMEÈI‰ÈH‰ÙH‹@`H‹@8H‰ÇH¸      ÿÐH…Àº   tHº      €H9Е¶Ò÷ÚHƒÄ‰Ð[]A\A]ÃAWAVI¿Ë/      AUATI‰ÖUSH‰ýH‰óI‰ÍM‰ÄHƒì(H¡0ê      º
   fÇD$A fÇD$p Ht$fÇD$p fÇD$l H‹xfÇD$e H¸‡|      ÿЉD$ H¸ØÌ      I¸¼Ì      H¹ÀÌ      HºÈÌ      H‹0H¿ÐÌ      Aÿ×…ÀˆÄ   H…Ût5H¸ÐÌ      H‹ H9E s"H¾p¥      ¿   1ÀHºpj      ÿÒéà  H¸ÐÌ      H‹8H¸:A      ÿÐH…ÀH£ØÌ      u¡@‹     骠 H‰ÆI¸¼Ì      H¹ÀÌ      HºÈÌ      H¿ÐÌ      H¸Ë/      ÿÐ…À(H¸ØÌ      H‹8H¸…A      ÿÐH¾S¥      éOÿÿÿH¡0ê      H‹@`H‹¸è   H¸ÈÌ      H‹H¸8ê      H‹0H¸ä      ÿÐH…ÀtVHº      €H¹ØÌ      H‹9H9ÐH¸…A      tÿÐH¾¥      éØþÿÿÿÐH¿¯¥      1ÀHºÎ‰      ÿÒéWþÿÿH¸¸Ì      H…íÇ    tH¡ÐÌ      H‰E H…Ût)H¸ÐÌ      H‰ßH‹H¸ØÌ      H‹0H¸ |      ÿÐM…öt
H¡ÈÌ      I‰M…ítH¡ÀÌ      I‰E M…ät
¡¼Ì      A‰$1Àƒ|$ u ‰D$ 1öH¿-      Hºˆ      ÿÒ‹D$ HƒÄ([]A\A]A^A_ÃAWAV1ÿAUAT¾   USH»/      HƒìXÿÓH…ÀH‰$uH¿×¥      é™   E1À1ÒI‰ÅHÇD$ 0  HL$ H‰ÆH|$H½Ë/      ÿÕ…Àu]L‰ï¾   H¸+.      ÿÐH‹t$ 1ÿH‹$HÁæHt$H‰t$HÆÿ  HÁî HöÿÐH…ÀI‰Å„zÿÿÿE1ÀHL$ 1ÒH‰ÆH|$ÿÕ…ÀyH¿î¥      1ÀHº      ÿÒM‰ïL|$H‹\$ M‰ìA¾ÿÿÿÿL‰ýM9熲   Aƒ<$…Ÿ   I‹D$L9ð‡‘   I‹T$H‰ÖHÁæ HðH=  vzH…ÒtuH‰ÚL‰æH‰ïH¸ |      ÿÐI‹T$Húÿÿ w¸ÿ IÇD$  H)ÐHÁè I)D$H‹EHÿ  HÁè H‰ÂHUHúÿÿ v ºÿÿ H)ÂH‰UHƒ} HD HEèIÜéEÿÿÿL‹t$ L‰ú1ÀH9ês    HBLòëòHÁè»   H=ÿ   vº @ H= @ H‰ÓHFØM‰òL‰ùI÷ÚH9ésuN 1H‰ÈL‰ÎH9õvH‹~H9xHBÆLöëêH9Át-H|$(K4¹
   ó¥K<¹
   H‰Æó¥Ht$(¹
   H‰Çó¥L‰Éë¤L‰æH‰ÇH¸›B      HÁæ ÿÐL)ãthM÷L9ývQM‹gI‹OI9Üv
I)ÜIÁä LáI‰ÜH‰ÏH‰L$L‰æH‹$ÿÐH…ÀH‹L$u¨H‰ÎD‰âH¿¦      H¹      ÿÑH¿9¦      éûýÿÿL‰ï¾   H¸+.      ÿÐHƒÄX[]A\A]A^A_ÃH¸¸Ì      ƒ8 …`  USHƒìH‹H¡0ê      áÿÿ H‹X@ùÿÿ  ~ fÇ$? é‘   ·Ñ¸ %  ú%  t}w6ú‘!  ¸²%  tnw
¸Ä%  ú!  ë[ú’!  ¸º%  tR¸¼%  ú“!  ëAú%  ¸%  t8wú%  ¸%  t)¸ %  ú%  ëú%  ¸%  t¸%  ú%  t‰Ðf‰$f‹~1Ò‰ø‰ýfÁèfåøA‰ÂD¶Ø¸   A9ÓwƒùfÇD  H½ä      ~;ëNDHAƒùwßùþÿ  "E1Àf…ítA€úLFvL‹FE‹fD‰DD‰ÈHÿÂë«f÷ÇøuH‹{H‰âH‰ÞÿÕëH‹{H‰âH‰ÞÿÕH…ÀtáHƒÄH[]ÃH¸¸Ì      ‰òƒ8 u)H¡0ê      ‰Ñ·ÒÁé·ÉH‹p@H¸ò      H‹~8ÿàÃH¸¸Ì      Hƒìƒ8 tHÇ$P   HÇD$   ë3H¡0ê      LD$H‰áH‹p@H‹FHH‹~HcPH¸      ÿÐH…Àuº·D$·$HƒÄÁà    ÐÃH¸¸Ì      ƒ8 t1ÀÃH¡0ê      H‹@@H‹PH·B·R Áà    ÐÃH¸¸Ì      HcÖƒ8 uH¡0ê      H‹p@H¸ä      H‹~@ÿàÃ1öPH¸'9      ÿÐ1ÿH¸U      ÿÐ1ÀZÃSH‰ûH¸U      ¿   ÿÐH‰ßH¸'9      ¾   ÿÐ1À[ÃHº¸Ì      ‰ðƒ: uSH¹0ê      H‹ƒøH‹r@trƒøtÃH‹~(º   ë I½      ë     H½      H‹~(H‰ÂƒâH¸ä      ÿàÃSH¸¸Ì      Hƒì‹…ÛuuH¡0ê      HT$ H‹p0H¸ä      H‹~ÿÐH…ÀuO·D$ f…Àu.·\$SÿfƒúSø–Áfƒú—„Ñt(fƒû
t"ƒÃ`Ë   ëfƒøwHºàž      ‹‚ë1ÛHƒÄ‰Ø[ÃH¸¸Ì      ƒ8 uUH¡0ê      ATI¼ä      US1ÒH‹X@H‹CHH‹{(H‰Þ‹hAÿÔH‹{0H‰ÞH¸Ö      ÿÐHcÕH‹{(H‰ÞL‰à[]A\ÿàÿ   VH¸U      ÿÐ…ÀuYH¾K¦      ¿
   Hºpj      ÿâH¸Ð‹     H¾ »      H¿à‹     Hƒ8 u#H¡8»      H…Àu"H¾ »      H¿Ð‹     H¸6u      ÿÐëH¿ »      ÿÐ…ÀtÎH¸Ø‹     H¾€º      H¿È‹     Hƒ8 u#H¡˜º      H…Àu!H¾€º      H¿Ø‹     ZH¸6u      ÿàH¿€º      ÿÐ…ÀtÏXÃSH»Pu      H¿ »      ÿÓH¿ »      ÿÓH¿€º      ÿÓH‰ØH¿€º      [ÿà1ÀHþH9÷sHÿÇëôÃATUI¼‡|      S1íH¡0ê      ‰ëH;Xhs:HkÛº   H¾p»      H‰ßHxpAÿÔ…ÀuH¡0ê      H‹@pH‹DëÿÅë´1À[]A\ÃATUI¼‡|      S1íH¡0ê      ‰ëH;Xhs:HkÛº   H¾`»      H‰ßHxpAÿÔ…ÀuH¡0ê      H‹@pH‹DëÿÅë´1À[]A\ÃS1À¢1‰ÀHÁâ H    ÂH¸àÌ      H+H¸Pê      ‹[‰ÐHÁê H¯ÁH¯ÑHÁè HÐÃœXH‰ÁH5    PœXH1ÈH…ÀSt ¸   ¢€âuH¿h¦      1ÀHº      ÿÒ1À¢1HÁâ ‰ÀH    ÐH£àÌ      H¸>      ÿÐ…Àu0H¸i      ÿÐ…Àu H¸      ÿÐ…ÀuH¸Pê      Ç ø  [H¿=      H¸ŠD      ÿàS1À¢1‰Áäaƒàüæa°°æC°ÿæBæBäaƒàüƒÈæaäa1ö¨ u äa¨ tú¾   äaƒàüæa1À…ötfHÁâ H‰×H    Ï¢1H‰Ö‰ÀHÁæ H    ÆH¸Pê      H9÷Ç     s$H)þ1ÒH¿    7   H¸N      ÿУPê      H¸Pê      ƒ8 •À¶À[Ã@öÇQtH‰þH¿u¦      ëNH¡Xê      I‰ðH‰H‹H…ÀtDHH H9Ïv    HHH9ÏvH‹@ëÝH‹WðHwàI‰0Hú(<-u'H¿Š¦      1ÀHº      ÿÒH‰þH¿½¦      ëãHú¤°mtH¿œ¦      1ÀH¹      ÿÑXÃATUHnH¸Xê      SHÁíHÿÅHƒ8 „Ÿ  HÁ︠  I‰üLDà1ÿI\$ÿH¸Xê      H‹M‰àI÷ØH…É„R  L‹Iz¤°m„8  I‹2M‰ÑHF L‰âHÁèH!ØH)ÂH…ÀHEÂH…öuH¿Õ¦      1ÀHº      ÿÒH‹VHú(<-tH¿æ¦      1ÀH¹      ÿÑH‹VL\ L9Ú‚¶   I‰ÓI)ÃI)ëM!ÃNLØu
H9ÕuH‹I‰ëlIƒüt
JD H9ÂuH)êH‰VHÁâHÖëLHÁàHðM…ÒHÇ@(<-uH)êL9ÎH‰PH‹H‰I‰u#H‰ I‰ÁëL)ÒH‰0H)êH‰PL‰VIÁâI‰LÖHýÿ  HÇF¤°mH‰nvH;1uL‰    H‰ðHƒÀ tëRI9òt I‰ñH‹6éÎþÿÿH‹Ié¥þÿÿ…ÿuH¸"Q      ÿп   éxþÿÿH¾§      ¿   1ÀHºpj      ÿÒ1À[]A\ÃH‰þH¸T?      1ÿÿàUH‰þSH‰ýQ1ÿH¸T?      ÿÐH…ÀH‰ÃtH‰ÇH‰ê1öH¸)~      ÿÐH‰ØZ[]ÃH…ÿ„   HƒìH¸°>      HT$H‰æÿÐH‹|$H‹$H‹Hy¤°muHÇ@(<-H‰ H‰éÇ   H‹1H9Æw?H‹VHú(<-tH¿æ¦      1ÀH¹      ÿÑH‹H9Öw
H9ÂrH9Æw
H‰ñH‰Öë¼H;v¼H‹HÇ@(<-H‰H‰H‹L‹BM‰ÁIÁáIÑL9ÈuL@HÇ@    L‰BH‰H‹ H‰$H‹$H‰7H‹PI‰ÐIÁàIÀL9ÆuHVH9ÎHÇF    HDÈH‰ÎH‰PH‰H‰7HƒÄÃHÿÿïÿÿ‡  H   H‰ðUH÷ÐSRH9ÁH‰òv
HÇ ðÿÿH)úH¸Xê      H‹H‰ÅH‰ÎH…ötnH‰ÐHFLL9ÆuTH_H‰Â¹   HƒãàHÁêH‰ßó¥H‰Ct/H‰S(ƒàHÁâHSH‰CH{@HÇC0¤°mH¸…A      H‰] ÿÐH‰] ë{HnH‹vëHGHƒààHp I‰ðI)øIƒÀ L9ÂrVH‰ÃH‰p H‰0H)ûHÇ@0(<-H¾Xê      H)ÚH‰XHƒê HÁêH‰P(HÁâH‰PH…ÉtH;Qr
HqH‹IëëH‰H‰HX[]ÃUSH‰õHƒìH…ÿuH‰÷H¸:A      ÿÐH‰Ã銠  H…öH‰ûuH¸…A      ÿÐërHT$H¸°>      H‰æÿÐHEH‹$HÁèHÿÀH;BvKH‰ïH¸:A      ÿÐH…ÀH‰Åt2H‹$H‰ÞH‰ïH‹PH¸ |      HÁâÿÐH‰ßH¸…A      H‰ëÿÐë1ÛHƒÄH‰Ø[]ÃH¡èÌ      ÿàH‰øH£èÌ      ÃATU‰ýSH»~D      ÿÓI‰ÄÿÓL)àH9èrö[]A\ÃAVAUI‰þATUI‰õSH‰ÕI‰Ì¿H   H¸KA      HƒìD‰D$ ÿÐH‰Ã1ÀH…Û„©   H…íHº§      D‹D$ HDêH¸`ê      L‰sH‰k0H‹(I¾§|      L‰k L‰c8E1íÇC(    D‰CI‰ÄH…ít3H‹uH‹{AÿÖ…Àx$u‹E¶Ð9S|€äþ‰EëA½   I‰ìH‹m ëÈH…íI‰$H‰+tH‰]E…íL‰cH‰ØuK   HƒÄ[]A\A]A^ÃSöGH‰ûtH‹H…ÀtH   H‰ßH¸Pu      ÿÐH‰ßH¸…A      [ÿàPöH¸§      Hº§      H‰þH¹Î‰      H¿§      HEÐ1ÀÿÑ1ÀZÃH‰þPHºÎ‰      H¿§      1ÀÿÒ1ÀZÃ…öAVAUATUS?1öH¿!F      H¸°L      ÿÐH¿-§      H¡@½      ÿÐH¸‚›      ÿÐéD  I½@‹     I‰ÖH‹:H¸”l      ÿÐAƒ}  H‰Å…   H‰ÇH¸›J      ÿÐH…ÀH‰Ã„ð   H‰ÇH¸òr      ÿо)   I‰ÄI‹>H¸ó|      ÿÐH…ÀHpuI‹6€> uoH…íu"H¾/§      ¿   1ÀHºpj      ÿÒ郠  Aƒ} uH¸@‹     Ç     M…äHº%§      tI‹T$H‰îH¿@§      1ÀH¹Î‰      ÿÑë;M…ät61ÉHºæE      H‰ßAÿT$H¡@½      H¿-§      ÿÐH¸‚›      ÿÐH‰ßH¸~K      ÿÐH‰ïH¸…A      ÿÐ[¡@‹     ]A\A]A^Ã…öuH¾Y§      ¿   1ÀHºpj      ÿâQH‹:ŠˆÂƒâû€ú+t<(u H¸¿d      ë
H¸½e      ÿÐH…ÀtH‰ÇH¸sZ      ÿÐ1ÀZÃ…öUSWKH¸?i      H½h      ÿÐH‰ÃH…Û„   H‹;ÿÕH‹3H‰ÂH¿o§      1ÀH¹Î‰      ÿÑH‹[0ëÎH‹*¾=   H¸ó|      H‰ïÿÐH…ÀH‰Ãu Y[]H¾v§      ¿   1ÀHºpj      ÿâÆ  HpH‰ïH¸]g      ÿÐÆ=Z1À[]Ã…öH¾Y§      ¿   1ÀHºpj      ÿâPH¸»h      H‹:ÿÐ1ÀZÃSE1ÀH¹ˆ§      Hº¥§      H¾GH      H¿´§      H»¼D      ÿÓH…ÀtH(   E1ÀH¹¸§      HºØ§      H¾÷H      H¿ß§      ÿÓE1ÀH¹å§      Hºü§      H¾AF      H¿¨      ÿÓH‰ØE1ÀH¹¨      [Hº¨      H¾âG      H¿¨      ÿàAVH¸:A      AUI‰þATI‰ÕU¿   SH‰õÿÐH‰Ã¸   H…ÛthH‰ïH¸*”      H½…A      ÿÐH…ÀI‰Ät.H‰ÂI‹6H¿$¨      1ÀH¹ÅŒ      ÿÑL‰çH‰CÿÕHƒ{ u H‰ßÿÕ¸   ë
I‹EH‰I‰]1À[]A\A]A^ÃH…ÿUSH‰ýQuNH¿*¨      H¸h      ÿÐH…ÀH‰Åt€8 u+Hº*¨      H¾/¨      ¿
   1ÀH¹pj      1ÛÿÑër¿   H¸:A      ÿÐH…ÀH‰ÃtYHÇ@    H‰ïH¸VR      ÿÐH…ÀH‰H‰ÚuHH¡ðÌ      H…ÀtHº@‹     ƒ: uÇ    H‰ïÿÐH‰CHƒ{ H‰ÚuH‰ßH¸…A      ÿÐ1ÒH‰ÐZ[]ÃUSH‰ûQH‹?H…ÿt H¸²Q      ÿÐH‹CH½…A      H…Àt H‹8ÿÕH‹{ÿÕH‰ßÿÕ¡@‹     Z[]ÃAVAUATUH‰õSI‰üH‹vÿU …À»   …»   L‰ç‰ÃH¸›J      ÿÐH…ÀI‰ÄuH¸@‹     Ç     é   H‹8I½~K      H…ÿtuH‰êH¾ûI      HÇE    H¸½“      1ÛÿÐL‰çAÿÕL‹eH¸@‹     I½…A      Ç     M…ät/…ÛM‹4$uH‹uI‹|$ÿU ‰ÃI‹|$AÿÕL‰çM‰ôAÿÕëÒH‰ÇAÿÕ‰Ø[]A\A]A^ÃUS1ÛHƒì(H‰|$H‰t$HÇD$    H¸˜ê      H‹(H…ít-H‹EH…ÀuH‹m8ëì‰ÚHt$H¿ÈK      ÿÐ…Àt㸠  ë    ÿÃûuº1ÀHƒÄ([]ÃAVH‰ÐAUATUH‰ÕHiÖ{Å' HÁèI‰Î‰À¹ý  I‰ýSI‰ôHÐHi×ÿÿ H¿ ê      HÐ1ÒH÷ñHkÂ(H8H¸…A      H‹{ÇC    ÿÐHÇC    ÇC     ¿ €  H¸:A      ÿÐH…ÀH‰Cu ¡@‹     ë$H‰Çº €  L‰öH¸ |      ÿÐD‰+L‰c1ÀH‰k[]A\A]A^ÃH‰ÐI‰Ð¹ý  HiÖ{Å' HÁè‰ÀHÐHi×ÿÿ HÐ1ÒH÷ñH¹ ê      HkÒ(HÊ‹H9ÇuH;ru
L;BuÇB     ÃH‰ÐI‰Ð¹ý  HiÖ{Å' HÁè‰ÀHÐHi×ÿÿ HÐ1ÒH÷ñH¹ ê      1ÀHkÒ(HÊ‹
H9ÏuH;ruL;Bu H‹BÇB    ÃAWAVI‰þAUATI‰ÍUSH‰õH‰ÓH‰êHƒì8H‹GH‹w L‰D$‹xH¸5N      ÿÐH…Àt7H4L‰êH‹|$H¸ |      ÿÐI‹FI‹v H‰ê‹xH¸ßM      ÿÐéé  I¿:A      ¿ €  Aÿ×H…ÀI‰ÄL‰|$ „•  I‹VA‹FI¿…A      HƒúÿtH÷Hu@HÓâH9Ösh¹   º   H‰î)ÁL‰÷ÓâH÷I‹FHÓîL‰áÿP(…Àu@I4L‰êH‹|$H¸ |      ÿÐI‹FI‹v L‰áH‰ê‹xH¸M      ÿÐL‰çAÿ×é7  L‰çI¼…A      Aÿ×A‹~H¸@‹     º   Ç     H‰ÖH‰ØHÁè    I‰ØO÷HèAàÿ  HÓæ@ˆùH÷ÞHÓâH!ÆITÿH)ðH‰t$HÁà    LÀHÂH‰D$HÓê‰ÐH‰T$(ÓàH‰ÇH‹D$ ÿÐH…ÀI‰ÇH‹T$(tuA‹FH‹t$‰ÒL‰÷H÷I‹FHÓîL‰ùÿP(…ÀtbH¸ìj      ÿÐH¿\¨      M‹H¹G¨      HºW¨      ¾€  1ÀIº{Š      AÿÒH¸ƒk      ÿÐL‰ÿAÿÔ¡@‹     …ÀuHë"H‹t$H‹|$L‰êH¸ |      LþÿÐL‰ÿAÿÔI‹F0H…Àt‰ÞHÁë    I‹N8æÿ  H<+D‰êÿÐ1ÀHƒÄ8[]A\A]A^A_ÃATI¼…A      UH½(Š     SH» ê      H‹{H…ÿtƒ{  u AÿÔHÇC    HƒÃ(H9ëuÝ[]A\ÃH¸˜ê      H‹H‰8H‰W8ÃH¡˜ê      Hº˜ê      H…ÀtH9øuH‹@8H‰ÃHP8H‹@8ëäÃATU1ÀSH‰ûL‹H¹h¨      HºW¨      ¾'  H¿\¨      I¹{Š      AÿÑH‹CH…ÀtH‹@ H…ÀtH‰ßÿÐH¸~D      I¼…A      ÿÐH£øÌ      H‹{(H½…A      H…ÿt
H‹o(AÿÔH‰k(ëàH‹;ÿÕH‰ßH‰è[]A\ÿàAWAVI‰øAUAT1ÀUSH¹w¨      HºW¨      ¾Ä   I‰ýHƒìH¿\¨      I¾{Š      1ÛAÿÖ¿H   H¸KA      ÿÐH…À„v  H‰ÅÇ@       Ç@    L‰ëŠHS„À„ƒ  <\u€{,HCHDÐë<,tH‰Óë×I‰ßH¸:A      M)ïIÿÐH…ÀI‰Ä„¾   L‰úL‰îL‰çH¸ |      ÿÐCÆ< L‰çH¸±~      ÿÐH‰E Hƒ}  „†   H¸˜ê      L‹8Hº@‹     M…ÿ„   H‰T$H‰îL‰çAÿW…Àt H‹T$ƒ: uIH¸@‹     M‹8Ç     ëÄ‹MA÷ƒø†î   º   H¾ˆ¨      ¿   Óâ1ÀH¹pj      ÿÑM…ätM9ìtL‰çH¸…A      ÿÐH¸@‹     H‰ëƒ8 „*  H¸ìj      1ÛÿÐM‰èH¹È¨      HºW¨      ¾  H¿\¨      1ÀAÿÖH¸ƒk      ÿÐH‰ïH¸²Q      ÿÐéÑ   L‰ïH¸±~      M‰ìÿÐ1ÛH‰E éÊþÿÿL‰êH¾Þ¨      ¿    1ÀH¹pj      ÿÑé6ÿÿÿH…ÛL‰}t<HsH‰ïH¸(’      ÿÐH…ÀH‰E(u H¾¶¨      ¿    Hºpj      ÿÒéñþÿÿH¸~D      ÿÐH¹øÌ      H‹HÂР H9ÐvH‰D$Hº"Q      ÿÒH‹D$H£øÌ      é§þÿÿHƒÄH‰Ø[]A\A]A^A_ÃAWAVI‰ÿAUATM‰ÅUSH‰Óâÿ  HÁë    I‰ÌHƒìH‰ÕH‹G(H”
ÿ  HóHÁê    H…Àt=H‹HH‹pH9ËrH¾ò¨      ¿    1ÀHºpj      ÿÒëZH)ÙH9ÑrÙHóH‹@(ë¾I‹GHƒøÿ„›   A‹O÷HÓàH9Ãs H)ØH9†€   I‹H¾ ©      ¿    1ÀH¹pj      ÿÑ…Àt\H¸ìj      ÿÐ1ÀI¹@Š     I‰ØH¹N©      HºW¨      ¾¥  H¿\¨      Iº{Š      AÿÒH¸ƒk      ÿÐéô  H…íu    öÃ?„O  H‰ÞH‰ÚA¾ €  HƒæÀI)îM‰èH)òL‰ÿH¸‘N      HÁâ    I)ÖM9ôMFôHêL‰ñÿÐ…À…Þ  LõMõM)ôHÁí    Hëéö   A‹GH9膫  H‰èI‹w HÁàHØH‰$I‹GH‹$‹xH¸5N      ÿÐH…ÀI‰Æ…Ô   HÿÅH9l$u´A‹G¹   H‰êH‰ÞL‰ÿ)ÁHÓâH÷I‹GHÓîL‰éÿP(…À…N  E1ÀIºM      I‹GL‰ÁL‰ÂHÁáHÁâL‰D$LéHÚL‰$‹xI‹w AÿÒL‹D$L‹$IÿÀL9ÅwÄI‹G0H…Àt‰êI‹O81öÁâH‰ßÿÐH‰èHÁåHÁàI)ìIíHÃM…öubIüÿ  †…   M‰â1íIÁêL‰T$éêþÿÿH‰ïH‰Æº €  HÁçH¸ |      LïÿÐI‹GI‹w H‹$‹xH¸ßM      ÿÐH…í…ôþÿÿI‹G0H…ÀtI‹O8º €  1öH‰ßÿÐHƒÃ@IÅ €  Iì €  énÿÿÿM…äu ¡@‹     ë11ÒM‰èL‰áH‰ÞL‰ÿH¸‘N      ÿÐ…Àt×ëH…í„5ÿÿÿE1öéƒþÿÿHƒÄ[]A\A]A^A_ÃH‹G(H…ÀtH‹@ÃH‹GHƒøÿt    ‹Oƒé    HÓàÃATH¸ Í      USH‹H‰ýI¼§|      H…ÛtH‹3H‰ïAÿÔ…Àt
H‹[Pëè1ÀëH‰Ø[]A\ÃAWAVI¿§|      AUATI‰õUSH‰ûQ·W>H‰ý·G:H_(E1ö¯ÂH˜L‹d·E<A9Æs‹;L‰îLçHïAÿ×…Àt·E:AÿÆHÃëÙ1ÀëH‰ØZ[]A\A]A^A_ÃSH¸ÆX      H‰ûH‹?ÿÐH…Àt!H‹H¾v©      ¿   [1ÀH¹pj      ÿá1À[ÃAVH¸:A      AUI‰öATA‰ÕUI‰ÌSH‰ý¿(   ÿÐH…Àt/M…äH‰Ãt2H‰ïH¸±~      ÿÐH…ÀH‰CuH‰ßH¸…A      ÿС@‹     ëPH‰hL‰sL‰c 1ÒD‰k¾E „Àt
iÒ? HÿÅÂëë‰Ð¹ý  ÁèÐ1Ò÷ñH¸ Í      ‰ÒH‹ ÐH‰ H‰Ð1À[]A\A]A^ÃH…ÿt4ATUI¼sZ      SH‹oH‰ûH…ít
H‹}AÿÔH‹m ëî‹CÿÀ‰C[]A\Ã1ÀÃH…ÿt4ATUI¼¯Z      SH‹oH‰ûH…ít
H‹}AÿÔH‹m ëî‹CÿȉC[]A\Ã1Àà   AWAVAUATUSH‰ûHƒìH‹G8H…ÀtÿÐH¡ Í      Hº Í      H…ÀtH9Ãu    H‹CPH‰ë
HPPH‹@PëãE1äH¸ Í      M,I¾…A      I‹m H…ít/H;] L‹} uH‰D$M‰} H‹}AÿÖH‰ïAÿÖH‹D$ëI‰íL‰ýëÌIƒÄIüè  u­H‹kI½…A      H…íI¼…A      tL‹e H‹}H¸ëZ      ÿÐH‰ïL‰åAÿÕëÒH‹{@AÿÔH‹;AÿÔH‰ßAÿÔHƒÄ¸   []A\A]A^A_Ã1ÀÃAWAVI‰ñAUATI‰øUSH‰õ1À¾Y  H‰ûHƒì8H¹©      Hº§©      H¿¯©      I½{Š      AÿÕHƒý?H¾¹©      v,H¸ÿÿÿÿ  ÿ H#HºELF  H9Ðuƒ{tH¾Ú©      ¿   1ÀHºpj      ÿÒëH‰ßH¸é          ÿÐ…À…„  fƒ{H¾ý©      ¿   u%·S:·C<¯ÂH˜HC(H9Ås"H¾$ª      ¿   1ÀHºpj      ÿÒé6  ¿X   H¸KA      ÿÐH…ÀH‰Å„  I‰ÀÇ@   H¹>ª      1ÀHº§©      ¾q  H¿¯©      I¼Y      AÿÕH¾Pª      H‰ßAÿÔH…ÀI‰Æu&1ÀH¾`ª      ¿   Hºpj      ÿÒ…ÀtW鈠  H‰ßHxH¾uª      I¿§|      Aÿ×…Àt0H‰ßI~H¾ƒª      Aÿ×…ÀtH‰ßI~H¾’ª      Aÿ×…ÀuˆH¾«      H‰ßAÿÔH…Àu?H¾¡ª      ¿   1ÀHºpj      ÿÒ…Àt:HÇE8    H‰ïH¸ëZ      ÿÐ1Àé'  H‰ßHxH¸±~      ÿÐH…ÀH‰E t8H¾¶ª      H‰ßAÿÔH…À„¤   I‰ÜL`I¿½e      L‰áHH H‰L$ëk¡@‹     é|ÿÿÿA€<$ tpL‰çAÿ×H…ÀI‰ÆtQH‰ÇH¸sZ      ÿп   H¸:A      ÿÐH…Àt,L‰pH‹UL‰çH‰H‰EH¸ ~      ÿÐMdL9d$wœë¡@‹     …À…    ÿÿÿH‰ÚD·C<HS(¿   E1ä1öD9Æs(H‹J0Nd!ÿH‰ÈH÷ØI!Ä·C:Lb H9ÏHBùÿÆHÂëÓL‰æH¸T?      ÿÐH…ÀI‰ÇH‰E@„º   I‰ÞL‰eHLs(ÇD$    ëwI‹V H…Ò„Ë   I‹F0MdÿH÷ØI!ÄA‹FM<ƒø…‹   H‰ÞIvL‰D$L‰çH¸ |      ÿÐL‹D$M‰`I‹F I‰@‹D$A‰@H‹EI‰ L‰E·C:ÿD$IÆ·C<9D$sdAöFtä¿    H¸:A      ÿÐH…ÀI‰À…[ÿÿÿ¡@‹     …À…Üýÿÿë-ƒøuL‰D$1öL‰çH¸)~      ÿÐépÿÿÿHÇ@    élÿÿÿH‹S(·s<1ÉH9ñsƒxu&9ñu-H¾¿ª      ¿   1ÀHºpj      ÿÒ飠 ·{:ÿÁHøëÅ·K:L‹p8I‰ß¯H(LxH‹@ L‰u(ÇD$    L‰} HÊH‹L1ÒA÷öH‰L$‰D$(‹L$(9L$„U  E‹'AŠOˆÊÀéL‰àLd$ƒâIÜ€ú‡Á  ¶ÒH¾@Ÿ      ÿ$Ö…À„‡   fAƒ uL‰æ1Ò¾„Àt
iÒ? HÿÆÂëì‰Ð¾ý  I¹§|      ÁèÐ1Ò÷öH¸ Í      ‰ÒH‹ÐH…Ò„ž  ˆL$/H‹zL‰æH‰T$ L‰L$AÿÑ…ÀH‹T$ ŠL$/„N  H‹L‹L$ëÄA·WH‹EH…Àt;PuH‹pëH‹ ëë1öIw„ÉI‰w„,  1ÒH‰éL‰çH¸¶Y      ÿÐ…À„  ëGA·WH‹EH…Àt;PuH‹pëH‹ ëë1öIw„ÉI‰wt)H‰éº   L‰çH¸¶Y      ÿÐ…Àt¡@‹     éè   Hº§|      H¾Ïª      L‰çH‰T$ÿÒ…ÀH‹T$u
I‹GH‰E0é…   H¾Ýª      L‰çÿÒ…ÀurI‹GH‰E8ëhA·WH‹EH…Àt;PuH‹@ëH‹ ëëI‰GëDIÇG    ë:¶ÒH¾ëª      ¿   1ÀH¹pj      ÿÑëGƒz H‹BI‰Gt
ÁáƒÁAˆOD‰ðÿD$IÇéÅýÿÿL‰âH¾
«      ¿   1ÀH¹pj      ÿÑ…À…ÄúÿÿI‰ÜE1öLc(I¿
      ëA‹D$ƒø    tƒøt·C:AÿÆIÄ·C<A9ÆrÞë-H‹MH…ÉtâA‹D$,9AtH‹    ëìL‰âH‰ÞH‰ïAÿ×…ÀtÃé]úÿÿL‹M@1ÀL‹EHH¹#«      Hº§©      ¾.  H¿¯©      AÿÕ1ÀL‹E H¹?«      Hº§©      ¾ˆ  H¿¯©      AÿÕ1ÀL‹E0H¹P«      Hº§©      ¾‰  H¿¯©      AÿÕH‰ïH¸yY      ÿÐ…À…ÆùÿÿH‰èHƒÄ8[]A\A]A^A_ÃSH¸\      ÿÐH‰Ã1ÀH…Ût)H‹C0H…ÀtH‰ßÿÐH¡ Í      H‰CPH‰ØH£ Í      [ÃAVAUH¸É›      ATUSHƒìH‰|$ÿÐ…ÀH‹|$t"H‰úH¾c«      ¿   1ÀH¹pj      ÿÑëEH¸n      ÿÐH‰Ã1ÀH…Û„   L‹c@H¸:A      I½Æm      L‰çÿÐH…ÀH‰Åu
H‰ßAÿÕ1Àë`L‰âH‰ÆH‰ßH¸&m      I¾…A      ÿÐIcÔH‰ßH9Ðt AÿÕH‰ïAÿÖëÇAÿÕL‰æH‰ïH¸}d      ÿÐH‰ÃH‰ïAÿÖ1ÀH…ÛtÿKH‰ØHƒÄ[]A\A]A^ÃATUH‰ýSH¿Ž«      H¸h      ÿÐH‰ïI‰ÄH¸ÆX      ÿÐH…ÀH‰Ã…´   M…äu,HºŽ«      H¾•«      ¿   1ÀH¹pj      ÿÑ郠  L‰æ1ÀH‰êH¿­«      H¹ÅŒ      ÿÑH…ÀI‰Äu1ÛëYH‰ÇH¸¿d      ÿÐH‰ÃL‰çH¸…A      ÿÐH…ÛtÖH‰îH‹;H¸§|      ÿÐ…ÀtH¾Â«      ¿   1ÀHºpj      ÿÒH‰Ø[]A\ÃUSH¸ Í      RH‹H½ëZ      H…ÛtH‰ßÿÕ…ÀtH¸ Í      H‹ëãH‹[PëÝX[]ÃATUH‰úSH‰ý1À¾
„Ét
‰HÿÂÈëï¹
   1ÒH¾€»      ÷ñI¼§|      HcÂH‹H‹ÂH…ÛtH‰îH‹;AÿÔ…Àt
H‹[ ëè1ÀëH‰Ø[]A\ÃATH¸õf      UI‰üSH‰õÿÐH…ÀtQH‰ÃL‹`H‹@H…Àt
H‰îH‰ßÿÐëH‰ïH¸±~      ÿÐH‰CHƒ{ u    L‰céÊ   L‰çH¸…A      ÿÐ阠  ¿@   H¸KA      ÿÐH…ÀH‰Ã„™   L‰çI¼±~      AÿÔH…ÀH‰tgH‰ïAÿÔH…ÀH‰CtXH‹H¸€»      H‹01À¾
„Ét
‰HÿÂÈëï1Ò¹
   ÷ñHcÂHÆH‰C(‰ÐHÆH‹H…ÀH‰C tHK H‰H(H‰1Àë#H‹;H½…A      ÿÕH‹{ÿÕH‰ßÿÕ¡@‹     []A\ÃH¸õf      VÿÐH…ÀtH‹PH‹pH…ÒtYH‰ÇÿâH‰ðë1ÀZÃUSH‰ýVH¸õf      ÿÐH…ÀtiHƒx H‰ÃuHƒx tYH‰ïH¾Ó«      H¸]g      []ÿàH‹@(H‹S H‰H‹C H…ÀtH‹S(H‰P(H½…A      H‹;ÿÕH‹{ÿÕZH‰ßH‰è[]ÿàX[]ÃAUATI½§|      US1íHƒìHÇD$    H¹€»      H‹HcÅH‹ÂH…Ût<H‹D$Ld$H…Àt
H‹3H‹8AÿÕ…À~I‹$H‰C0I‰$H‹[ ëÍI‹$L`0H‹@0ëÎÿŃý
u¤H‹D$HƒÄ[]A\A]ÃAUATI‰õUI‰ÔSH½õf      QH‰ûÿÕH…Àu-H¾Ó«      H‰ßH¸]g      ÿÐ…Àt ¡@‹     ëH‰ßÿÕL‰hL‰`1ÀZ[]A\A]ÃUSH½õf      QH‰ûÿÕH…Àu"H¾Ó«      H‰ßH¸]g      ÿÐ…ÀuH‰ßÿÕÇ@8   1ÀZ[]ÃS‰ø‰ûH‰÷HƒìP£@‹     HD$`H‰T$0H‰L$8L‰D$@L‰L$HH‰D$HD$ ÇD$   H‰D$H¡ð»      ÿÐHL$H‰Â¾   H¿@Š     H¸¿‹      ÿÐHƒÄP‰Ø[á¤Ý      ƒø    hH˜H¿ÀÝ      RHiÀ  º   H¾@Š     HÇ¡@‹     HƒÇ‰GüH¸ |      ÿС¤Ý      ÿÀ£¤Ý      H¸@‹     Ç     XÃH¸ Ý      Ç    H¸@‹     Ç     á¤Ý      …À~SÿÈQH¾ÀÝ      £¤Ý      H˜º   HiÀ  H¿@Š     HÆ‹HƒÆ£@‹     H¸ |      ÿи   ZÃH¸@‹     Ç     1ÀÃSH»@‹     ƒ; tEH¿Ô«      H¡ð»      ÿÐH¾@Š     H‰ÇHºÎ‰      1ÀÿÒ¡D‹     ÿÀ£D‹     H¸ƒk      ÿÐ…Àu¦H¸ Ý      ƒ8 t(H¿à«      1ÀHºÎ‰      ÿÒH¸ Ý      Ç     [ÃAUATE1äUSQ€?(uxH‰û¾)   H¸ó|      ÿÐH…Àu"º)   H¾¬      ¿   H¹pj      ÿÑë=H)ØH‰ÇI‰ÅH¸:A      ÿÐH…ÀH‰Åt H‰ÇIUÿHsH¸ |      I‰ìÿÐBÆD-ÿ ZL‰à[]A\A]ÃATUSH‹GH‹O@H9Èv#¿    H¾¬      1ÀHºpj      ÿÒHƒÏÿëdH‰û1ÿH…ÒtZH)ÁH9ÊHGÑH…ÒyHÑêëtDH‹kXL‹c`H…íuH¹`‹     H‹    H‰[`H‰C H‰KXH‹CH‰ßÿP(H…ÀH‰kXL‰c`H‰Ç~HC[H‰ø]A\ÃUSH‰ûQH‹GH‹@0H…ÀtÿÐH‹{H…ÿt H¸~K      ÿÐH‹;H½…A      ÿÕH‰ßÿÕ¡@‹     Z[]ÃAVH¸”l      AUATUH‰ýSI¾…A      ÿÐH‰ÃH¸@‹     ƒ8 …‹  €} (tI‰ìë¾)   H‰ïH¸ó|      ÿÐH…ÀtâL`H‰ßH¸›J      ÿÐI‰ÅH‰ßAÿÖM…í„B  ¿h   H¸KA      ÿÐH…ÀH‰Ã„ç   Iƒ}  L‰htA€<$/tH¸ »      H‰CëL‰ïH¸òr      ÿÐH…ÀH‰C„©   H‹CL‰æH‰ßÿP …À…”   H‰ïH¸±~      E1äÿÐH‰H¸@‹     1ÿÇ     I½ ‹     H…Ût#AƒüwK‹Då H…ÀtH‰ßH‰îÿÐH‰ßH‰ÃIÿÄëØH…Ûu H¸Æm      ÿк    H¾€‹     H¿ ‹     H¸ |      ÿÐH‰ØëBL‰ïH¸~K      ÿÐH‰ßAÿÖº    H¾€‹     H¿ ‹     H¸ |      ÿÐ1Àë1ÛëÍ[]A\A]A^ÃH9w@s$Hºpj      H¾A¬      Q¿    1ÀÿÒHƒÈÿZÃH‹GH‰wø   ÃAWAVIº@U      AUATI‰þUSHƒì(H‹oH‹G@L‹PH‰t$H)èI‰ìH9ÐHFÐIÁì    åÿ  H‰ÓE1íI‹OH…É„‰   H…Û„€   I9ÌsoH„+ÿ  L)áI‰ÛHÁè    H9Èv
HÁá    H)éI‰ËI‹FL‰æI7L‹D$L‰ÙL‰\$H‰êL‰T$H‹8AÿÒ…Àu6L‹\$L‹T$LÝMÝL)ÛH‰èåÿ  HÁè    I)ÄëI)ÌIƒÇéjÿÿÿL‰èëHƒÈÿHƒÄ([]A\A]A^A_ÃAWAVI¾ó|      AUATI‰õUSI‰ü1íHƒì(H‹GH‰t$H‹ H‰$¾,   H‹|$]AÿÖH…Àu HÇD$    ëHÿÀH‰D$Hƒ|$ t‰ÝëÌ}H¸KA      HÁçÿÐH‰Å1ÀH…í„N  HÁãIÇD$@    L‰l$HD I‰ïH‰D$L;|$„  H‹|$I¾@‹     €?+tK1ÒHt$H¸·      ÿÐAƒ> I‰t%L‰êH¾e¬      ¿   1ÀH¹pj      ÿÑé·   H‹D$€8+uÑH‹D$1ÒHt$L‰ûHxH¸7„      H‰|$ÿÐAƒ> I‰Gu£H…ÀtžH‹D$¾8@„ÿt@€ÿ,tH¸}      ÿÐ…À„wÿÿÿI‹GH‹ $IƒÇH‰ÂHH9QsH¾|¬      ¿   1ÀHºpj      ÿÒëHÁà    HÿD$ID$@éòþÿÿI‰l$P1ÀëH¸…A      H‰ïÿС@‹     HƒÄ([]A\A]A^A_ÃATUH‰ýSHƒ? „¾  H¸ðç      H‹I¼{Š      H…Û„Ì   1ÀL‹CH¹•¬      Hº¦¬      ¾8   H¿©¬      AÿÔ1ÉHºp      H¾³¬      H‰ïÿSH¸@‹     ƒ8 „t  H¸ìj      ÿÐ1ÀL‹CH¹µ¬      Hº¦¬      ¾N   H¿©¬      AÿÔH¸ƒk      ÿС@‹     ƒàýƒø    …   H¸@‹     H‹Ç     é+ÿÿÿH¸èç      Hƒ8 „Р  H¸øç      ƒ8 …½   Ç    H¡èç      ÿÐ…ÀtH¸ðç      H‹1ÉHºp      H¾³¬      H‰ïÿS¡@‹     …Àu¡øç      ÿÈ£øç      ëzƒàýƒø    t¡øç      ÿÈ£øç      ëaH¸@‹     Ç     éqÿÿÿ¡øç      ÿÈ£øç      ëH‹GH…Àt    H‹@@H…Àu&H¾Ë¬      ¿   1ÀHºpj      ÿÒëH‰Øë1À[]A\ÃATI¼§|      UH‰õSH‰ûH…ÛtH‹{H‰îAÿÔ…Àt    H‹ëè1ÀëH‰Ø[]A\ÃH‰~H‹H…ÀtH‰pH‹H‰H‰7ÃH‹GH…ÀtH‹H‰H‹H…ÀtH‹WH‰PHÇ    HÇG    ÃSH‰óH‰÷H¸ ~      ÿЀ;(u€|ÿ)uH{HpþH¸ù~      [ÿàH‰ßH¸±~      [ÿàH¡@ê      H…Àt 8mimguH@ÃAVAUH¸Î      ATUSHƒìÿÐH¸Ø‹     H‹H…ÛtH‹C`H…Àt1öH‰ßÿÐH‹ëæH¡@ê      H…À„–   8mimg…Š   H‰ÃHXH…Ût~H‰ÂHPH9Ósrƒ;‹{tHƒÇHÁïHûëÙHƒïH¸:A      ÿÐH…ÀH£ è      uH¸ök      ÿÐë/‹SH‰ÇHsH¸ |      HƒêÿЋCH¹ è      H‹ÆDø H¸R      ÿÐH¡@ê      H…Àu/H¸@ê      H‹E1äHÇ$    HÇD$    H…Ò…™   éР  8mimguÉH‰ÃHXH½}d      H…Ût³H¡@ê      H@H9Ãs ƒ; uM‹sH{HƒîÿÕH…Àu H¾@Š     H¿é¬      Hº      ÿÒH¸@‹     ƒ8 t H¸ök      ÿЋCHƒÀHÁèHÃë…:mimgu4H‰ÐHBH…Àt(H‰ÑHJH9Èsƒ8HHLDá‹HHƒÁHÁéHÈëÓ1öHºu      H¿ì¬      H¸Êi      ÿÐHt$H‰çH¸Ð,      ÿÐH‹4$H…öttH‹D$Hºè¬      H¿ñ¬      H¹ÅŒ      H…ÀHEÐ1ÀÿÑH…ÀH‰Ãt>H‰ÆH¿ø¬      H¸]g      ÿÐH¿ø¬      H¸*j      ÿÐH‰ßH¸…A      ÿÐM…ätqA€<$(…½  ¾)   L‰çH¸}      ÿÐH…ÀH‰Å„  H‰ÆI|$H¸ù~      L)æHÿÎÿÐHÿÅH‰ÃLEå1íA€<$ tL‰çH¸±~      ÿÐH‰ÅH…Ûu
ë1íH‹$H…ÛuIH‹<$H…ÿt4Š<,t„Àu*H‰þŠ„À„”  <\u €~,uHƒÆëæ<,„  HÿÆëÙH¸…A      ÿÐH…íH‹|$uoH…ÿtjH¸ ~      ÿÐH‰ÅHƒývNH‹D$HMÿH€:/uÆ H‰ÍëàHƒý    v.H|(öº
   H¾ ­      H¸‡|      ÿÐ…Àu
H‹D$ÆD(ö H‹l$ë H¸…A      ÿÐH…ÛI¼…A      tdH…íHºè¬      H‰ÞHEÕH¿ñ¬      1ÀH¹ÅŒ      I¾]g      ÿÑH…ÀI‰ÅtH¿ ­      H‰ÆAÿÖL‰ïAÿÔH‰ÞH¿ì¬      AÿÖH‰ßH»ök      AÿÔH‰ïH½*j      AÿÔÿÓH¿ì¬      ÿÕH¿ ­      ÿÕH¸@ê      Hƒ8 tHÇ     H¸,I      ÿÐH¸ è      H‹8H…ÿt H¸º‘      ÿÐH¿­      H¸½e      ÿÐÿÓH¸@‹     H¾­      Ç     H¸`ê      H‹8H¸þt      ÿÐH…Àt
1Ò1öH‰ÇÿP H¸Ø‹     H‹H…ÛtH‹C`H…Àt
¾   H‰ßÿÐH‹ëãH¸Ñ™      ÿÐ1Ûé€ýÿÿH)þH¸ù~      ÿÐI‰ÅH‰ÆH¿­      H‰Ú1ÀH¹ÅŒ      ÿÑL‰ïI‰ÄH¸…A      ÿÐH‹<$I½…A      AÿÕH‰ßL‰ãAÿÕé•ýÿÿH‰þH‰ÚH¿­      1ÀH¹ÅŒ      ÿÑI‰Äë¾H‰øÃH‹‡   H9øtH‰ÇH¸…A      ÿàÃ1ÉH9÷H‰øsH9Ñt
@Š<@ˆ<HÿÁëîÃHÿÊHƒúÿtŠ ˆ ëïÃH‰ø1ÒŠ ˆ Hÿ„ÉuóÃSH»@½      HƒìH¡ð»      ÿÐfÇD$
 H‰ÇÿH|$ÿHƒÄ¸   [Ã1ÉH9Êt¶HÿÁD¶DÿD8ÀtéD)ÀÃ1Àö„ÀtŠ8Ðu „ÒtHÿÇHÿÆëç¶)ÐÃ1ÀH…ÒuÊ„ÉtHÿÊ8ÈuH…Òt
HÿÇHÿƶ„Àuá¶)Ðþ9òt
HÿÇ„Òuò1ÀÃH‰øÃ1À¾9ñHDÇHÿÇ„ÉuðÃÿ °wH¸ &     @ˆùHÓèƒàHƒðƒàƒð¶ÀÃA‰øH¸}      ÿÐ…Àº   u2ƒÿ;@¶wH¾    @ @ˆùHÓîƒæHƒöƒæAƒø|”ƒö    Ö@¶Ö‰ÐÃATUI‰ùSH‰õI»C}      A¾9H»C}      AÿÓ…ÀA‰ÂtIÿÁëãA€9 tZI‰ëEŠ!E„ätA¾üÿÓ…Àu
E:#u"IÿÁIÿÃëáA¾;@„ÿt)ÿÓ…Àt ë!ÿÓ…Àu IÿÁA¾9@„ÿuîA¾9ÿÓ…Àt«IÿÁëñAº   [D‰Ð]A\ÃHƒúH‰øwëH‰×HÁïLkÇøH<ùLÂ1ÉëG1É1ÿD¶ÎM‰ÈIÓàƒÁL    Çƒù@uïH‰ÁöÁt
@ˆ1HÿÁHÿÊuðë'E1ÀI‰ÑM)ÁIƒùv­J‰<IƒÀëêH9Ñt    @ˆ4HÿÁëòÃH‰ø€8 tHÿÀëöH)øÃUSH‰ýVH¸ ~      ÿÐHXH¸:A      H‰ßÿÐH…ÀtYH‰ÚH‰îH‰Ç[]H¸ |      ÿàZ1À[]ÃUSH‰ýQH¸ ~      ÿÐH9ðH‰óHFØH¸:A      H{ÿÐH…ÀI‰ÀtH‰ÇH‰ÚH‰îH¸ |      ÿÐAÆ ZL‰À[]øþÿÿÿI‰ÐH9ÇwH9Æv>¸A   1Ò1ÉÿÈt%HÒI‰ÑIƒÉH…ÿIHÑHÉHÿH9ÖwàHƒÉH)òë×M…ÀH‰ÈtI‰ÃH…Òt ‰ø1Ò÷ö‰ÐI‰ ‰ø1Ò÷ö‰ÀÃATI¸}      UH‰õSH‰û¾;AÿÐ…ÀtHÿÃëñ@€ÿ0u-ŠC<xu÷Âïÿÿÿu(HƒÃº   ë…Òuƒè0<ÒƒâþƒÂ
ë
…Ò¸
   DÐ1ÀE1äLcÚD¾E„Òt+AJ¿AR ƒùDFÒAƒê0McÒIƒú    v4Iƒê'M9ÚsIƒú    w%…ÀuyH¾3­      ¿
   1ÀHºpj      ÿÒ1ÀëdM9ÚsÖL‰×1ÒL‰ÞH÷×H¸N      ÿÐI9Äv#H¾­      ¿    1ÀHºpj      ÿÒHƒÈÿë M¯ãHÿø   MÔéOÿÿÿH…íL‰àtH‰] []A\ÃAWAVI‰þAUATI‰ôUH‰ÕSH‰úQH¿   % Hdž      ¾   HBŠHÿ„É„°   €ù%…Ÿ   €z-HJHDÁ¾‰Ñƒê0ƒú    wHÿÀëî1Ò€ù$”ÂHÐ1Ò€8-”ÂHо‰Ñƒê0ƒú    wHÿÀëî€ù.uHÿÀ¾‰Ñƒê0ƒú    vð€ùlHPuŠHHP€ùluŠHHPƒéC€ù5‡eÿÿÿH‰ðHÓàH…ø„VÿÿÿIÿ„$  éIÿÿÿH‰ÂéAÿÿÿI‹¼$  Hƒÿ w
M‰¤$   ëAHÁçH¸:A      ÿÐH…ÀI‰„$   u$H¸@‹     M‰¤$   IÇ„$      Ç     I‹„$  I‹¼$   1öI¿·      HÅ    H¸)~      ÿÐ1ÀI~ŠWÿ„Ò„  €ú%…  A€~-IVLhHDúH‰û¾‰Ñƒê0ƒú    wHÿÃëî€ù$uº
   1öHÿÃAÿ×HÿÈ1Ò€;-”ÂHÓ¾ ‰Êƒé0ƒù    wHÿÃëî€ú.uHÿþ ‰Êƒé0ƒù    vð€últLs1ÉëŠS€últ Ls¹   ë ŠSLs¹   I;„$  sc€úpt>€úctH€údt%€úCuMë<€úut €úxt€úsu<ëI‹”$   ƒÁëI‹”$   ‰ Âë I‹”$   Ç   ëI‹”$   Ç    L‰èéÚþÿÿI‰þéÒþÿÿ1öH¿hŸ      I;´$  ƒ‡   I‹„$   Hðƒ:wn‹
‹E ƒø/ÿ$Ïw‰ÁƒÀHM‰E ë H‹MHAH‰EHcë?w‰ÁƒÀHM‰E ë H‹MHAH‰E‹ëw‰ÁƒÀHM‰E ë H‹MHAH‰EH‹H‰HÿÆékÿÿÿX[]A\A]A^A_ÃH¸·      ÿàAWAVE1ÿAUATI‰þUSI‰õHƒìXH‰L$H‰T$ 1ÉH‹D$ HPH‰T$ Š „À„  <%tM9ývCˆ>IÿÇH‰L$éó  HAH‰D$H‹D$ E1ä€8-u HÿÀA´H‰D$ H‹|$ ¾‰Âƒè0ƒø    w/€ú0°0@µ H‰L$Dèº
   Ht$ H¸·      ÿÐH‹L$‰Ãë@µ 1ÛH‹D$ €8.uHÿÀH‰D$ H‹|$ ƒÈÿ¾ƒê0ƒú    w H‰L$º
   Ht$ H¸·      ÿÐH‹L$H‹t$ €>$HVu
KÿH‰T$ éBÿÿÿH‰T$ Š€úluHVH‰T$ ŠV€úlu HVH‰T$ ŠV€ú%uM9ý†ò  CÆ>%éè  H‹|$H;  ƒÙ  H‹·   €úpH‹<ÎtK€úc„™  €údt\€úC„  韠 €úutI€úxtK€ús…Œ  H…ÿHºG­      ‰ÀHDú1Ééý  M9ývCÆ>0IGI9ÅvCÆD>xIƒÇ²xë¸
   븠  H‰þHÁî?t€údtLT$0ë
LT$1H÷ßÆD$0-ƒøM‰Óu ‰úIÿÃârWB0ƒú
CÆHÁïAˆCÿuâë,HT$(¾
   H¸N      ÿÐH‰ÇŠD$(IÿÃÀ0H…ÿAˆCÿuÔAÆ L‰×H¸ ~      ÿÐIDÿI9ÂsAŠ@Š0IÿÂHÿÈAˆrÿˆPëæHD$0L‰ÚH‰ÙH)ÂL‰øH)ÑH9Úº    HBÑE„äuJ:L9øtM9ývCˆ,>IÿÇëíHƒÊÿHt$0H)ÆŠ „ÉtI9ÅvAˆ HÿÀëëE„äI‰Ç„@  L<I9Ç„3  I9ÅvAˆ,HÿÀëéM9ý†  Cˆ<>é  ƒÿ‰úv8ÿÿ  v6ÿÿÿ  v:ÿ  ¾?   À%ð   ÿ  Ƀáÿ  CÖë1À1Éë¸À   ¹   ë
¸à   ¹    M9ýv
‰ÖÓî    ðCˆ>ƒéIÿDžɈ›   M9ýví‰ÐÓèƒà?ƒÈ€ëÝ€< tHÿÁH9ÁròH‰Þ¸    L‰úH)ÎH9ÙHCðE„äuJ>ë M9ývCˆ,>IÿÇL9úuïHƒÎÿHÑH)×H9ÑtI9ÕvŠAˆHÿÂëêE„äI‰Ït#L<I9ÏtI9ÍvAˆ,HÿÁëíM9ývCˆ>IÿÇH‹L$éÑûÿÿM9ývCÆ> ëCÆ. HƒÄXD‰ø[]A\A]A^A_ÃAVAUH‰òATUI‰üSH¸á€      I¾C„      H½ è      Hì  I‰íH‰æÿÐH‰áL‰â¾ÿ   H¿ è      AÿÖHcØHûÿ   vsH{H¸:A      ÿÐH…ÀH‰ÅuIH¸@‹     L‰íÇ     H¸é      Æ .H¸é      Æ .H¸é      Æ .H¸é      Æ  ëH‰ÞH‰áL‰âH‰ÇAÿÖHcØH‰çH¸ð{      ÿÐH‰ïH¡@½      ÿÐL9ítH‰ïH¸…A      ÿÐHÄ  ‰Ø[]A\A]A^ÃHƒìXHD$`H‰t$(H‰T$0H‰L$8L‰D$@Ht$H‰D$HD$ L‰L$HÇD$   H‰D$H¸¸ˆ      ÿÐHƒÄXÃHƒìXHD$`H‰t$(H‰T$0H‰L$8L‰D$@H‰D$HD$ L‰L$HÇD$   H‰D$H¡ð»      ÿÐHt$H‰ÇH¸¸ˆ      ÿÐHƒÄXÃAWAVI‰×AUATI‰ýUSA‰öI‰ÌH¿N­      H¸h      HƒìXL‰D$@L‰L$HÿÐH…À„‰   H‰ÃH¾T­      H‰ÇH½}      ÿÕ…Àu L‰þH‰ßÿÕ…Àt]D‰òL‰îH¿X­      H¹Î‰      1ÀÿÑH„$   ÇD$    Ht$L‰çH‰D$HD$ H‰D$H¸¸ˆ      ÿÐH¸‚›      ÿÐHƒÄX[]A\A]A^A_ÃATUHnÿSI‰üH‰ÓH‰ßH‰ÊH¸á€      Hì  H‰æÿÐH‰áH‰ÚH‰îL‰çH¸C„      ÿЉÃH‰çH¸ð{      ÿÐHcÃH9èHGÅHÄ  []A\ÃH…öt H¸V‹      ÿà1ÀÃHƒìXHD$`H‰L$8L‰D$@L‰L$HÇD$   HL$H‰D$HD$ H‰D$H¸¿‹      ÿÐHƒÄXÃAVAUI¾:A      ATU½ÿ   SH‰òI‰ýH¸á€      Hì  H‰æÿÐH}AÿÖH…ÀH‰ÃuH¸ð{      H‰çÿÐ1ÀëHH‰ÇH‰áL‰êH‰îH¸C„      ÿÐLcàL9årH¸ð{      H‰çÿÐH‰ØëH‰ßH¸…A      L‰åÿÐë–HÄ  []A\A]A^ÃHƒìXHD$`H‰t$(H‰T$0H‰L$8L‰D$@Ht$H‰D$HD$ L‰L$HÇD$   H‰D$H¸Œ      ÿÐHƒÄXÃSH»Î‰      HƒìPHD$`H‰T$0H‰L$8L‰D$@L‰L$HH‰D$HD$ H‰t$(ÇD$   H‰D$H¡ð»      ÿÐHt$H‰ÇH¸¸ˆ      ÿÐ1ÀH¿`­      ÿÓH¸Ð‹     Hƒ8 tH¿j­      1ÀÿÓH¸ª›      ÿÐH¸       ÿÐGúƒø–ƒ  ƒÿ–À    Ð¶ÀÃH‹H…Àu
HÇ    1ÀÃAT¾
   UI‰üSH‰ÇH‰ÓH¸ó|      ÿÐH…ÀH‰ÅH‹;tH‰ÆHÿÅH¸ù~      H)þÿÐI‰$ëH¸±~      1íÿÐI‰$H‰+1À[]A\ÃATUI‰üSH‹H‰ÓH‰õHPH‰Æ  H¸h      ÿÐH…ÀL‰#t€8 tH‹U HÿÀHJH‰M ŠHÿˆ
ëå[]A\ÃAWAVA‰ÿAUD¾îATUSEˆìAƒäßD‰íA‰öHƒì(H» ¼      AƒìA‰|$ÇD$   Aƒí0‹…ÀtFA9ÇtHƒÃëï¾{@8ït2H‰T$H¸}      ÿÐ…ÀH‹T$tA€üv Aƒý    v@€ý_u€{ u¿ƒ; HD$HDØ° ƒ{ AEƈ‹CHƒÄ([]A\A]A^A_ÃAWAVM‰ÇAUATUS½   H‰ËHì  Ç    L¤$   HD$8H‰4$H‰T$H‰|$(L‰d$ H‰D$0H‹D$(I½¼      H…Àt€8 u Hƒ<$ „  H‹T$¾   H|$(H‹$ÿÐHƒ|$( „÷   H‹D$(¾0@„ö„Ô   HT$‰ïH¸”Ž      ÿЉïA‰ÆAÿÕ…Àt.D‰÷H¸¼      ÿÐ…ÀuHT$0Ht$ H|$8H¸FŽ      ÿÐD‰÷AÿÕ…ÀtŠT$„ÒthH‹D$0HHH‰L$0ëVAƒþu:ƒýt5¾|$H¸}      ÿÐ…Àt H‹D$ L9àt.€xÿ t(HPH‰T$ Æ  ÿëŠT$„ÒtH‹D$ HHH‰L$ ˆHÿD$(D‰õéÿÿÿƒýt
‰ïAÿÕ…À„Äþÿÿ‰ïAÿÕ…ÀtHT$0Ht$ H|$8H¸FŽ      ÿÐH‹D$ L9àt€xÿ tHPH‰T$ Æ  ÿH‹|$ H½:A      L)çÿÕH…ÀI‰Åt?H‹T$ H‰ÇL‰æH¸ |      L)âÿЋxHcÿHÁçÿÕH…ÀI‰uL‰ïH¸…A      ÿС@‹     ë3‹ L‰l$ 1À9Á~$I‹H‹t$ H‰4ÂH‹T$ €: HRH‰T$ uíHÿÀëØ1ÀHÄ  []A\A]A^A_ÃUSH½8—      H»Ô      Hƒì(H‰|$Hƒ|$ t7HT$1öH|$ÿÓH‹|$HT$H¾Ô      ÿÕH‹|$H¸…A      ÿÐëÁ¡@‹     HƒÄ([]ÃAWAVAUATUSH‰ýHƒì8L‹o(H‰t$M‰îL‹d$A€<$ „  H‹\$Š„Àu+1ÒHt$H‰ßH¸7„      ÿÐÿȉD$H¸À‹     L‹8ëAƒà߃èA<wËHÿÃH‰\$ë¶I9ÜtBI‰ÙI‹L‰æM)áH¸Æ|      L‰ÊL‰L$ÿÐ…Àt
M‹?M…ÿuÎé¹   I‹GL‹L$B€< uã‹L$L‰u(HT$ H‰ïI‹GHÇD$(    H¾–      ‰L$ ÿÐHº@‹     H‹|$(ƒ: uH‰øëH‰T$H¸…A      ÿÐH‹T$1ÀH…ÀL‰m(uƒ:u=H¸@‹     Ç     ébÿÿÿL‰ðëBH‹T$L‰p(H…Òt4€:,u/HÿÂI‰ÆH‰T$é¶þÿÿH»…A      M…ötI‹n(L‰÷ÿÓI‰îëí1ÀHƒÄ8[]A\A]A^A_ÃUSH¸À‹     H‰ýHƒì(H‹ÇD$    H‰t$H‰T$H…Ût5HT$H¾i–      H‰ïÿS…ÀtH¸@‹     Ç     ƒ|$ uH‹ëÆ‹D$HƒÄ([]ÃAWAVAUATUSHƒì8H…ÿuH¿‚­      H¸±~      ÿÐé  H‰ýI‰ü1ÛI½ ~      I‹D$0I¾ ~      H‹xAÿÕM‹d$(H\M…äuÛH{H¸:A      ÿÐI‰Å1ÀM…í„­   ML AÆ L‰Ë‹E L‰L$I¸Ó‹      Hºƒ­      ¾   H|$I¿ |      H1ÀAÿÐH|$AÿÖH)ÃH‰ÂHt$H‰ßAÿ×H‹E0H‹xAÿÖH‹U0H)ÃI‰ÜH‰ßH[ÿH‹rH‰ÂAÿ×AÆD$ÿ,H‹m(L‹L$H…í…qÿÿÿL‰ÊL‰æL‰ïH)ÚAÿ×L‰èHƒÄ8[]A\A]A^A_ÃH‰úH‹(¸   H…ÿ„ƒ   H‹NHNH;OvuATUH¸*”      SH‰óH‰ÕÿЋI‰ÄH‹C0H¹†­      AT¾1   ÿu H¿Â­      Iº{Š      DJL‹@Hº¸­      1ÀAÿÒL‰çH¸…A      ÿÐXZ[]A\1ÀË9u\USH‰ÕQH‰óH¸i•      ÿÐ1Ò…Àt;¿@   H¸:A      ÿÐH…ÀH‰Eº   tº@   H‰ÇH‰ÞH¸ |      ÿк   ‰ÐZ[]Ã1Ò‰ÐÃATUH‰ðSH‰ûH‰Õ¹   Hƒì@H‰çó¥H‰ÆH‰ßH¸i•      ÿÐ…À„‘   H‹C(H‹UH‰æHÇC(    H‰ßH‰D$(ÿU…ÀtÇE    ¸   ëaHƒ|$ uH‹D$(H‰C(‹E ëKH¸À‹     L‹ H‰c(M…ätÜH‰êH¾i–      H‰ßAÿT$…ÀtH¸@‹     Ç     ƒ}  u­M‹$$ëÆHƒÄ@[]A\ÃUSH¸J      H‰ûHƒìLD$HL$ÿÐ…À…  ‹T$…Òˆ  „  ÿÊuNH‰ß¾=   H»ó|      ÿÓH…Àt5H‹D$¾=   H‹8ÿÓÆ  H‰ÃHpH‹D$H‹8H¸]g      ÿÐÆ=é›   H‹D$H‹€; „Š   H¸`ê      H‰ÞH‹8H½þt      ÿÕH…ÀtH‹L$H‰ÇHQ‹L$qÿÿP ëQH‰ÞH¿Ó­      1ÀHºŠ      ÿÒH¸`ê      H¾ê­      H‹8ÿÕH…ÀtH¿ï­      1ÀHºÎ‰      ÿÒH‹D$H»…A      H‹8ÿÓH‹|$ÿÓ¡@‹     HƒÄ[]ÃAUATH¸®      USH‰ýH¿®      HºÎ‰      Hƒì…öHEø1Û1ÀÿÒº   1öH¿ é      H¸)~      ÿÐH¸ª›      I¼‚›      ÿЃø
„•   ƒø
„Œ   Pàƒú^w;ûþ   tDkHº é      HcÛˆˆD$ H|$ ÆD$
 H¡@½      D‰ëÿÐëAƒøu<…Ût8ÿËHº é      ÆD$ HcÃÆD$
 ÆD$Æ ÆD$ H|$ H¡@½      ÿÐAÿÔéLÿÿÿH¿®      H¡@½      ÿÐAÿÔH¿ é      H¸±~      ÿÐH‰E HƒÄ1À[]A\A]ÃSH¿®      1ÀHºÎ‰      HƒìÿÒH¸ök      H»‰˜      ÿÐH¸@‹     1Ò1öH|$Ç     ÿÓH‹|$H…ÿtÅ€? tÀ1ÒH‰ÞH¸8—      ÿÐH‹|$H¸…A      ÿÐëœATU1ÀS‰ý¹   H‰óHƒì H‰çó«‰èÆD$%ÿÿ ƒý    ‰$u6H‹F@H…Àt-H‰÷½   I¼Rš      ÿЃà)Åÿ̓ýÿt/H‰Þ¿    AÿÔëìH‰æH‰ßÿS(ƒý
uH‰Þ¿
   H¸Rš      ÿÐHƒÄ []A\ÃAUATI½Rš      USI‰üRA¾$„Ût3¸?   û€   CØH¸Ø‹     H‹(H…ítH‰î‰ßAÿÕH‹m ëíIÿÄëÄX[]A\A]ÃH¡(ê      SH…Àt1ÿÿÐH¡ ê      H…ÀtÿÐH¸Ð‹     H‹H…ÛtH‰ßÿS(…ÀuH‹ëì1À[ÃSH¸Ø‹     H‹H…ÛtH‹ChH…ÀtH‰ßÿÐH‹ëè[ÃSH»8›      H¸‚›      ÿÐÿÓ…Àtú[ÃATUH¿1®      SH½•!      H»{Š      Hƒì ÇD$aßä‹fÇD$Ê“HT$fÇD$ÒÆD$ªHt$ÆD$
ÆD$ ÆD$àÆD$˜ÆD$ÆD$+ÆD$ŒÿÕHƒ|$I‰ÄuH…Àu0H¹<®      HºT®      ¾)   H¿_®      1À1íÿÓ1Ûé·   D¾ H¹m®      1ÀHºT®      ¾,   H¿_®      ÿÓHT$Ht$H¿}®      ÿÕHƒ|$H‰ÅuH…Àu+H¹‡®      HºT®      ¾1   H¿_®      1ÀÿÓ1Ûë;D¾ H¹ž®      1ÀHºT®      ¾4   H¿_®      ÿÓ1ÛA€<$ t€}  ”ÃL‰çI¼…A      AÿÔH‰ïAÿÔHƒÄ ¾Ã[]A\ÃUSH½¶Y      RH»`½      H‹;H…ÿt‹SH‹s1ÉHƒÃÿÕëçX[]à                                                                                                                         %      ¨%      ¼%      ×%      é%      V'      t'      '      ¨'      ¿'      (      ³)      ³)      5)      ¡)      (      S(      ª(      Y)      Ø'      ³)      ³)      )      Ý)      😘 Y*      w*      ì*          H € P € M € K € G € O € R € S € I € Q € ; € < € = € > € ? € @ € A € B € C € D €            Ca      Ca       b      Æb      êb      Àƒ      „      „      რ     „      „      RSDT FACP XSDT allocation outside 32-bit range invalid arch-dependent ELF magic reloc offset is out of the segment relocation out of range relocation 0x%x is not implemented yet closing %s
 efidisk disk/efi/efidisk.c opening %s
 not a efidisk no such device m = %p, last block = %llx, block size = %x
 invalid sector size %d opening %s succeeded
 d%d reading 0x%lx sectors at the sector 0x%llx from %s
 failure reading sector 0x%llx from `%s' hd%d iterating %s
 fd%d cd%d writing 0x%lx sectors at the sector 0x%llx to %s
 failure writing sector 0x%llx to `%s' %s,%s /%sVendor(%08x-%04x-%04x-%02x%02x-%02x%02x%02x%02x%02x%02x)[%x:  ] %02x  set_virtual_address_map failed could not set EFI variable `%s' mods /EndEntire
 /EndThis
 /EndUnknown(%x)
 /PCI(%x,%x) /PCCARD(%x) /MMap(%x,%llx,%llx) Hardware /Ctrl(%x) /UnknownHW(%x) /ACPI(%x,%x) /ACPI( %x, %s, %x) %s) /UnknownACPI(%x) /ATAPI(%x,%x,%x) /SCSI(%x,%x) /FibreChannel(%llx,%llx) /1394(%llx) /USB(%x,%x) /USBClass(%x,%x,%x,%x,%x) /I2O(%x) /MacAddr(%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x,%x) /IPv4(%u.%u.%u.%u,%u.%u.%u.%u,%u,%u,%x,%x) /IPv6(%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x,%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x,%u,%u,%x,%x) /InfiniBand(%x,%llx,%llx,%llx) /UART(%llu,%u,%x,%x) /Sata(%x,%x,%x) Messaging /UnknownMessaging(%x) /HD(%u,%llx,%llx,%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x,%x,%x) /CD(%u,%llx,%llx) Media /File(%s) /Protocol(%08x-%04x-%04x-%02x%02x-%02x%02x%02x%02x%02x%02x) /UnknownMedia(%x) /BIOS(%x,%x,%s) /UnknownBIOS(%x) /UnknownType(%x,%x)
 couldn't retrieve memory map memory map buffer is too small couldn't terminate EFI services Trying to terminate EFI services again
 cannot allocate memory cannot get memory map cannot allocate conventional memory %p with %u pages too little memory cannot set text mode console no TSC found unaligned pointer %p double free at %p alloc magic is broken at %p: %lx out of range pointer %p null in the ring free magic is broken at %p: 0x%x out of memory  /  %s%s  (%s)  unknown
 invalid argument (%s): Filesystem is %s.
 one argument expected %s=%s
 not an assignment Set an environment variable. [ENVVAR=VALUE] set Remove an environment variable. ENVVAR unset List devices or files. [ARG] ls Insert a module. MODULE insmod %s,%s root variable `%s' isn't set %s read failed
 disk kern/disk.c Closing `%s'.
 Opening `%s'...
 sector sizes of %d bytes aren't supported yet no such partition Opening `%s' failed.
 disk `%s' not found attempt to read or write outside of partition attempt to read or write outside of disk `%s' Read out of range: sector 0x%llx (%s).
 `%s' is already loaded module at %p, size 0x%lx
 modules kern/dl.c ELF header smaller than expected invalid arch-independent ELF magic this ELF file is not of the right type ELF sections outside core relocating to %p
 .module_license incompatible license LICENSE=GPLv3 LICENSE=GPLv3+ LICENSE=GPLv2+ no module name found .moddeps no symbol table grub_mod_init grub_mod_fini unknown symbol type `%d' .modname symbol `%s' not found flushing 0x%lx bytes at %p
 module name: %s
 init function: %p
 Secure Boot forbids loading module from %s prefix variable `%s' isn't set %s/x86_64-efi/%s.mod mismatched names  error: %s.
 assert: error stack overflow detected!
 missing `%c' symbol attempt to read past the end of file attempt to seek outside of the file invalid file name `%s' beyond the total sectors Detecting %s...
 fs kern/fs.c / %s detection failed.
 unknown filesystem blocklist  %s root (%s)%s cmdpath x86_64-efi prefix normal %s%s overflow is detected unrecognized number (null) debug all %s:%d:  
Aborted.  Press any key to exit.  %d sub-partition %s%d of (%s,%s) ends after parent.
 partition kern/partition.c Unknown command `%s'.
 help Try `help' for usage
 >  grub rescue>  
 Entering rescue mode...
 SecureBoot No SecureBoot variable
 secureboot kern/efi/sb.c SecureBoot: %d
 SetupMode No SetupMode variable
 SetupMode: %d
 efi_wrap_0 efi_wrap_1 efi_wrap_10 efi_wrap_2 efi_wrap_3 efi_wrap_4 efi_wrap_5 efi_wrap_6 efi_wrap_7 grub_byte_checksum grub_command_list grub_current_context grub_device_close grub_device_iterate grub_device_open grub_disk_cache_table grub_disk_close grub_disk_dev_list grub_disk_dev_register grub_disk_dev_unregister grub_disk_firmware_fini grub_disk_firmware_is_tainted grub_disk_get_size grub_disk_open grub_disk_read grub_disk_write_weak grub_divmod64 grub_dl_head grub_dl_load grub_dl_load_core_noinit grub_dl_ref grub_dl_unload grub_dl_unref grub_dma_free grub_dma_get_phys grub_dma_get_virt grub_efi_allocate_pages grub_efi_allocate_pages_max grub_efi_compare_device_paths grub_efi_duplicate_device_path grub_efi_find_last_device_path grub_efi_finish_boot_services grub_efi_free_pages grub_efi_get_device_path grub_efi_get_filename grub_efi_get_loaded_image grub_efi_get_memory_map grub_efi_get_variable grub_efi_image_handle grub_efi_is_finished grub_efi_locate_handle grub_efi_locate_protocol grub_efi_net_config grub_efi_open_protocol grub_efi_print_device_path grub_efi_secure_boot grub_efi_set_text_mode grub_efi_set_variable grub_efi_set_virtual_address_map grub_efi_stall grub_efi_system_table grub_efidisk_get_device_handle grub_efidisk_get_device_name grub_env_export grub_env_get grub_env_set grub_env_unset grub_env_update_get_sorted grub_err_printed_errors grub_errmsg grub_errno grub_error grub_error_pop grub_error_push grub_exit grub_fatal grub_file_close grub_file_filters_all grub_file_filters_enabled grub_file_get_device_name grub_file_open grub_file_progress_hook grub_file_read grub_file_seek grub_free grub_fs_autoload_hook grub_fs_list grub_fs_probe grub_get_time_ms grub_getkey grub_getkey_noblock grub_gettext grub_isspace grub_list_push grub_list_remove grub_machine_acpi_get_rsdpv1 grub_machine_acpi_get_rsdpv2 grub_machine_fini grub_malloc grub_memalign grub_memalign_dma32 grub_memcmp grub_memmove grub_memset grub_millisleep grub_mm_base grub_modbase grub_named_list_find grub_net_open grub_net_poll_cards_idle grub_parser_cmdline_state grub_parser_split_cmdline grub_partition_get_name grub_partition_iterate grub_partition_map_list grub_partition_probe grub_pci_find_capability grub_pci_iterate grub_pci_make_address grub_pmtimer_wait_count_tsc grub_print_error grub_printf grub_printf_ grub_puts_ grub_real_dprintf grub_realloc grub_refresh grub_register_command_prio grub_register_variable_hook grub_snprintf grub_strchr grub_strcmp grub_strcpy grub_strdup grub_strlen grub_strncmp grub_strndup grub_strrchr grub_strtoul grub_strtoull grub_strword grub_term_highlight_color grub_term_inputs grub_term_inputs_disabled grub_term_normal_color grub_term_outputs grub_term_outputs_disabled grub_term_poll_usb grub_tsc_rate grub_unregister_command grub_vprintf grub_vsnprintf grub_xasprintf grub_xputs grub_xvasprintf grub_zalloc memcmp memcpy memmove memset      V              µ      Ž       Y       ù      z              ![N–YdÒŽ9  Éir;‘nW    ?mÒŽ9  Éir;¡1[b•ÒŽ?  Éir;‚w/ô.L™VIùC÷!                `¦      y9      X9      Ú6              ‰8      õ8      N8      Ÿ:      ¦9      '9                                                                              `¦                      :                      qèhˆñäÓ¼" €Ç<ˆ0-ëˆ-Óš '?ÁM Ý                                              Þ¬              q      p                                      ì{                    '             "             $             \                          '             "             $             {                                                       }          
   {                                  "                                            
      }                       àš      p                      ­®      Ë             ¸®      Ö             î      €             Ï®      ä             Ú®      ò             å®                   ð®                   û®      0             ¯      S             ¯      @<             $¯      `ê              6¯      €»              K¯      ~K             ]¯      °L             q¯      ›J             ‚¯       ê              ˜¯      ²Q             ¨¯      ˜ê              »¯      lQ             Ò¯      Q             믠     ê              °      €ê              !°      ¤X             4°      VR             C°      @U             R°      ˆê              g°      N             u°       Í              ‚°      ½e             °      \             ¨°      sZ             ´°      ëZ             ð      ¯Z             Ñ°      M             ß°      ]             ñ°      Y             ±      /             ±      U.             7±      Ñ+             U±      †$             t±      N$             “±      1             ±±      +.             ű      3$             Þ±      C#             ô±                     ²      Ë/             &²      •!             <²      8ê              R²      ¸Ì              g²      ý             ~²      ³             —²      Hê              «²      ö             ²      â$             ݲ      É›             ò²      U                 ³      º              ³      _              @³      Ü             O³      0ê              e³      g             „³      ´             ¡³      *j             ±³      h             ¾³      ]g             ˳      »h             Ú³      ?i             õ³      D‹             
´      @Š             ´      @‹             $´      pj             /´      ƒk             >´      ìj             N´                    X´                   c´      Æm             s´      €‹             ‰´       ‹             £´      ”l             ½´      n             Ì´      `‹             ä´      &m             ó´      ào             µ      …A             µ      èç              "µ      ðç              /µ      òr             =µ      ~D             Nµ      ª›             Zµ      8›             nµ      ð»              {µ      }             ˆµ      6u             —µ      Pu             ¨µ      R<             ŵ      µ<             âµ      è             ôµ      :A              ¶      T?             ¶      û             "¶      ‡|             .¶      |             ;¶      )~             G¶      ˜D             W¶      Xê              d¶      @ê              q¶      þt             †¶      ðÌ              ”¶       ê              ­¶      ”Ž             Ƕ      J             ᶠ     *”             ù¶      ½“             ·      À‹             (·      (’             =·      O                 V·      ˆ             g·      `             }·      å             ™·      ök             ª·      Ή             ¶·      Š             ÷      N|             η      {Š             à·      ÅC             í·      ‚›             ú·      ¼D             ¸      Êi             1¸      Ó‹             ?¸      ó|             K¸      §|             W¸      ;|             c¸      ±~             o¸       ~             {¸      Æ|             ˆ¸      ù~             •¸      }             ¢¸      7„             ¯¸      ·             ½¸      }             ʸ      H½              丠     Ћ             õ¸      à‹             ¹      I½              &¹      Ø‹             8¹      È‹             S¹      (ê              f¹      Pê              t¹      ®E             Œ¹      ¸ˆ             ™¹      ¿‹             ¨¹      ÅŒ             ·¹      @½              ¹      Œ             Ò¹      KA             Þ¹      ‡|             å¹      |             ì¹      |             ô¹      )~                                     LICENSE=GPLv3+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          mimg           h/          0"  ELF         >                    è          @     @
 
 PH¸        H‹PÿÐH¸        H‹8H¸        ÿС        ZÃUSH‰ûH½        QHÇG0àÿÿÿ¿
  ÿÕ¿€  H‰C ÿÕH‹{ H‰C(H…ÿt
H‰Â1ÀH…ÒuH½        ÿÕH‹{(ÿÕ¡        Z[]ÃAWAVI‰öAUATI‰ýUSM‰ÌHƒì8‹F@H‰T$H‰L$L‰Âƒøÿu4‹^‹vH¸        Áã    L)ÃL‹D$pL9ËIGÙH‰ÙÿÐ…À„ð  é  ‹~ ½   L‰ÆO    HÓåHÓîHÿÍA‰÷L!ÅA;vDs AÇFD    A‰FH¸   1ÛÓàH˜H‰$éE  E‹F‹D$,Aƒø „Y  Aƒøu    %ÿÿ  ‰D$,Hº        1ÀD‹L$,H¹        ¾$  H¿        I»        AÿÓ‹T$,A9V$†B  ƒú†  A;V,ƒ
  AÿFDA‰VHE;~DA‹vHvBA‹N6ƒù…µ   ƒÁA‹vLD$,ÁùL‰ïH¸        HcÉÿÐ…À„<ÿÿÿHƒËÿéÛ   A‹N H‹D$ƒîL‹ $L‹D$pH‰êL‰ïÓæAv(I‰E0I)éH‹D$M9ÌMFÌI‰E8L‰ÉL‰L$H¸        ÿÐH¸        IÇE0    ƒ8 u”L‹L$LL$pAÿÇ1íM)ÌLËM…ä…3ÿÿÿëXƒù µ    „;ÿÿÿ‰òÑêòé0ÿÿÿAöFHtÁè‰D$,d$,ÿ  é›þÿÿH¾        ¿       1ÀH¹        ÿÑéÿÿÿHƒÄ8H‰Ø[]A\A]A^A_ÃHƒìL‹WPH‹GH‹O`I‰ÑH‹WXVL‹GL‰ÖH‹8H¸        ÿÐHƒÄÃAWAVAUATUSHƒìhH…ÿ„  H‰ýH¸        ¿P   ÿÐH…ÀH‰Ã„m  1Ò1öI¼        LD$¹Z   H‰ïAÿÔ…ÀM‰á…F  ·D$AƒÍÿ1Ò…ÀI‰Çt¨uÑèÿÂëöÿÈA½ÿÿÿÿDDêEu÷AƒþvD‰+é   D‰3¶D$E1À…Àt¨uÑèAÿÀëõÿÈtƒÈÿë    AƒøD‰Àv‰C éØ  ·|$DˆñEðD‰C Óç…ÿ‰{„¼  D‹\$fE…ÛE·ÓuD‹T$*DˆñAÓâE…ÒD‰S „•  ·D$f…Àu‹D$&DˆñÓà…À‰C„w  ¶T$„Ò„j  A¯ÒDˆé4:·T$‰sI‰ÔHÁâJT:ÿHÓêDˆñHÓâDˆÁ‰Sò‰Æ)Ö‰S(‰òÓêƒÂƒú‰S,†!  fE…ÛuQf‹T$.‹L$2ÇC    ÇC$øÿÿö€‰Kt¶L$ƒâ9ʇ젠 D¯ÒAúD‰SfE…ä…×   fƒ|$0 t2éÊ   ú÷  ÇCÿÿÿÿwÇC    ÇC$ø  ëÇC   ÇC$øÿ  ‹s9ð†’   1ÒI‰à¹   H‰ïAÿÑ…Àu~‹S‹$ƒú u%ÿÿÿ‰$¸ ÿÿë!ƒúu%ÿÿ  ‰$¸ ÿ  ë
%ÿ  ‰$¸   fƒ|$ t‹T$-ë‹T$I‰SLŠT$‹ $ƒÊ¶ÒƒÉ    Ð9Áu‹CÇCDÿÿÿÿÆC0‰C@H‰Øë01ÛH‰ßH¸        ÿÐH¾        ¿       1ÀHº        ÿÒ1ÀHƒÄh[]A\A]A^A_ÃUSH‰õQH‹H¸        H‹8H¸        ÿÐH‰ßH¸        ÿÐH…ÀH‰ÃtE‹pLH¿        1ÀH¹        ·ÖÁîÿÑH‰E H…Àt#¾„ÒtrŸJàƒþFÑHÿÀˆPÿëàHÇE     H¸        H‹8H¸        ÿÐH‰ßH¸        ÿС        Z[]ÃAWAVHBAUATUSƒÍÿH‰ÓA‰ïA‰ìHƒì(H‰|$H‰t$H‰D$H‹C01É1ÒA¹    L@ PH¸        SH‹t$ H‹|$L‰C0ÿÐHƒø ZY…ß  Š„À„Õ  ŠK €ù…Š   ¨@tD¶c
ƒà?D¶øD‰ý¶ÀA9ÇtAƒÌÿëE…ÿtõ¶C
A9ÄuìAÿÏH‹t$I½        AkÏ
º
   LcñK<6Ot6
H{(AÿÕL‰÷H{(Hsº    AÿÕH‹C(Hsº   J|0 AÿÕé&ÿÿÿ<å„ÿÿÿöÁÀ…ÿÿÿ<uÆåAƒüÿ„7  E…ÿ….  1Ò1ÀÐÈHÿÂHƒú uò¶ÀA9Ä…  kí
L‹C(H‹C 1öHcíHÿÍHƒýÿ„Ò  A·…öIx‰ÑtaŠ $ÿÿùÿ  wFî Ø  HƒÀÁæ
”2 $  ‰ÑÁéƒÉðˆHü‰ÑÁé ƒá?ƒÉ€ˆHý‰Ñƒâ?ÁéƒÊ€ƒá?ˆPÿƒÉ€ˆHþë    Æ ?L‰ÇHÿÀ1öë|ƒúwˆëCúÿ  wÁêƒá?HƒÀƒÊÀƒÉ€ˆPþˆHÿëSD‚ (ÿÿAøÿ  vAD‚ $ÿÿAøÿ  wÆ ?HÿÀë+A‰ÐÁêƒá?AÁè ƒâ?ƒÉ€AƒÈàƒÊ€ˆHDˆ ˆPHƒÀë‰ÖI‰øé ÿÿÿ€áH‹S u1öëC1ÉH‰Ð@Š4 ‰Ê@„öt*HÿÁHÿÀ@ˆpÿHƒù uåº    ëJÿ€< H‰Ê…›   HÿÈ…Òuéé   ¶3‰ñ„Àt1x¿H HÿƒÿFÁHÿÆHƒþˆBÿuÛ¹   ëAÿ€< H‰ÁuHÿÊ…ÉuíHBÆ.Hs¹   ëDB¿z HÿÀAƒøF×ÿÁHÿƃù ˆPÿt¶„ÒuÛëQÿ€< H‰Ñu HÿȃùuìHÿÈÆ  1Àë¡        º,   …ÀDÂHƒÄ([]A\A]A^A_ÃAUATH¸        USI‰ôHƒìHH‹/H‹8HÇ    H¸        ÿÐH‰ïH¸        ÿÐH…ÀH‰Ã„•   ö@0u$H¾        ¿   1ÀHº        ÿÒ1À霠  H|$H¸        I½        ÿÐ…ÀuLHT$H‰ÞH‰ïAÿÕ…Àu"¶D$ƒà߃øuáH‹|$(H¸        ÿÐI‰$H‹|$(H½        ÿÕH‹|$0ÿÕH¸        H‹8H¸        ÿÐH¸        H‰ßÿС        HƒÄH[]A\A]ÃAWAVAUATUSHƒìxöF0H‰|$H‰L$u"H¾        ¿   1ÀHº        ÿÒéÍ   I‰õI‰ÔM‰ÆM‰ÏA€<$/uIÿÄëô¾/   L‰çH¸        ÿÐH…ÀH‰ÃtSH‰ÁH¸        L)áyH‰L$ÿÐH…ÀH‰Å„û  H‹L$H‰ÇL‰æH¸        ‰ÉH‰ÊH‰L$ÿÐH‹L$ÆD
  ëL‰çH¸        ÿÐH‰ÅH…ÛH|$8A”ÄM…ö•ÀA!ÄH¸        ÿÐ…ÀtOH‰ïH¸        ÿÐ1À韠 º   1öH|$(H¸        ÿЊL$CŠT$(ˆÈƒâþÀèƒà    ÐƒÈöÁˆD$(t"HT$8L‰îH‹|$H¸        ÿÐ…ÀtªéÏ   €}  H‹|$XuE„ätL‰úHt$(AÿÖ…À…¬   ë¹I‰øI‰éA¶„Àt7A¶„Òt/¶ðD^¿DV AƒûDZ¿AFòDR AƒûAFÒ9òuIÿÁIÿÀëÁp¿P ƒþFÂA¶DB¿r AƒøFÖ9Â…Nÿÿÿ‹D$T·T$RAˆM0AÇEDÿÿÿÿI‰E8·D$LÁà    ÐE„äA‰E@A½   tL‰úHt$(AÿÖëE1íH‹|$XI¾        AÿÖH‹|$`AÿÖH¸        ƒ8 u.E¶äE    ìu%H‹T$H¾        ¿   1ÀH¹        ÿÑE1íH¸        H‰ïÿÐE…í¸    HEÃHƒÄx[]A\A]A^A_ÃAUATH¸        UH‰ýSI‰ôQH‹8H¸        ÿÐH‹EH‹8H¸        ÿÐH…ÀH‰ÃtiL‰âI½        H‹EE1ÉE1ÀL‰áH‰ÞH‹8AÿÕH‰Â¡        …Àu6H…ÒuÕöC0tH¾        ¿   Hº        ÿÒëH‹S8H‰]PH‰U@ë1H‰ßH¸        ÿÐH¸        H‹8H¸        ÿС        Z[]A\A]ÃAWAVI‰ÏAUATH¸        USH‰õHƒìL‹/H‹8H‰T$H¸        ÿÐL‰ïH¸        ÿÐH…ÀI‰Äu1Û錠  H‰ïH¸        ÿÐHxI‰ÆH¸        ÿÐH…ÀH‰ÃtÏH‰ÇL‰òH‰îH¸        ÿÐB€|5ÿ/J3tÆ /HÿÀÆ  I¾        H‰ØM‰ùL‹D$H‰éH‰ÂL‰æL‰ïAÿÖH…ÀtHº        ƒ: tÕH‰ßH»        ÿÓL‰çÿÓH¸        H‹8H¸        ÿС        HƒÄ[]A\A]A^A_ÃSH‰ûH¸        H¾        H¿        ÿÐH‰ØH£        [ÃH¿        H¸        ÿàfat_size=%d, next_cluster=%u
 fat fs/fat.c invalid cluster %u not a FAT filesystem %04x-%04x not a directory file `%s' not found not a regular file                                                                                                    LICENSE=GPLv3+  fat                                                                                                                          3          C                                                                                                      )                      8                      E                      Q                      `                      l                      w                      ƒ                                            œ                      ¨                      º                      Å                      Ö                      à                      î                       grub_mod_init grub_mod_fini grub_strlen grub_xasprintf grub_memmove grub_strdup grub_disk_read grub_dl_ref grub_errno grub_memset grub_fs_list grub_strchr grub_malloc grub_real_dprintf grub_error grub_list_remove grub_free grub_dl_unref grub_list_push                                                                    +                     <                     x                     ‰                     É                     [                   l                    {            "       …                    ç                    G                    S                    À            +       Ñ                                •       A                    b                    Р                   Ü            >       í                                                             /            %      F            S       R                                                            ¬                    ·                                •       y                    

                    1
                    Q
                    `
            %      ~
            ]      
                    §
            5       ±
            à     å
         
           ú
                    
                                        &                     4                     g             ]       x                     ©                     À                     î                              
           7             5       J                     i                     £             à    
                    ¤
                    Á
            m       Ò
                    á
                                        %                    8            %      O            G       q                    Š                   ™                    ¸                    Ä                    Ñ                    Ü                    ù                                        &            %      D         
           W                    t                    •            G       ¾                    Р                   á                    î                    ù                                                             *                    9                    E                    O                                                     ì                              (             ò      0                     8             +
      @                    .symtab .strtab .shstrtab .rela.text .text.unlikely .rodata.str1.1 .rela.data .module_license .bss .modname                                                                                          @       Y                                   @               0                                 &                     ™                                     5      2               ™      ”                             I                     @      P                               D      @               Р     ¨                           O                                                         _                                                          d                                                                                 x      m                                                    ¨      ˆ         
                                           0      ý                                 
  ELF         >                    €              @     @ AWAV¹   AUATI‰þUSI¼        HìH  H‰t$H‰T$1ö1ÒL„$@  AÿÔ…À…'  1Àf¼$>  UªH”$  H¾        ¿   …  €<îtHƒÀHƒø@uðH¾        éð   ÇD$     ŠL$ ¾   1ÒLD$dL‰÷Óæ¹\   HcöAÿÔ…À‰Ã…­   º   H¾        H|$dI¿        Aÿ×…À„¯   ÿD$ ƒ|$ u¢H¾        ë~º   H´$À   H¿        Aÿ×…À…Á   ¬$¸   ý   uIÿÄ1íAÿÅD;¬$´   ƒI  HcÕL„$À   ¹€   L‰æL‰÷H¸        ÿÐ…Àt“H¸        ‹é  ¿   1ÀHº        ÿÒ‰Ãéø   H¹        Hº        ¾Z   H¿        1ÀI¸        AÿÐL‹¤$¬   ŠL$ 1íE1íIÓäéVÿÿÿH‹„$è   H‹”$à   E‰èŠL$ L‰d$8¾r   D‰l$ ‰l$@H¿        HÿÀI‰ÑI»        H)ÐI‹V(IÓáHÓàH¹        L‰L$(H‰D$0H‰L$PH¹        H‰T$HRHº        P1ÀAÿÓH‹T$(Ht$0H‹D$ L‰÷ÿÐ…ÀY^„—þÿÿéÝþÿÿHÄH  ‰Ø[]A\A]A^A_ÃH¾        H¿        H¸        ÿàH¿        H¸        ÿà                        no signature GPT entry %d: start=%lld, length=%lld
 gpt partmap/gpt.c no GPT partition map found no valid GPT header Read a valid GPT header
                                   EFI PARTLICENSE=GPLv3+ part_gpt                                                                                           ¢                                                                                                                         
                                       5                      D                      O            ¢      n                      €                      ‹                      œ                      «                       grub_mod_init grub_mod_fini grub_partition_map_list grub_disk_read grub_errno grub_gpt_partition_map_iterate grub_real_dprintf grub_error grub_list_remove grub_list_push grub_memcmp                       Z                                  F       Å                     Ô                     ô             a       
                    ]                    m         
           …                    ˜            u       ¢            4       ±            8       ½                    
            8                           4                    M            
       ]            4       ¤                    ®                    ¸                    Ä                    Π                                4                             .symtab .strtab .shstrtab .rela.text .text.unlikely .rodata .rodata.str1.1 .rela.data .module_license .bss .modname                                                                                          @       Ø                                   @               ˜      @                          &                                                          5                                                          =      2               0      Ž                             Q                     À      (                               L      @               Ø      0                           W                     è                                    g                     ÷                                     l                      ÷                                                                        u                                                           à      
                                              à      ·                                    (,gpt1)/grub                                                                                                                                                                °   3¤K¤u¤„¤¥¤²¤ë¤¥*¥C¥]¥w¥†¥¿¥k¦‘¦±¦¼¦Ñ§Þ§ð§¨.¨?¨O¨œ¨`©ú© ª9ªÕªèª«$«^«h«w«ƒ«¢«¯«Â«Ì«ù«¬!¬2¬>¬f¬u¬„¬‘¬©¬Ä¬ä¬õ¬
­H­c­”­ž­­­Ð­ñ­ý­®®@®R®o®€®¨®ß®ø®¯!¯7¯m¯’¯¸¯Â¯ù¯         Ø    E W † Ÿ ´ Ò ¡%¡4¡>¡l¡‡¡ ¡Ó¡ç¡¢¢'¢1¢@¢J¢r¢†¢˜¢¢¢±¢»¢ä¢ú¢£ £*£9£C£}£±£Ü£û£f¤œ¤¦¤µ¤¿¤í¤¥!¥<¥N¥X¥s¥Ò¥Ü¥è¥¦—¦¸¦þ¦§(§2§N§]§µ§¿§ð§¨$¨‘¨º¨Ý¨©h©v©”©¼©Ú©ñ©ªª5ªDªnª‡ª½«¬!¬@¬¼­Ï­
®B®`®‰®Ê®ÿ®¯5¯]¯g¯–¯Á¯Þ¯ö¯    ð      * F S d ‰ › ¬ Î è ø ¡(¡K¡f¡¡§¡±¡ù¡ ¢(¢S¢­¢À¢Þ¢£‘£¥£:¤D¤³¤Ð¤ñ¤J¥X¥k¥„¥›¥¯¥Æ¥Ü¥ï¥þ¥&¦;¦V¦i¦z¦’¦¨¦¾¦ñ¦§.§K§b§€§—§®§Ë§ä§
¨#¨[¨²¨@©e©‹©¦©µ©Ò©é©Dª^ªhª}ª¨ª¹ªÌªÝªøª>«^«n«†««ó«m¬y¬ƒ¬¬›¬¹¬Æ¬Ô¬é¬­­,­P­j­w­ ­Í­0®C®w®™®è®=¯Z¯¬¯Ñ¯ý¯ 0  8    , @ V k ƒ ­ Ï  ¡.¡i¡y¡ƒ¡¡—¡¤¡¾¡Ñ¡â¡ó¡ ¢¢¢,¢6¢@¢J¢T¢d¢q¢}¢Œ¢¡¢®¢»¢Ö¢æ¢ô¢££"£7£J£Z£g£x£Š£œ£¹£Ã£ó£ ¤9¤Q¤ª¤¶¤"¥<¦”¦ž¦ª¦Á¦Ü¦÷¦Ü§P¨a¨z¨‹¨±¨Ó¨÷¨    ©)©;©I©]©k©©“©¨©¹©á©ì© ªª"ª5ªˆª¡ª°ª¼ªæª ««,«8«B«L«\«k«u««««§«±«Á«Ð«Ú«å«ñ«¬¬¬&¬5¬W¬d¬¬—¬º¬Ç¬â¬ú¬*­7­~­Š­¥­¯­¿­Ï­ß­ð­ú­d®ˆ®“®®¼®È® ¯¯'¯<¯H¯]¯¯à¯ì¯ @      ¡¡)¡?¡X¡t¡”¡æ¡ò¡Ì¢2£‚£Ø£ô£¤.¤P¤c¤€¤¤ ¤×¤ý¤¥%¥Ì¥Û¥ì¥ö¥¦
¦'¦1¦Q¦[¦g¦q¦}¦Ž¦ž¦»¦Ö¦í¦§ §8§K§_§k§€§’§œ§¨§·§Æ§Ò§è§ù§¨%¨9¨P¨Z¨}¨‰¨£¨½¨Î¨ä¨ý¨©©2©<©F©P©Z©u©©‰©“©¢©¬©¶©À©Ò©Ý©ç©ñ©ÿ©/ª9ªSª_ª¨ª²ªËªÕªæªûª«1«@«k«Ž«ž«¼«ñ«¬¬/¬A¬Y¬c¬Í¬õ¬O­i­”­¨­¿­ ®a®À®Ý®÷®¯3¯†¯£¯½¯Î¯     P    m y †  ¡ ® ¿ Ü &¡1¡<¡n¡ƒ¡¡À¡Ê¡Ù¡ã¡¢¢¢+¢g¢q¢‡¢‘¢¥¢ú¢"£6£Q£^£Ž£¸£Ë£ä£ð£¤¤!¤0¤?¤N¤b¤¤¤±¤Æ¤Õ¤æ¤ò¤¥!¥Ž¥Ÿ¥ê¥û¥ ¦¦&¦0¦?¦I¦V¦‘¦ø¦L§ó§¨Z¨t¨Ê¨Ü¨©|©–©¨©º©í©ªªSª}ª¹ª««G«U«¨«µ«É«+¬5¬?¬I¬Z¬ˆ¬™¬ª¬Ã¬ê¬û¬­3­?­N­X­e­­Ž­ª­´­Ì­ä­õ­
®®6®P®e®…®œ®Ã®Ô®÷®¯h¯Õ¯ `  0  & = ` š « 8¡u¡ˆ¡ ¢Y¢h¢w¢¢«¢ù¢
£B£S£q£Ø£â£ñ£¤¤¤0¤:¤I¤Y¤€¤¤¤µ¤Å¤ê¤û¤    ¥'¥1¥[¥e¥¥Æ¥Ð¥â¥ÿ¥    ¦¦3¦=¦X¦j¦¦‘¦¢¦¸¦Æ¦Þ¦§'§a§—§º§Ð§ë§¨j¨€¨¨Ã¨é¨ó¨©E©`©Ø©í©ú©    ª.ªCªPª}ª·ªÐªÚªíªþª«!«2«=«H«R«d«t«„«•«ž«¶«È«Ò«å«ù«¬¬¬+¬8¬C¬M¬]¬l¬x¬„¬­¬Ã¬Ò¬é¬­>­J­‰­æ­õ­®®(®7®]®u®˜®Â®Õ®¯¯*¯a¯r¯|¯†¯š¯±¯»¯Å¯è¯ò¯     p     ¡y¡Æ¡Ü¡ô¡¢3¢f¢’¢£¢Í¢Û¢££+£5£D£S£]£m£€£’£œ£«£¸£Ã£Ù£ñ£¤¤.¤=¤G¤V¤c¤n¤¤Œ¤˜¤¬¤·¤Õ¤æ¤¥ˆ¥¨¥¸¥Å¥å¥ù¥ ¦q¦€¦Œ¦¤¦·¦É¦Õ¦ä¦"§1§[§e§o§{§Š§å§ï§ù§
¨'¨1¨;¨[¨e¨q¨{¨Š¨®¨Î¨ö¨T©o©®©¸©Ù©è©÷©ªªª2ªKª[ªkªzª†ª’ª©ªµªÇªÓªÝªëªõª««-«W«m««Ž« «°«Ñ«Ý«¬Q¬_¬H­œ­ª­¹®É®é®¯¯8¯»¯     €     Y j Š › ¬ ï¡¢>¢P¢Ž£9¤ç¤5¥ø¥¦¹¦È¨Ò¨Ü¨ ©©1©D©Q©^©k©©ž©²©ªXªlª“ªªÃªÐªòªüª1«=«l«Ž«Ÿ«Æ«    ¬¬7¬\¬{¬¬¦¬­­Z­n­|­ˆ­˜­¦­²­ú­®,®b®¸®õ®˜¯ð¯   0   * h ç ¡8¡`¡k¡¾¡È¡û¡ ¢¢l¢~¢³¢££3£T£‘£Á£ñ£¤?¤I¤b¤q¤•¤Ã¤Í¤á¤‘¥­¥Á¥Ë¥Ý¥ï¥¦*¦O¦Œ¦æ¦ÿ¦§<§§±§Ö§æ§¨¨*¨4¨H¨T¨e¨z¨¨ž¨¨¨É¨Ó¨ß¨é¨©9©U©©“©©¬©¶©Ô©à©ð©ú©ª5ªFª’ªÍªæª
«:«N«_«…«­«·«Î«Ù«ã«K¬U¬d¬¬‹¬š¬°¬Ì¬Ö¬å¬û¬­­5­V­a­ ®®®® ®(®0®8®@®H®P®X®`®h®p®x®€®ˆ®®˜® ®¨®°®¸®À®È®Ð®Ø®@¯H¯P¯X¯`¯h¯p¯x¯€¯ˆ¯¯ °  ¨    ªªª ª(ª0ªª˜ª ª¨ª¸ªÀªÈªÐªØªàª0«H«€«°«À«È«ð«@­`­h­x­€­­˜­¨­°­À­È­Ø­à­ð­ø­®® ®(®8®@®P®X®h®p®€®ˆ®˜® ®°®¸®È®Ð®à®è®ø® ¯¯¯(¯0¯@¯H¯X¯`¯p¯x¯ˆ¯¯ ¯¨¯¸¯À¯Ð¯Ø¯è¯ð¯ À  ˆ        0 8 H P ` h x €  ˜ ¨ ° À È Ø à ð ø ¡¡ ¡(¡8¡@¡P¡X¡h¡p¡€¡ˆ¡˜¡ ¡°¡¸¡È¡Ð¡à¡è¡ø¡ ¢¢¢(¢0¢@¢H¢X¢`¢p¢x¢ˆ¢¢ ¢¨¢¸¢À¢Ð¢Ø¢è¢ð¢ £££ £0£8£H£P£`£h£x£€££˜£¨£°£À£È£Ø£à£ð£ø£¤¤ ¤(¤8¤@¤P¤X¤h¤p¤€¤ˆ¤˜¤ ¤°¤¸¤È¤Ð¤à¤è¤ø¤ ¥¥¥(¥0¥@¥H¥X¥`¥p¥x¥ˆ¥¥ ¥¨¥¸¥À¥Ð¥Ø¥è¥ð¥ ¦¦¦ ¦0¦8¦H¦P¦`¦h¦x¦€¦¦˜¦¨¦°¦À¦È¦Ø¦à¦ð¦ø¦§§ §(§8§@§P§X§h§p§€§ˆ§˜§ §°§¸§È§Ð§à§è§ø§ ¨¨¨(¨0¨@¨H¨X¨`¨p¨x¨ˆ¨¨ ¨¨¨¸¨À¨Ð¨Ø¨è¨ð¨ ©©© ©0©8©H©P©`©h©x©€©©˜©¨©°©À©È©Ø©à©ð©ø©ªª ª(ª8ª@ªPªXªhªpª€ªˆª˜ª ª°ª¸ªÈªÐªàªèªøª «««(«0«@«H«X«`«p«x«ˆ«« «¨«¸«À«Ð«Ø«è«ð« ¬¬¬ ¬0¬8¬H¬P¬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Edited by Polanskiman
Added spoiler.
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...

I downloaded the bootloader from DSM 6.2 loader page.

 

i first downloaded the ds3617 1.03b and i could see BOOTX64.efi in it, then i tried 3615 1.03b and same. then i tried ds918+ 1.04 and that was showing the grub.cfg file but any edits i made to the file it wouldnt save it. (It was mounted as RW). I tried it a few times mounting/unmounting.

 

then i mounted the 1.03b as ram drive and i could see the grub.cfg but couldnt edit it.

Link to comment
Share on other sites

@jitesh_88 and @CAExempt

 

I guess you both might have a reading problem ;-)

 

I did a quick test right now:

On a computer, running Windows 10, version 1909 

I downloaded Jun's Loader v1.03b DS3617xs, a file named "synoboot_3617.zip, linked on this page.

 

Using WnRAR 5.70, i extracted the zip file to a new folder.

Using OSFMount v1.5 I mounted the resulting file: "synoboot.img" the way shown below:

OSFmount.png.e9e530740b5e06aaafb9c6e9a15f9add.png

 

 

 

The status window for OSFMount looks now like this:

2125785973_OSFmount2.thumb.png.2e9c4f2ad938a7dcef0c62c27475c469.png

 

Using windows file explorer, I open the mounted drive (F:)

Explor1.thumb.png.9aab801682d80c6f21c8978592a1a3e2.png

 

 

 

I then navigate into the selected subfolder:

Explor2.thumb.png.e51ca74c509fb9fdcafcfc77d2c7abe3.png

 

 

 

Now, lets open the file in an editor:

221430906_Editgrub.thumb.png.39992e2a8bdb7c0b9c196016d7863878.png

 

 

 

Lets make some changes, and save it as a new file just to make sure it is visable... 

1296635908_Savegrub.thumb.png.78998c2e18dfdbffb4229c3318db67f7.png

 

 

Next we unmount it from OSFMount and exit the program.

We now have a new and edited version of the file: "synoboot.img" that can be written to our USB boot device.

 

So if you dont find the "grub.cfg"

go back and read the Tutorials and the FAQ's once more, and then start again ;-)

 

Happy Hacking and Happy Weekend :-)

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

I'm running into exactly the same problem now as I'm preparing to setup a new server. I've done this a handful of times before and never had this issue.

 

I've confirmed the MD5 is right for the synoboot zip (1.03b - 3615xs - I can read!)

 

Okay...ready?

 

This is the cmd tree /F output for the way you're supposed to do it (mount as Image file)

Spoiler

I:\>tree /f
I:.
│   bzImage
│   info.txt

├───grub
│       BOOTX64.EFI

└───EFI
    └───BOOT
            en_AU.mo
            en_GB.mo
            zh_CN.mo
            en@quot.mo
            en_CA.mo

 

and this is the 'Image File in RAM' option

Spoiler

H:\>tree /f
H:.
¦   bzImage
¦   info.txt
¦
+---grub
¦   ¦   grubenv
¦   ¦   grub.cfg
¦   ¦
¦   +---x86_64-efi
¦   ¦       minix_be.mod
¦   ¦       adler32.mod
¦   ¦       setpci.mod
¦   ¦       play.mod
¦   ¦       part_gpt.mod
¦   ¦       testload.mod
¦   ¦       part_sun.mod
¦   ¦       keystatus.mod
================================= SNIP =====================================
¦   ¦       modinfo.sh
¦   ¦       core.efi
¦   ¦       grub.efi
¦   ¦
¦   +---locale
¦   ¦       en_AU.mo
¦   ¦       en_GB.mo
¦   ¦       zh_CN.mo
¦   ¦       en@quot.mo
¦   ¦       en_CA.mo
¦   ¦
¦   +---fonts
¦   ¦       unicode.pf2
¦   ¦
¦   +---i386-pc
¦           minix_be.mod
¦           adler32.mod
¦           setpci.mod
¦           play.mod
================================= SNIP =====================================
¦           core.img
¦           boot.img
¦
+---EFI
    +---BOOT
            BOOTX64.EFI
 

 

Notice how in the top one, the files are in the wrong folders (on top of missing most files).

 

Here's a bit of a kicker:

 1. I mounted it the 'normal way' - I get the listing as shown in the top spoiler
 2. I remounted it in RAM (producing the correct structure in the second spoiler). Made some changes. Save the img (I'm aware it's the 15MB partition only)
 3. I mount the 15MB img file as an Image file (the normal way) and have the wrong structure again (as in #1)

 

Edited by cheaphpbox
Link to comment
Share on other sites

On 1/30/2020 at 7:39 PM, cheaphpbox said:

.. I can read!)

...

This is the cmd tree /F output for the way you're supposed to do it (mount as Image file)

 

Great, I'm glad someone can read, as I have a problem with that myself sometimes due to a bad eyesurgery.

 

Since you can, you might understand my comment, as I have more than once asked this Q to the others in this thread

and I even made it bigger so it was easier to see, but still I did not get a "to the point" answer.

What bootloader (exact name) did you download, and where did you find it?

I was expecting a filename, and a link from where it was downloaded, just like I posted it in my last post in this thread.

And, well you sort of made it, but still you did not really read my Q well enough to reply as I wanted....

If my english is hard to understand, I'm sorry but I'm from Norway, so it is not my native language...

 

Now, I have a question directly aimed at you @cheaphpbox :

What exactly are you referring to with the phrase: "the way you're supposed to do it" ?

How did you mount the image? Did you use OSFMount as described in most tutorials here (and in my post above)?

Or did you use any other way to do it, if so, please specify. That might help us to find out why it was getting messed up.

 

If you have the time to make a little "walk-through", where you specify OS and software being used, together with screenshots, we all will benefit from it.

 

PS.

I can see I left out a little screenshot in my mini-tutorial, but it is mentioned other places, so I'm sure that is not the root-cause for your problems

When mounting the synoboot.img file, OSFMount will ask you what partition you want to mount, select part 0.

image.png.11ada8b898a3d4273ff86c82adc893f1.png

 

@jitesh_88 Good to see you sorted it out, using a mac :-) 

If you look at my "mini-tutorial" above, did it look anything close to that when you tried doing it from a Windows computer?

I'm just trying to understand why this problem sometimes shows up for some users.

If you have the time, could you try to copy what I did, to see if you still end up with the missing files?

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Did anybody figure out a fix for this?  I am also only seeing the BOOTX64.EFI in the grub folder.  I will try doing this on another windows machine, and see if I get different results.

 

Edit... I got it to work... Same software "OSFMount v1.5" and img file WORKS on my laptop with Windows 10 on it... So, not sure why it works on my Win 10 laptop and not my Win 10 desktop.

Edited by bsman
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Just verified my test, using the latest Windows update on a desktop

image.png.c80cae60a72f1b81e21e0f5908aa44b6.png

Same no-problem in my end.

 

Could the ones who experience this "problem" report if your Windows computer is UEFI or Legacy based?

And for the "fun of it", try to mount your USB sticks with the free read-only tool: Linux Reader to see if you find grub.cfg at all?

Link to comment
Share on other sites

Both UEFI boot. The problematic one is dell with company domain and the other is an old HP at home. It might be related to group policy but I can hardly imagine any security policy is related to how OSFmount behaves.

Edited by piglet
 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

On 4/28/2020 at 8:45 AM, bearcat said:

Could the ones who experience this "problem" report if your Windows computer is UEFI or Legacy based?

changed that lately and dont have any problem with osfmount

maybe it makes a difference when the usb drive was used on a mac or liunux system?

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...

I got the same problem.

synoboot_3617.zip MD5: 94D18EFBC349DA2BD45D6E57ADABC54F

synoboot.img(The unziped) MD5: 5E77DCBBA49724E2C8B36B23B7104DD4

 

Unzip by 7Zip 18.05(64Bit), OS is Windows 10 64bit

OSFmount is 1.5 portable from the xpenology-tool

I:.
│  bzImage
│  info.txt

├─grub
│      BOOTX64.EFI

└─EFI
        56ad364e.35~
        .cat
        $
       

 

Edited by edmondhk
Additional info
Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Same problem here, Windows 10 2004 Enterprise with no group policies or anything. Using PassMark OSFMount with Xpenology synoboot.img 1.03b

 

EDIT: tried 1.02b and same issue but can find file with 1.04b (I cannot use 1.04b because it is haswell and later)

Edited by jamesyoung
Add tested versions
Link to comment
Share on other sites

 • 1 year later...
On 2/1/2020 at 5:37 PM, jitesh_88 said:

Yep same for me. I used my mac instead to mount and edit the file using dd.

Having this issue too on an .img I've edited before (trying to change a serial number). Using Windows 11.

How did you do it in DD?

Link to comment
Share on other sites

 • 2 weeks later...

@jj-lolo
you can change the SN and MAC of your machine, you can to change it in the .IMG and .VMDK file.
Make sure you have one of the files above -> Start OFMount -> and follow the instructions. (sended you a printscreen)
You can easily change it via Notepad++..  (you need to change 2 lines...  65 and 75)
 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
 • Create New...