Recommended Posts

Hi All.

 

Using OSFMount to mount synoboot.img (6.2) into Windows 10.

I open windows explorer and open the drive mounted.

 

The only thing I can see is BOOTX64.EFI, no required file to edit.

However when using something say power ISO or MiniTool Wizard, I can see all the required files.

 

What on earth am I doing wrong here. I've mounted the partition 0, which is 15mb (DOS 3.31+FAT16)

When opening BOOTX64, i'm greeted with the text below

 

Thank you in advance.

 

Spoiler

 

MZ       ÿÿ  ¸       @                                   €   º ´    Í!¸LÍ!This program cannot be run in DOS mode.

$       PE  d† fa[        ð    š                                             Ê        
                                                                               ¼                                                                                    .text    š      š                    `.data    î   ž   î   ž              @  Àmods     0   Œ  0   Œ             @  À.reloc      ¼     ¼             @  B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        H‰
1æ  H‰"æ  HƒäðèÈq  ATU1íS‰è¢1HÁâ ‰À¾è  H    ÂH¡0ê      I‰ÔH‹@`H‹¸ø   H¸Ö      ÿЉè¢1H‰Ö‰À1ÒHÁæ H¿       H    ÆH¸N      L)æÿÐ[£Pê      ¸   ]A\ÃH…ÿtrAVº   AUH¾˜Ÿ      ATUH½‡|      SH‰ûÿÕ…ÀI‰ît1Àë8D‹cE1íIƒì$IÁìM9ìtèB‹l«$º   H¾Ÿ      IÿÅH‰ïAÿÖ…ÀuÚH‰è[]A\A]A^Ã1ÀÃAVH¸R<      AUATUSÿÐH…ÀuH¸µ<      ÿÐH…ÀH‰Ãuëq‹xH¸•      ÿÐH…À…†   ëЋxH¸•      ÿÐH…ÀupL‹cM…ät:H»‡|      º   H¾¢Ÿ      L‰çI‰ÞÿÓ…ÀuA‹l$E1íHƒí$HÁíL9íu1Àë)K‹\ì$º   H¾Ÿ      IÿÅH‰ßAÿÖ…ÀuÖH…ÛH‰ØtÓ[]A\A]A^ÃSA‰û‰úí%ÿÿÿ ·ö‰ÇÆ1À¢1HÁâ ‰ÀE1ÒH    ÂI‰ÑD‰Úí%ÿÿÿ ‰ÂÊ   9ÇGÂAÿÂ9ðr1À¢1HÁâ ‰ÀH    ÐL)Èë)D‰Ð%ÿÿÿ uÅ¢1H‰ÑA‰ÀHÁá L    ÁL)ÉHù@KL v¨1À[ÃH¸      QÿÐH…Àu1ÀëJ‹xLf…ÿtô·ÿ¾ü
  H¸å      ÿÐH…ÀtÛH‰Æ1ÒH¿       H¸N      ÿУPê      ¸   ZÃHƒì(ÿ×HƒÄ(ÃHƒì(H‰ñÿ×HƒÄ(ÃHƒì(H‰ñÿ×HƒÄ(ÃHƒì(I‰ÈH‰ñÿ×HƒÄ(ÃHƒì(M‰ÁI‰ÈH‰ñÿ×HƒÄ(ÃHƒì(L‰L$ M‰ÁI‰ÈH‰ñÿ×HƒÄ(ÃHƒì8H‹D$@H‰D$(L‰L$ M‰ÁI‰ÈH‰ñÿ×HƒÄ8ÃHƒìXH‹D$hH‰D$0H‹D$`H‰D$(L‰L$ M‰ÁI‰ÈH‰ñÿ×HƒÄXÃHƒìXH‹„$€   H‰D$HH‹D$xH‰D$@H‹D$pH‰D$8H‹D$hH‰D$0H‹D$`H‰D$(L‰L$ M‰ÁI‰ÈH‰ñÿ×HƒÄXÃPH¸j,      ÿÐZH¸X=      ÿà@€çt H¸g-      ÿàÃHƒÿ?¸@   QHFøHD7ÿH‰þH÷ÞH!ÆH¸T?      ÿÐH‰ÁHÁé tH¾§Ÿ      ¿&   1ÀHºpj      ÿÒ1ÀZÃH¸…A      ÿàH‰øÉøÃHƒìÁæH‰<$‹L$ÁçHƒÄÁá     ÏÏ   €    ÷‰ø    ÐÃAWAVI‰÷AUATI‰þUS1íI½`      Hƒì1ÛE1ä‰l$‰\$1ÒL‹L$D‰d$ D‰æL‰ÏAÿÕºø   ïºü   í‰ÂÁè=ÿÿ  uE…ät    AÿÄAƒüu½ÿÃû u³ë9L‰ùL‰ÏD‰æAÿÖ…Àu7E…äuÙº    H‹|$‹t$ AÿÕºø   ïºü   í©  € ë³ÿÅý   …hÿÿÿHƒÄ[]A\A]A^A_ÃATUAˆÑSA¸1   °4Iº`      A»ø   HƒìH‰<$‰t$AÿÈt[L‹$$‹l$¶ÐL‰ç‰îAÿÒ‰ÁD‰Úƒàüïƒá‘ü   ì<?v1ƒàüL‰ç‰î¶Ð‰ÓAÿÒ‰ÁD‰Úƒàüïƒá‘ü   ì<ÿt
A8Át    Cë 1ÀëˆØHƒÄ[]A\Ãfufƒ>tH¾ÇŸ      ¿   1ÀHºpj      ÿâ1ÀÃUSHrI‰òLR L9Öƒ      L‹L9YsH¾èŸ      é—   L‹FH‹YM‰ÁE‰ÀJIÁé L¯O(LO Iƒø
„ˆ   w)Iƒøt?Iƒø…‹   Lc LFL‰ÅM‹AM)ØI)ØIèë1Iƒø t IƒøufL‹FM)ØMAI)Øë<M‹ALFë2Lc LFMAMcÈM9Èt4H¾        []¿   1ÀHºpj      ÿâL ë7D‹ LFMAE‰ÁëÇD‰ ë"[]L‰ÂH¾#       ¿   1ÀH¹pj      ÿáHr8éîþÿÿ1À[]ÃH…ÿt …ötH‹ ÿÎëï…ö¸    HDÇÃL‹H¹J       HºV       ¾   H¿^       1ÀI¹{Š      AÿáAWAV1ÀAUATI‰øUSH‰ýHºV       H‰óH¹q       Hƒì¾Í  H¿^       I¼{Š      AÿÔŠE Pš€âýt<cu9€}du31öH}º
   H¸7„      ÿÐI‰ÇH¸@‹     D‹(E…íuE…ÿy1ëH¾}       ¿    1ÀHºpj      ÿÒH¸@‹     D‹(él  ŠE <fˆD$t<ht"<cuBD‰þH¸ Ì      ëD‰þH¸°Ì      ë
D‰þH¸¨Ì      H‹8H¸<       ÿÐH…ÀI‰Æu+HƒÄH¾‹       ¿    []A\A]A^A_1ÀHºpj      ÿâH‹@¾T$D‰ùÁá¾ë  H¿^       L‹xP    ÊH¹š       HcÒA‹G H‰S M‰øHºV       P1ÀM‹OAÿÔI‹GA‹W YÇC   HÿÀH‰CBÿ^…Ðu…Òu+HƒÄH¾Æ       ¿   []A\A]A^A_1ÀH¹pj      ÿáÇC    ¾   ‹K‰ðÓà9ÂvÿÁ‰KëîL‰s@I‰èH¹Ý       HºV       ¾÷  H¿^       1ÀAÿÔHƒÄD‰è[]A\A]A^A_ÃUSH»…A      RH…ÿt H‹o ÿÓH‰ïëðX[]ÃAUI½°Ì      ATI¼¨Ì      UH½ Ì      SH»Ì
      PI‹} ÿÓI‹<$ÿÓH‹} ÿÓHÇE     IÇE     H¿ º      IÇ$    H¸Q      Z[]A\A]ÿàAWAV1ÒAUATH¾@º      US¿   H¸ý      Hƒì(HL$ÿÐI‰Ä1ÀM…ä„Ü   L‰å1ÛI¿3$      H‹D$HPÿH…ÀH‰T$„¤   H‹} Aÿ×H…ÀI‰Å„ˆ   H‰ÇH¸N$      ÿÐH…ÀI‰Ætqº   H¾@º      H‹} H¸ö      ÿÐH…ÀH‰D$tH¿(   H¸:A      ÿÐH…ÀH‹T$uH¸…A      L‰çÿÐ1Àë5H‹M H‰X H‰ÃL‰hL‰pH‰PH‰HƒÅéEÿÿÿH¸…A      L‰çÿÐH‰ØHƒÄ([]A\A]A^A_ÃAUATH¸†$      UI‰ôSH‰ûQH‹~ÿÐH‰Å1ÀH…ítVH‰ïH¸N$      I½Ñ+      ÿÐÆ Æ@ÿfÇ@ H…ÛtL9ãuH‹[ ëðH‹{H‰îAÿÕ…ÀuìH¸…A      H‰ïÿÐH‰ØZ[]A\A]ÃAVI¾Ñ+      AUI‰ÕATI‰üU1íSH‰óH…Ût>H‹{L‰æAÿÖ…Àu(‰éHºó       ¾    L‰ïI¸Ó‹      Aÿи   ë
H‹[ ÿÅë½1À[]A\A]A^ÃAULnATH¸¨Ì      USI‰üQH‰óL‰êH‹0H½      ÿÕ…ÀtÆhë:H¸°Ì      L‰êH‹0L‰çÿÕ…ÀtÆfëH¸ Ì      L‰êH‹0L‰çÿÕ…ÀtÆc¸   Z[]A\A]ÃAUATI‰ñUSH‰ûI‰ÔI‰Ð1ÀHƒìH‰õÿ7I‰ÍHºV       H¹÷       ¾  H¿^       Iº{Š      AÿÒH‹C@‹KM‰àM‰éH‹pIÓàH‰éH‹FH‹~‹H¸      ÿÐH…ÀA[A\t,H‹ H‰êH¾+¡      AY[]A\A]¿   1ÀI¸pj      AÿàZ1À[]A\A]ÃAUATI‰õUSI‰üHƒì…ÒtÿÊ…’  H¸°Ì      1íH‹éø   H¸¨Ì      H‹1íH…Û„f  ‰éHºS¡      ¾   H‰ç1ÀI¸Ó‹      AÿÐ1ÀI‰àH¹X¡      HºV       ¾ˆ  H¿^       I¹{Š      AÿÑL‰îH‰çAÿÔ…À…  H‹[ ÿÅ놉éHºf¡      ¾   H‰ç1ÀI¸Ó‹      AÿÐ1ÀI‰àH¹X¡      HºV       ¾‘  H¿^       I¹{Š      AÿÑL‰îH‰çAÿÔ…À…   H‹[ ÿÅH…ÛuŒH¸ Ì      H‹1íH…Ûtm‰éHºk¡      ¾   H‰ç1ÀI¸Ó‹      AÿÐ1ÀI‰àH¹X¡      HºV       ¾™  H¿^       I¹{Š      AÿÑL‰îH‰çAÿÔ…Àu H‹[ ÿÅëŽ1À븠  HƒÄ[]A\A]ÃAUATI½N$      USI‰ôRH‰ûHƒ; tAI‹|$AÿÕH‰ÅH‹H‹xAÿÕH‰îH‰ÇH½Ñ+      ÿÕ…ÀuH‹I‹t$H‹xÿÕ…ÀtL…À~<¿(   H¸:A      ÿÐH…ÀH‰Åt/H‰Çº(   L‰æH¸ |      ÿÐH‹H‰E H‰+ë H‹HƒÃ éqÿÿÿX[]A\A]ÃH‰ðE1ÀH…Àt
L@H‹@(ëñL‹J‹OI‹yƒé    HÓçL9Çu)I‹yHÓçH;~uSH‰ÓH‰÷H¸*”      ÿÐH‰¸   [ÃAUATI‰ñUSH‰ûI‰ÔI‰Ð1ÀHƒìH‰õÿ7I‰ÍHºV       H¹p¡      ¾1  H¿^       Iº{Š      AÿÒH‹C@‹KM‰àM‰éH‹pIÓàH‰éH‹FH‹~ ‹H¸      ÿÐH…ÀA[A\t,H‹ H‰êH¾¢¡      AY[]A\A]¿   1ÀI¸pj      AÿàZ1À[]A\A]ÃAVAUH¸í
      ATUSHƒìH£ê      H¸c      ÿÐH…À„»  I‰ÄH‰ÃI½Œ      H‹CH…Àt~Šƒâ€úutŠ@<t    <uiE1öëA¾   H‰ÞL‰çAÿÕH…ÀH‰ÅtMH‰ÆL‰çAÿÕH…Àu7Hƒ} t0E…öH‰îH¿¨Ì      H¸w      u
H¿ Ì      ÿÐHÇE    HÇC    H‹[ H…Û…lÿÿÿL‰ãH‹kH…í„ë   ŠE ƒà<u}€}uwÆD$‹ÆD$    ŒÆD$
âÆD$ ÆD$ ÆD$
®ÆD$òÆD$·fƒ}Ç$ë…+fÇD$¸ØfÇD$©Iu3H}º   H‰æH¸‡|      ÿÐ…ÀuH‰ÞL‰çH¸Œ      ÿÐH…ÀudH‹CH‹HŠE ƒà<H¸w      u*€}u$‹UúÐA@”ÇúÐA @”Æ@÷utúÑAtl€y tWy   H‰ÞH¿ Ì      vAÿÐH‹[ H…Û…ûþÿÿL‰çH¸Ì
      ÿÐH¿ º      H¸lQ      ÿÐHƒÄ[]A\A]A^ÃH‰ÞH¿¨Ì      ë°H‰ÞH¿°Ì      ë¡H‹W1Àƒz…<  AWAVAUATUSHƒìH‹L‹g@Š <ft<ht
<c…  ëHƒ( u    I‹$éõ   H‰ýH¸c      I¾†$      ÿÐI‰ÅH‰ÃH…Û„·   H‹{AÿÖH…ÀI‰Ç„›   H‰ÇH¸N$      ÿÐL‰ÿÆ Æ@ÿfÇ@ I‹t$H¸Ñ+      ÿÐL‰ÿ‰D$ Hº…A      ÿÒ‹D$ …ÀuPH‹CŠƒâ€úuB€xu<H‹}(1öH‰úH…Òt
HrH‹R(ëñ‹MH‹Pƒé    HÓâH9òuH‹@HÓàH;GuH‹ë    H‹[ é@ÿÿÿH¸Ì
      L‰ïÿÐH‰Øë1ÀHƒÄ[]A\A]A^A_ÃAVAUH¸3$      ATUSHƒì ÿÐH…À„±   H‰ÃH‰ÇI½N$      AÿÕH…ÀH‰Å„’   Š ƒà<…c  ŠEÿÈ<‡V  H‰ßH¸†$      ÿÐH…ÀI‰ÄtaE1ö»   L‰çAÿÕŠƒâ€úu!ŠPJÿ€ùw€úÆ Æ@ÿDDófÇ@ ëÏHt$L‰çH¸|      ÿÐ…ÀI½…A      u
L‰çAÿÕ1Àé  H|$H¸VR      ÿÐH‰ÃL‰çAÿÕH…ÛtÚHƒ} HÇD$    I¼²Q      H‰l$u5‹CH‹mH‰ßH÷H¸¤X      HÓåÿÐH9ÅuH‹;H¸±~      ÿÐH‰ÅëYHT$H¾%      H‰ßH¸½“      ÿÐH‹T$H…Òu H‰ßAÿÔE…öëGH¿È¡      H‹31ÀH¹ÅŒ      ÿÑH‹|$H‰ÅAÿÕH‰ßAÿÔH‰èë-Ht$H‰ßH¸|      ÿÐ…À„ÿÿÿH|$H¸±~      ÿÐHƒÄ []A\A]A^ÃH‰øE1ÀHÿÊHƒúÿ„ö   ·E…ÀLN‰Ïth¹ $ÿÿÿÿ  wLAè Ø  HƒÀAÁà
BŒ $  ‰ÎÁîƒÎð@ˆpü‰ÎÁî ƒæ?ƒÎ€@ˆpý‰Îƒá?ÁîƒÉ€ƒæ?ˆHÿƒÎ€@ˆpþë    Æ ?I‰ñHÿÀE1Àëxƒùwˆë@ùÿ  wÁéƒç?HƒÀƒÉÀƒÏ€ˆHþ@ˆxÿëN± (ÿÿþÿ  v=± $ÿÿþÿ  wÆ ?HÿÀë*‰ÎÁéƒç?Áî ƒá?ƒÏ€ƒÎàƒÉ€@ˆx@ˆ0ˆHHƒÀëA‰ÈL‰ÎéýþÿÿÃAUATE1äUSH‰óAPD·nH½Î‰      ·N‹VAƒíAU¶FP¶FP¶FP¶FP¶FP¶FP¶F
PD¶N 1ÀD·F
H‰þH¿Î¡      ÿÕHƒÄ@fƒ{wYH‰êH¿¢      1À[]A\A]ÿâE9åvãB¶t#H¿¢      1ÀIÿÄÿÕëâSH‰øE1ÀE1ÒH…É„G  H…ö„>  E1ÉHƒùÿLZA•ÁL)ÉE…ÒDŠ
t>DˆËƒãÀ€û€…ö   AÁàAƒá?AÿÊE    ÈAƒúuAƒøë
Aƒúu|Aƒø‡ã   éÇ   E„ÉE¶ÁyiDˆÊƒâà€úÀuAƒáA€ù†¢   E¶ÁAº   é­   DˆÊƒâð€úàuE‰ÈAº   Aƒàé   EˆÈL‰ÚAƒàøA€øðuiE‰ÈAº   AƒàëqE…ÒulE…ÀtoHƒþw Aøÿÿ  w`ëHAøÿÿ  v?A  ÿÿHƒîHƒÀÁê
fâÿfÊ Øf‰PüD‰ÂfâÿfÊ Üf‰PþëL‰ÚI‰ÓA¸?   fD‰ HÿÎHƒÀE1ÒL‰Úé°þÿÿH)øHÑø[ÃHƒìH‰òH¾0ê      H‹H‰øH‰ÆH¸ò      H‹I`H‹¹@  HL$ÿÐ1ÒH…ÀuH‹T$H‰ÐHƒÄÃAWAVI‰ÏAUATI¾:A      US‰û¿@   Hƒì(H‰4$H‰T$HÇD$@   AÿÖH…À„—   I‰ÄH¡0ê      H‹$M‰áLD$H‹L$H‰ÞH½      L‹h`I‹½°   ÿÕHº      €H9Ðu<L‰çH¸…A      ÿÐH‹|$AÿÖH…ÀI‰Ät1I‹½°   I‰ÁLD$H‹L$H‹$H‰ÞÿÕH…ÀtL‰çH¸…A      ÿÐ1ÀëH‹D$HÁèI‰L‰àHƒÄ([]A\A]A^A_ÃHƒì H‰øH¿0ê      H‹‰ÒE1ÉH‹I`H‹¹  RH¹8ê      H‰òL‹H‰ÆHL$H¸0      ÿÐZ1ÒH…ÀYuH‹T$H‰ÐHƒÄÃUS1ö‰ýH¸³      H¿pº      HƒìÿÐH…Àuº   ëRE1À1ÉHT$ H‰ÆH‹8H‰ÃH¸      ÿÐ1ÒH…Àu,…픶Â;D$ tŶÒH‹{H‰ÞH¸ä      ÿÐ1ÒH…À”ÂHƒÄ‰Ð[]ÃH¡0ê      H‰þH‹@`H‹¸ø   H¸Ö      ÿຠ  H¾`º      H¸ö      ÿàPH¸g-      ÿÐH¡0ê      E1À1É1ÒH‹@`H‹¸Ø   H¸8ê      H‹0H¸      ÿÐëþH‰øH¿0ê      API‰ÈH‹‰ÒH‹IXH‹y8H‰ÑH‰òH‰ÆH¸      ÿÐH…ÀtYH¾¢      ¿   1ÀHºpj      ÿâ1ÀZÃAWAVI‰×AUI‰ÎATI‰õUH¸ ~      SH‰ýAQÿÐH| I‰ÄH¸:A      ÿÐH…Àu¡@‹     é„   H‰ÃH‰ÇL‰áH‰êL‰æH¸Q      ÿÐfÇC  H¡0ê      L‰êM‰ùM‰ð¹   H‰ÞH‹@XH‹xXH¸      ÿÐH‰Â1ÀH…Òt*AXH‰êH¾6¢      ¿   []A\A]A^A_H¹pj      ÿáZ[]A\A]A^A_ÃAWAVI‰ÿAUATI‰ÕUSH¸ ~      I¼:A      Hƒì(HÇ    H‰t$HÇD$    ÿÐH‰ÃH| AÿÔH…À„°   H‰ÅL‰úH‰ÇH‰ÙH‰ÞH¸Q      ÿÐfÇDE   H¡0ê      E1É1ÉLD$H‹T$H‰îI¿      L‹pXI‹~HAÿ×H‹|$H…ÿtSAÿÔH…ÀH‰ÃH‰ïI¼…A      t8I‹~H1ÉI‰ÁLD$H‹T$H‰îAÿ×I‰ÆH‰ïAÿÔM…öuH‹D$I‰E H‰ØëH‰ßAÿÔ1ÀHƒÄ([]A\A]A^A_ÃAVH¸8ê      AUATUSH‹8H¸        ÿÐH…Àu1ÀëgL‹`@I‰Å1íI¾§|      A·„$”   Iœ˜   fA;¬$†   sH¾V¢      H‰ßAÿÖ…Àu
fA;¬$†   u
ë¬ÿÅHƒÃ(ëÌ‹C IE@8mimgu•[]A\A]A^ÃAWH‰øAVSH‰û1ÿŠŠHƒâ€út&€úu€ùu·PTøâüÿ H|·PHÐëÍH…ÿu1Àéž   H¸:A      ÿÐH…ÀI‰ÆtåI¿ž      ŠŠKƒâ€út0€úu"€ùuÆ /·SHxHsƒêHÁâ/HÁê0Aÿ×·SHÓëÃIVÆ  L‰ðŠ„Ét,€ù\t€ù/uÆBÿ/Š€ù\uHÿÀëô€ù/töëHÿÀˆJÿHÿÂëÎÆBÿ L‰ð[A^A_ú   H¾Pº      H¸ö      ÿàŠƒà<u1À€ÿt&·GHøŠƒâ€út ·PH‰ÇHÐëê€xÿuîH‰øÃATH‰øUI‰üS1Û·HŠƒâHË€úu€xÿtHÈëäH‰ßH¸:A      ÿÐH…ÀH‰ÅtH‰ÇH‰ÚL‰æH¸ |      ÿÐH‰è[]A\ÃAWAVI‰ÿAUATUSH»Î‰      HƒìAŠA¶wE·oƒà<„&  w<t]<„è   éT  <„  ‚Œ  <…>  @€þt@€þÿH¿[¢      t ëH¿g¢      1ÀÿÓé@  H¿q¢      éþ  Fÿ<w}¶ÀHº ž      ÿ$ÂA¶WA¶wH¿‚¢      醠  A¶wH¿Ž¢      麠 I‹OI‹WH¿š¢      A‹wéy  L‰þH¿®¢      é}  A‹wH¿·¢      éz  H¿Á¢      ék  @€þt @€þt é  A‹WA‹wH¿Ð¢      1ÀÿÓér  1ÀH¿Ý¢      IoÿÓA€ uA‹wH¿ä¢      1ÀÿÓëH‰îH¿è¢      1ÀÿÓH‰ïI¼ ~      AÿÔ€| uA‹wH¿ä¢      1ÀÿÓëH‰ïAÿÔH¿è¢      Ht1ÀÿÓH‰ïI¾ ~      AÿÔH‰ïH‰D$AÿÔH|AÿÔH‹T$Hê€| uA‹w H¿ì¢      éx  H‰ïAÿÖI‰ÄH‰ïAÿÖH|AÿÖItH¿ð¢      Hî銠  H¿ô¢      é;  Fÿ<‡m  ¶ÀHº(ž      ÿ$ÂA·OA¶WH¿£      A¶wé$  A·WA·wH¿£      é¡þÿÿI‹WI‹wH¿#£      1ÀÿÓé  I‹wH¿<£      1ÀÿÓéê  A¶WA¶wH¿H£      éVþÿÿA¶OA·WH¿T£      A·wE¶O
1ÀE¶G    ÿÓ饠 A‹wH¿n£      é_  A¶G$E¶OH¿w£      E¶GA¶OA¶WA¶wPA¶G    P1ÀÿÓAXAYéV  A¶GWH¿¢£      A¶OA¶WA¶wE¶OE¶GPA·GPA·GPA·G PA¶G PA¶G
PA¶G    P1ÀÿÓ釠 PA¶G*H¿Í£      A·OA·WA·wPA·G(PA·G&PA·G$PA·G"PA·G PA·GPA·GPA·GPA·GPA·GPA·GPA·GPA·GPA·GE·O E·G
P1ÀÿÓHƒì€ét  A¶wI‹O H¿¤      I‹WM‹G(1ÀÿÓéP  A¶OA¶WH¿/¤      E¶GI‹w1ÀÿÓé*  A·OA·WH¿D¤      A·w1ÀÿÓé  L‰þH¿T¤      é³   H¿^¤      é´  Fÿ<‡o  ¶ÀHº¸ž      ÿ$ÂA¶G)E¶OH¿t¤      E¶GI‹OI‹WA‹wPA¶G(PA¶GPA¶GPA¶GPA¶GPA¶GPA¶GP1ÀÿÓHƒÄ@éo  I‹OI‹WH¿­¤      A‹w1ÀÿÓéP  L‰þH¿¿¤      H¸¨      ÿÐé2  A·íH¸:A      ƒí|-HcÿÿÐH…ÀI‰ÄtHcÕH‰ÇIwHÑêH¸ž      ÿÐÆ  ëH¸@‹     Ç     L‰æH¿Å¤      1ÀÿÓL‰çH¸…A      ÿÐé½   A¶GA·O
H¿Ï¤      A·WE¶O
E¶G A‹wPA¶GPA¶GPA¶GPA¶GPA¶GP1ÀÿÓHƒÄ0ëmH¿ ¥      ë.@€þuA·WA·wIOH¿¥      1ÀÿÓë=H¿-¥      1ÀÿÓë-HƒÄ@¶ÖH¿>¥      []A\A]A^A_¶ðH¹Î‰      1ÀÿáAŠƒà<uA€ÿtMïé;ùÿÿHƒÄ[]A\A]A^A_ÃH…ÿ„Š   H…öAUAT¸   UH‰õSQtnH‰ûI½‡|      ŠŠE ƒâƒà8Ât¶À¶Òë¶C¶U8Ðu
·C·Uf9Ðt)Ðë-D·àH‰îH‰ßL‰âAÿÕ…ÀuŠƒà<u€{ÿtLãLåë¡1ÀZ[]A\A]ø   ÃPH¸©"      ÿÐH£@ê      H¸;      ÿÐH¸à3      ÿÐH¡0ê      1ÒE1À1É1öH‹@`H‹¸   H¸      ÿÐZH¸6      ÿàATH¸8ê      UI‰üSH‰õH‹8H¸        ÿÐH…ÀtjH‰ÃH‹xH¸´      ÿÐI‰$H¸C#      H‹{ ÿÐH‰E Iƒ<$ uH¡Hê      H…Àt H‹{H‰êL‰æÿо/   H‹} H¸}      ÿÐH…ÀtÆ  []A\ÃPH¸í
      ÿÐZH¸<      ÿàSHƒìfúäH‰<$‰t$…Š   º   H»`      ÿÓºø   ïºü   íÁèƒøueº   H‹<$‹t$H¸O          ÿЄÀtH¶ÀH‹<$‹t$PÿӉƿø   ‰Áƒæü‰ú‰ðïƒáfÁü ‰ÊfíA‰À‰ú‰ðïD‰À‰ÊƒÈfï‰ð‰úï‰ÊfíHƒÄ1À[ÃH‰òH¾0ê      H‹H‰øH‰ÆH¸ä      H‹I`H‹y0ÿàAUAT¸ÿÿÿÿUSHƒìH9ÇH‰|$v1À釠  H¡0ê      H‰ñH‰óH‰ýLD$º   ¾   I¼      L‹h`I‹}(AÿÔH…Àu½Hƒ|$ tH‹D$ë<H‰l$I‹}(LD$H‰Ùº   ¾   AÿÔH‰Å1ÿH‰ÞH¸+.      ÿÐH…ítÂérÿÿÿHƒÄ[]A\A]ÃAUAT¸ÿÿÿÿUSHƒìH9ÇH‰|$v1Àé™   H…ÿ½   u
H‰D$½   H¡0ê      H‰ñH‰óLD$º   H‰îI¼      L‹h`I‹}(AÿÔH…Àu®Hƒ|$ tH‹D$ë?¸ÿÿÿÿH‰îI‹}(LD$H‰Ùº   H‰D$AÿÔH‰Å1ÿH‰ÞH¸+.      ÿÐH…ít¿é`ÿÿÿHƒÄ[]A\A]ÃAUATH¸¸Ì      USI‰üH‰ÓH‰÷I‰ÍHƒìƒ8 L‰Å„   I‹$H¡ÐÌ      H¹ |      H9ÂsH¸ØÌ      H‹0ÿÑ1ÀëH‰ÂH¸ØÌ      H‹0ÿѸ   H¾ÐÌ      H‹H…ÛI‰$tH¹ÈÌ      H‹H‰M…ítH¾ÀÌ      H‹I‰U H…í‰ÂtwH»¼Ì      ‹‰U ‰ÂëdHD$H…ÒLL$H‰òL‰æHDØH¡0ê      M…ÀMEÈI‰ÈH‰ÙH‹@`H‹@8H‰ÇH¸      ÿÐH…Àº   tHº      €H9Е¶Ò÷ÚHƒÄ‰Ð[]A\A]ÃAWAVI¿Ë/      AUATI‰ÖUSH‰ýH‰óI‰ÍM‰ÄHƒì(H¡0ê      º
   fÇD$A fÇD$p Ht$fÇD$p fÇD$l H‹xfÇD$e H¸‡|      ÿЉD$ H¸ØÌ      I¸¼Ì      H¹ÀÌ      HºÈÌ      H‹0H¿ÐÌ      Aÿ×…ÀˆÄ   H…Ût5H¸ÐÌ      H‹ H9E s"H¾p¥      ¿   1ÀHºpj      ÿÒéà  H¸ÐÌ      H‹8H¸:A      ÿÐH…ÀH£ØÌ      u¡@‹     骠 H‰ÆI¸¼Ì      H¹ÀÌ      HºÈÌ      H¿ÐÌ      H¸Ë/      ÿÐ…À(H¸ØÌ      H‹8H¸…A      ÿÐH¾S¥      éOÿÿÿH¡0ê      H‹@`H‹¸è   H¸ÈÌ      H‹H¸8ê      H‹0H¸ä      ÿÐH…ÀtVHº      €H¹ØÌ      H‹9H9ÐH¸…A      tÿÐH¾¥      éØþÿÿÿÐH¿¯¥      1ÀHºÎ‰      ÿÒéWþÿÿH¸¸Ì      H…íÇ    tH¡ÐÌ      H‰E H…Ût)H¸ÐÌ      H‰ßH‹H¸ØÌ      H‹0H¸ |      ÿÐM…öt
H¡ÈÌ      I‰M…ítH¡ÀÌ      I‰E M…ät
¡¼Ì      A‰$1Àƒ|$ u ‰D$ 1öH¿-      Hºˆ      ÿÒ‹D$ HƒÄ([]A\A]A^A_ÃAWAV1ÿAUAT¾   USH»/      HƒìXÿÓH…ÀH‰$uH¿×¥      é™   E1À1ÒI‰ÅHÇD$ 0  HL$ H‰ÆH|$H½Ë/      ÿÕ…Àu]L‰ï¾   H¸+.      ÿÐH‹t$ 1ÿH‹$HÁæHt$H‰t$HÆÿ  HÁî HöÿÐH…ÀI‰Å„zÿÿÿE1ÀHL$ 1ÒH‰ÆH|$ÿÕ…ÀyH¿î¥      1ÀHº      ÿÒM‰ïL|$H‹\$ M‰ìA¾ÿÿÿÿL‰ýM9熲   Aƒ<$…Ÿ   I‹D$L9ð‡‘   I‹T$H‰ÖHÁæ HðH=  vzH…ÒtuH‰ÚL‰æH‰ïH¸ |      ÿÐI‹T$Húÿÿ w¸ÿ IÇD$  H)ÐHÁè I)D$H‹EHÿ  HÁè H‰ÂHUHúÿÿ v ºÿÿ H)ÂH‰UHƒ} HD HEèIÜéEÿÿÿL‹t$ L‰ú1ÀH9ês    HBLòëòHÁè»   H=ÿ   vº @ H= @ H‰ÓHFØM‰òL‰ùI÷ÚH9ésuN 1H‰ÈL‰ÎH9õvH‹~H9xHBÆLöëêH9Át-H|$(K4¹
   ó¥K<¹
   H‰Æó¥Ht$(¹
   H‰Çó¥L‰Éë¤L‰æH‰ÇH¸›B      HÁæ ÿÐL)ãthM÷L9ývQM‹gI‹OI9Üv
I)ÜIÁä LáI‰ÜH‰ÏH‰L$L‰æH‹$ÿÐH…ÀH‹L$u¨H‰ÎD‰âH¿¦      H¹      ÿÑH¿9¦      éûýÿÿL‰ï¾   H¸+.      ÿÐHƒÄX[]A\A]A^A_ÃH¸¸Ì      ƒ8 …`  USHƒìH‹H¡0ê      áÿÿ H‹X@ùÿÿ  ~ fÇ$? é‘   ·Ñ¸ %  ú%  t}w6ú‘!  ¸²%  tnw
¸Ä%  ú!  ë[ú’!  ¸º%  tR¸¼%  ú“!  ëAú%  ¸%  t8wú%  ¸%  t)¸ %  ú%  ëú%  ¸%  t¸%  ú%  t‰Ðf‰$f‹~1Ò‰ø‰ýfÁèfåøA‰ÂD¶Ø¸   A9ÓwƒùfÇD  H½ä      ~;ëNDHAƒùwßùþÿ  "E1Àf…ítA€úLFvL‹FE‹fD‰DD‰ÈHÿÂë«f÷ÇøuH‹{H‰âH‰ÞÿÕëH‹{H‰âH‰ÞÿÕH…ÀtáHƒÄH[]ÃH¸¸Ì      ‰òƒ8 u)H¡0ê      ‰Ñ·ÒÁé·ÉH‹p@H¸ò      H‹~8ÿàÃH¸¸Ì      Hƒìƒ8 tHÇ$P   HÇD$   ë3H¡0ê      LD$H‰áH‹p@H‹FHH‹~HcPH¸      ÿÐH…Àuº·D$·$HƒÄÁà    ÐÃH¸¸Ì      ƒ8 t1ÀÃH¡0ê      H‹@@H‹PH·B·R Áà    ÐÃH¸¸Ì      HcÖƒ8 uH¡0ê      H‹p@H¸ä      H‹~@ÿàÃ1öPH¸'9      ÿÐ1ÿH¸U      ÿÐ1ÀZÃSH‰ûH¸U      ¿   ÿÐH‰ßH¸'9      ¾   ÿÐ1À[ÃHº¸Ì      ‰ðƒ: uSH¹0ê      H‹ƒøH‹r@trƒøtÃH‹~(º   ë I½      ë     H½      H‹~(H‰ÂƒâH¸ä      ÿàÃSH¸¸Ì      Hƒì‹…ÛuuH¡0ê      HT$ H‹p0H¸ä      H‹~ÿÐH…ÀuO·D$ f…Àu.·\$SÿfƒúSø–Áfƒú—„Ñt(fƒû
t"ƒÃ`Ë   ëfƒøwHºàž      ‹‚ë1ÛHƒÄ‰Ø[ÃH¸¸Ì      ƒ8 uUH¡0ê      ATI¼ä      US1ÒH‹X@H‹CHH‹{(H‰Þ‹hAÿÔH‹{0H‰ÞH¸Ö      ÿÐHcÕH‹{(H‰ÞL‰à[]A\ÿàÿ   VH¸U      ÿÐ…ÀuYH¾K¦      ¿
   Hºpj      ÿâH¸Ð‹     H¾ »      H¿à‹     Hƒ8 u#H¡8»      H…Àu"H¾ »      H¿Ð‹     H¸6u      ÿÐëH¿ »      ÿÐ…ÀtÎH¸Ø‹     H¾€º      H¿È‹     Hƒ8 u#H¡˜º      H…Àu!H¾€º      H¿Ø‹     ZH¸6u      ÿàH¿€º      ÿÐ…ÀtÏXÃSH»Pu      H¿ »      ÿÓH¿ »      ÿÓH¿€º      ÿÓH‰ØH¿€º      [ÿà1ÀHþH9÷sHÿÇëôÃATUI¼‡|      S1íH¡0ê      ‰ëH;Xhs:HkÛº   H¾p»      H‰ßHxpAÿÔ…ÀuH¡0ê      H‹@pH‹DëÿÅë´1À[]A\ÃATUI¼‡|      S1íH¡0ê      ‰ëH;Xhs:HkÛº   H¾`»      H‰ßHxpAÿÔ…ÀuH¡0ê      H‹@pH‹DëÿÅë´1À[]A\ÃS1À¢1‰ÀHÁâ H    ÂH¸àÌ      H+H¸Pê      ‹[‰ÐHÁê H¯ÁH¯ÑHÁè HÐÃœXH‰ÁH5    PœXH1ÈH…ÀSt ¸   ¢€âuH¿h¦      1ÀHº      ÿÒ1À¢1HÁâ ‰ÀH    ÐH£àÌ      H¸>      ÿÐ…Àu0H¸i      ÿÐ…Àu H¸      ÿÐ…ÀuH¸Pê      Ç ø  [H¿=      H¸ŠD      ÿàS1À¢1‰Áäaƒàüæa°°æC°ÿæBæBäaƒàüƒÈæaäa1ö¨ u äa¨ tú¾   äaƒàüæa1À…ötfHÁâ H‰×H    Ï¢1H‰Ö‰ÀHÁæ H    ÆH¸Pê      H9÷Ç     s$H)þ1ÒH¿    7   H¸N      ÿУPê      H¸Pê      ƒ8 •À¶À[Ã@öÇQtH‰þH¿u¦      ëNH¡Xê      I‰ðH‰H‹H…ÀtDHH H9Ïv    HHH9ÏvH‹@ëÝH‹WðHwàI‰0Hú(<-u'H¿Š¦      1ÀHº      ÿÒH‰þH¿½¦      ëãHú¤°mtH¿œ¦      1ÀH¹      ÿÑXÃATUHnH¸Xê      SHÁíHÿÅHƒ8 „Ÿ  HÁ︠  I‰üLDà1ÿI\$ÿH¸Xê      H‹M‰àI÷ØH…É„R  L‹Iz¤°m„8  I‹2M‰ÑHF L‰âHÁèH!ØH)ÂH…ÀHEÂH…öuH¿Õ¦      1ÀHº      ÿÒH‹VHú(<-tH¿æ¦      1ÀH¹      ÿÑH‹VL\ L9Ú‚¶   I‰ÓI)ÃI)ëM!ÃNLØu
H9ÕuH‹I‰ëlIƒüt
JD H9ÂuH)êH‰VHÁâHÖëLHÁàHðM…ÒHÇ@(<-uH)êL9ÎH‰PH‹H‰I‰u#H‰ I‰ÁëL)ÒH‰0H)êH‰PL‰VIÁâI‰LÖHýÿ  HÇF¤°mH‰nvH;1uL‰    H‰ðHƒÀ tëRI9òt I‰ñH‹6éÎþÿÿH‹Ié¥þÿÿ…ÿuH¸"Q      ÿп   éxþÿÿH¾§      ¿   1ÀHºpj      ÿÒ1À[]A\ÃH‰þH¸T?      1ÿÿàUH‰þSH‰ýQ1ÿH¸T?      ÿÐH…ÀH‰ÃtH‰ÇH‰ê1öH¸)~      ÿÐH‰ØZ[]ÃH…ÿ„   HƒìH¸°>      HT$H‰æÿÐH‹|$H‹$H‹Hy¤°muHÇ@(<-H‰ H‰éÇ   H‹1H9Æw?H‹VHú(<-tH¿æ¦      1ÀH¹      ÿÑH‹H9Öw
H9ÂrH9Æw
H‰ñH‰Öë¼H;v¼H‹HÇ@(<-H‰H‰H‹L‹BM‰ÁIÁáIÑL9ÈuL@HÇ@    L‰BH‰H‹ H‰$H‹$H‰7H‹PI‰ÐIÁàIÀL9ÆuHVH9ÎHÇF    HDÈH‰ÎH‰PH‰H‰7HƒÄÃHÿÿïÿÿ‡  H   H‰ðUH÷ÐSRH9ÁH‰òv
HÇ ðÿÿH)úH¸Xê      H‹H‰ÅH‰ÎH…ötnH‰ÐHFLL9ÆuTH_H‰Â¹   HƒãàHÁêH‰ßó¥H‰Ct/H‰S(ƒàHÁâHSH‰CH{@HÇC0¤°mH¸…A      H‰] ÿÐH‰] ë{HnH‹vëHGHƒààHp I‰ðI)øIƒÀ L9ÂrVH‰ÃH‰p H‰0H)ûHÇ@0(<-H¾Xê      H)ÚH‰XHƒê HÁêH‰P(HÁâH‰PH…ÉtH;Qr
HqH‹IëëH‰H‰HX[]ÃUSH‰õHƒìH…ÿuH‰÷H¸:A      ÿÐH‰Ã銠  H…öH‰ûuH¸…A      ÿÐërHT$H¸°>      H‰æÿÐHEH‹$HÁèHÿÀH;BvKH‰ïH¸:A      ÿÐH…ÀH‰Åt2H‹$H‰ÞH‰ïH‹PH¸ |      HÁâÿÐH‰ßH¸…A      H‰ëÿÐë1ÛHƒÄH‰Ø[]ÃH¡èÌ      ÿàH‰øH£èÌ      ÃATU‰ýSH»~D      ÿÓI‰ÄÿÓL)àH9èrö[]A\ÃAVAUI‰þATUI‰õSH‰ÕI‰Ì¿H   H¸KA      HƒìD‰D$ ÿÐH‰Ã1ÀH…Û„©   H…íHº§      D‹D$ HDêH¸`ê      L‰sH‰k0H‹(I¾§|      L‰k L‰c8E1íÇC(    D‰CI‰ÄH…ít3H‹uH‹{AÿÖ…Àx$u‹E¶Ð9S|€äþ‰EëA½   I‰ìH‹m ëÈH…íI‰$H‰+tH‰]E…íL‰cH‰ØuK   HƒÄ[]A\A]A^ÃSöGH‰ûtH‹H…ÀtH   H‰ßH¸Pu      ÿÐH‰ßH¸…A      [ÿàPöH¸§      Hº§      H‰þH¹Î‰      H¿§      HEÐ1ÀÿÑ1ÀZÃH‰þPHºÎ‰      H¿§      1ÀÿÒ1ÀZÃ…öAVAUATUS?1öH¿!F      H¸°L      ÿÐH¿-§      H¡@½      ÿÐH¸‚›      ÿÐéD  I½@‹     I‰ÖH‹:H¸”l      ÿÐAƒ}  H‰Å…   H‰ÇH¸›J      ÿÐH…ÀH‰Ã„ð   H‰ÇH¸òr      ÿо)   I‰ÄI‹>H¸ó|      ÿÐH…ÀHpuI‹6€> uoH…íu"H¾/§      ¿   1ÀHºpj      ÿÒ郠  Aƒ} uH¸@‹     Ç     M…äHº%§      tI‹T$H‰îH¿@§      1ÀH¹Î‰      ÿÑë;M…ät61ÉHºæE      H‰ßAÿT$H¡@½      H¿-§      ÿÐH¸‚›      ÿÐH‰ßH¸~K      ÿÐH‰ïH¸…A      ÿÐ[¡@‹     ]A\A]A^Ã…öuH¾Y§      ¿   1ÀHºpj      ÿâQH‹:ŠˆÂƒâû€ú+t<(u H¸¿d      ë
H¸½e      ÿÐH…ÀtH‰ÇH¸sZ      ÿÐ1ÀZÃ…öUSWKH¸?i      H½h      ÿÐH‰ÃH…Û„   H‹;ÿÕH‹3H‰ÂH¿o§      1ÀH¹Î‰      ÿÑH‹[0ëÎH‹*¾=   H¸ó|      H‰ïÿÐH…ÀH‰Ãu Y[]H¾v§      ¿   1ÀHºpj      ÿâÆ  HpH‰ïH¸]g      ÿÐÆ=Z1À[]Ã…öH¾Y§      ¿   1ÀHºpj      ÿâPH¸»h      H‹:ÿÐ1ÀZÃSE1ÀH¹ˆ§      Hº¥§      H¾GH      H¿´§      H»¼D      ÿÓH…ÀtH(   E1ÀH¹¸§      HºØ§      H¾÷H      H¿ß§      ÿÓE1ÀH¹å§      Hºü§      H¾AF      H¿¨      ÿÓH‰ØE1ÀH¹¨      [Hº¨      H¾âG      H¿¨      ÿàAVH¸:A      AUI‰þATI‰ÕU¿   SH‰õÿÐH‰Ã¸   H…ÛthH‰ïH¸*”      H½…A      ÿÐH…ÀI‰Ät.H‰ÂI‹6H¿$¨      1ÀH¹ÅŒ      ÿÑL‰çH‰CÿÕHƒ{ u H‰ßÿÕ¸   ë
I‹EH‰I‰]1À[]A\A]A^ÃH…ÿUSH‰ýQuNH¿*¨      H¸h      ÿÐH…ÀH‰Åt€8 u+Hº*¨      H¾/¨      ¿
   1ÀH¹pj      1ÛÿÑër¿   H¸:A      ÿÐH…ÀH‰ÃtYHÇ@    H‰ïH¸VR      ÿÐH…ÀH‰H‰ÚuHH¡ðÌ      H…ÀtHº@‹     ƒ: uÇ    H‰ïÿÐH‰CHƒ{ H‰ÚuH‰ßH¸…A      ÿÐ1ÒH‰ÐZ[]ÃUSH‰ûQH‹?H…ÿt H¸²Q      ÿÐH‹CH½…A      H…Àt H‹8ÿÕH‹{ÿÕH‰ßÿÕ¡@‹     Z[]ÃAVAUATUH‰õSI‰üH‹vÿU …À»   …»   L‰ç‰ÃH¸›J      ÿÐH…ÀI‰ÄuH¸@‹     Ç     é   H‹8I½~K      H…ÿtuH‰êH¾ûI      HÇE    H¸½“      1ÛÿÐL‰çAÿÕL‹eH¸@‹     I½…A      Ç     M…ät/…ÛM‹4$uH‹uI‹|$ÿU ‰ÃI‹|$AÿÕL‰çM‰ôAÿÕëÒH‰ÇAÿÕ‰Ø[]A\A]A^ÃUS1ÛHƒì(H‰|$H‰t$HÇD$    H¸˜ê      H‹(H…ít-H‹EH…ÀuH‹m8ëì‰ÚHt$H¿ÈK      ÿÐ…Àt㸠  ë    ÿÃûuº1ÀHƒÄ([]ÃAVH‰ÐAUATUH‰ÕHiÖ{Å' HÁèI‰Î‰À¹ý  I‰ýSI‰ôHÐHi×ÿÿ H¿ ê      HÐ1ÒH÷ñHkÂ(H8H¸…A      H‹{ÇC    ÿÐHÇC    ÇC     ¿ €  H¸:A      ÿÐH…ÀH‰Cu ¡@‹     ë$H‰Çº €  L‰öH¸ |      ÿÐD‰+L‰c1ÀH‰k[]A\A]A^ÃH‰ÐI‰Ð¹ý  HiÖ{Å' HÁè‰ÀHÐHi×ÿÿ HÐ1ÒH÷ñH¹ ê      HkÒ(HÊ‹H9ÇuH;ru
L;BuÇB     ÃH‰ÐI‰Ð¹ý  HiÖ{Å' HÁè‰ÀHÐHi×ÿÿ HÐ1ÒH÷ñH¹ ê      1ÀHkÒ(HÊ‹
H9ÏuH;ruL;Bu H‹BÇB    ÃAWAVI‰þAUATI‰ÍUSH‰õH‰ÓH‰êHƒì8H‹GH‹w L‰D$‹xH¸5N      ÿÐH…Àt7H4L‰êH‹|$H¸ |      ÿÐI‹FI‹v H‰ê‹xH¸ßM      ÿÐéé  I¿:A      ¿ €  Aÿ×H…ÀI‰ÄL‰|$ „•  I‹VA‹FI¿…A      HƒúÿtH÷Hu@HÓâH9Ösh¹   º   H‰î)ÁL‰÷ÓâH÷I‹FHÓîL‰áÿP(…Àu@I4L‰êH‹|$H¸ |      ÿÐI‹FI‹v L‰áH‰ê‹xH¸M      ÿÐL‰çAÿ×é7  L‰çI¼…A      Aÿ×A‹~H¸@‹     º   Ç     H‰ÖH‰ØHÁè    I‰ØO÷HèAàÿ  HÓæ@ˆùH÷ÞHÓâH!ÆITÿH)ðH‰t$HÁà    LÀHÂH‰D$HÓê‰ÐH‰T$(ÓàH‰ÇH‹D$ ÿÐH…ÀI‰ÇH‹T$(tuA‹FH‹t$‰ÒL‰÷H÷I‹FHÓîL‰ùÿP(…ÀtbH¸ìj      ÿÐH¿\¨      M‹H¹G¨      HºW¨      ¾€  1ÀIº{Š      AÿÒH¸ƒk      ÿÐL‰ÿAÿÔ¡@‹     …ÀuHë"H‹t$H‹|$L‰êH¸ |      LþÿÐL‰ÿAÿÔI‹F0H…Àt‰ÞHÁë    I‹N8æÿ  H<+D‰êÿÐ1ÀHƒÄ8[]A\A]A^A_ÃATI¼…A      UH½(Š     SH» ê      H‹{H…ÿtƒ{  u AÿÔHÇC    HƒÃ(H9ëuÝ[]A\ÃH¸˜ê      H‹H‰8H‰W8ÃH¡˜ê      Hº˜ê      H…ÀtH9øuH‹@8H‰ÃHP8H‹@8ëäÃATU1ÀSH‰ûL‹H¹h¨      HºW¨      ¾'  H¿\¨      I¹{Š      AÿÑH‹CH…ÀtH‹@ H…ÀtH‰ßÿÐH¸~D      I¼…A      ÿÐH£øÌ      H‹{(H½…A      H…ÿt
H‹o(AÿÔH‰k(ëàH‹;ÿÕH‰ßH‰è[]A\ÿàAWAVI‰øAUAT1ÀUSH¹w¨      HºW¨      ¾Ä   I‰ýHƒìH¿\¨      I¾{Š      1ÛAÿÖ¿H   H¸KA      ÿÐH…À„v  H‰ÅÇ@       Ç@    L‰ëŠHS„À„ƒ  <\u€{,HCHDÐë<,tH‰Óë×I‰ßH¸:A      M)ïIÿÐH…ÀI‰Ä„¾   L‰úL‰îL‰çH¸ |      ÿÐCÆ< L‰çH¸±~      ÿÐH‰E Hƒ}  „†   H¸˜ê      L‹8Hº@‹     M…ÿ„   H‰T$H‰îL‰çAÿW…Àt H‹T$ƒ: uIH¸@‹     M‹8Ç     ëÄ‹MA÷ƒø†î   º   H¾ˆ¨      ¿   Óâ1ÀH¹pj      ÿÑM…ätM9ìtL‰çH¸…A      ÿÐH¸@‹     H‰ëƒ8 „*  H¸ìj      1ÛÿÐM‰èH¹È¨      HºW¨      ¾  H¿\¨      1ÀAÿÖH¸ƒk      ÿÐH‰ïH¸²Q      ÿÐéÑ   L‰ïH¸±~      M‰ìÿÐ1ÛH‰E éÊþÿÿL‰êH¾Þ¨      ¿    1ÀH¹pj      ÿÑé6ÿÿÿH…ÛL‰}t<HsH‰ïH¸(’      ÿÐH…ÀH‰E(u H¾¶¨      ¿    Hºpj      ÿÒéñþÿÿH¸~D      ÿÐH¹øÌ      H‹HÂР H9ÐvH‰D$Hº"Q      ÿÒH‹D$H£øÌ      é§þÿÿHƒÄH‰Ø[]A\A]A^A_ÃAWAVI‰ÿAUATM‰ÅUSH‰Óâÿ  HÁë    I‰ÌHƒìH‰ÕH‹G(H”
ÿ  HóHÁê    H…Àt=H‹HH‹pH9ËrH¾ò¨      ¿    1ÀHºpj      ÿÒëZH)ÙH9ÑrÙHóH‹@(ë¾I‹GHƒøÿ„›   A‹O÷HÓàH9Ãs H)ØH9†€   I‹H¾ ©      ¿    1ÀH¹pj      ÿÑ…Àt\H¸ìj      ÿÐ1ÀI¹@Š     I‰ØH¹N©      HºW¨      ¾¥  H¿\¨      Iº{Š      AÿÒH¸ƒk      ÿÐéô  H…íu    öÃ?„O  H‰ÞH‰ÚA¾ €  HƒæÀI)îM‰èH)òL‰ÿH¸‘N      HÁâ    I)ÖM9ôMFôHêL‰ñÿÐ…À…Þ  LõMõM)ôHÁí    Hëéö   A‹GH9膫  H‰èI‹w HÁàHØH‰$I‹GH‹$‹xH¸5N      ÿÐH…ÀI‰Æ…Ô   HÿÅH9l$u´A‹G¹   H‰êH‰ÞL‰ÿ)ÁHÓâH÷I‹GHÓîL‰éÿP(…À…N  E1ÀIºM      I‹GL‰ÁL‰ÂHÁáHÁâL‰D$LéHÚL‰$‹xI‹w AÿÒL‹D$L‹$IÿÀL9ÅwÄI‹G0H…Àt‰êI‹O81öÁâH‰ßÿÐH‰èHÁåHÁàI)ìIíHÃM…öubIüÿ  †…   M‰â1íIÁêL‰T$éêþÿÿH‰ïH‰Æº €  HÁçH¸ |      LïÿÐI‹GI‹w H‹$‹xH¸ßM      ÿÐH…í…ôþÿÿI‹G0H…ÀtI‹O8º €  1öH‰ßÿÐHƒÃ@IÅ €  Iì €  énÿÿÿM…äu ¡@‹     ë11ÒM‰èL‰áH‰ÞL‰ÿH¸‘N      ÿÐ…Àt×ëH…í„5ÿÿÿE1öéƒþÿÿHƒÄ[]A\A]A^A_ÃH‹G(H…ÀtH‹@ÃH‹GHƒøÿt    ‹Oƒé    HÓàÃATH¸ Í      USH‹H‰ýI¼§|      H…ÛtH‹3H‰ïAÿÔ…Àt
H‹[Pëè1ÀëH‰Ø[]A\ÃAWAVI¿§|      AUATI‰õUSH‰ûQ·W>H‰ý·G:H_(E1ö¯ÂH˜L‹d·E<A9Æs‹;L‰îLçHïAÿ×…Àt·E:AÿÆHÃëÙ1ÀëH‰ØZ[]A\A]A^A_ÃSH¸ÆX      H‰ûH‹?ÿÐH…Àt!H‹H¾v©      ¿   [1ÀH¹pj      ÿá1À[ÃAVH¸:A      AUI‰öATA‰ÕUI‰ÌSH‰ý¿(   ÿÐH…Àt/M…äH‰Ãt2H‰ïH¸±~      ÿÐH…ÀH‰CuH‰ßH¸…A      ÿС@‹     ëPH‰hL‰sL‰c 1ÒD‰k¾E „Àt
iÒ? HÿÅÂëë‰Ð¹ý  ÁèÐ1Ò÷ñH¸ Í      ‰ÒH‹ ÐH‰ H‰Ð1À[]A\A]A^ÃH…ÿt4ATUI¼sZ      SH‹oH‰ûH…ít
H‹}AÿÔH‹m ëî‹CÿÀ‰C[]A\Ã1ÀÃH…ÿt4ATUI¼¯Z      SH‹oH‰ûH…ít
H‹}AÿÔH‹m ëî‹CÿȉC[]A\Ã1Àà   AWAVAUATUSH‰ûHƒìH‹G8H…ÀtÿÐH¡ Í      Hº Í      H…ÀtH9Ãu    H‹CPH‰ë
HPPH‹@PëãE1äH¸ Í      M,I¾…A      I‹m H…ít/H;] L‹} uH‰D$M‰} H‹}AÿÖH‰ïAÿÖH‹D$ëI‰íL‰ýëÌIƒÄIüè  u­H‹kI½…A      H…íI¼…A      tL‹e H‹}H¸ëZ      ÿÐH‰ïL‰åAÿÕëÒH‹{@AÿÔH‹;AÿÔH‰ßAÿÔHƒÄ¸   []A\A]A^A_Ã1ÀÃAWAVI‰ñAUATI‰øUSH‰õ1À¾Y  H‰ûHƒì8H¹©      Hº§©      H¿¯©      I½{Š      AÿÕHƒý?H¾¹©      v,H¸ÿÿÿÿ  ÿ H#HºELF  H9Ðuƒ{tH¾Ú©      ¿   1ÀHºpj      ÿÒëH‰ßH¸é          ÿÐ…À…„  fƒ{H¾ý©      ¿   u%·S:·C<¯ÂH˜HC(H9Ås"H¾$ª      ¿   1ÀHºpj      ÿÒé6  ¿X   H¸KA      ÿÐH…ÀH‰Å„  I‰ÀÇ@   H¹>ª      1ÀHº§©      ¾q  H¿¯©      I¼Y      AÿÕH¾Pª      H‰ßAÿÔH…ÀI‰Æu&1ÀH¾`ª      ¿   Hºpj      ÿÒ…ÀtW鈠  H‰ßHxH¾uª      I¿§|      Aÿ×…Àt0H‰ßI~H¾ƒª      Aÿ×…ÀtH‰ßI~H¾’ª      Aÿ×…ÀuˆH¾«      H‰ßAÿÔH…Àu?H¾¡ª      ¿   1ÀHºpj      ÿÒ…Àt:HÇE8    H‰ïH¸ëZ      ÿÐ1Àé'  H‰ßHxH¸±~      ÿÐH…ÀH‰E t8H¾¶ª      H‰ßAÿÔH…À„¤   I‰ÜL`I¿½e      L‰áHH H‰L$ëk¡@‹     é|ÿÿÿA€<$ tpL‰çAÿ×H…ÀI‰ÆtQH‰ÇH¸sZ      ÿп   H¸:A      ÿÐH…Àt,L‰pH‹UL‰çH‰H‰EH¸ ~      ÿÐMdL9d$wœë¡@‹     …À…    ÿÿÿH‰ÚD·C<HS(¿   E1ä1öD9Æs(H‹J0Nd!ÿH‰ÈH÷ØI!Ä·C:Lb H9ÏHBùÿÆHÂëÓL‰æH¸T?      ÿÐH…ÀI‰ÇH‰E@„º   I‰ÞL‰eHLs(ÇD$    ëwI‹V H…Ò„Ë   I‹F0MdÿH÷ØI!ÄA‹FM<ƒø…‹   H‰ÞIvL‰D$L‰çH¸ |      ÿÐL‹D$M‰`I‹F I‰@‹D$A‰@H‹EI‰ L‰E·C:ÿD$IÆ·C<9D$sdAöFtä¿    H¸:A      ÿÐH…ÀI‰À…[ÿÿÿ¡@‹     …À…Üýÿÿë-ƒøuL‰D$1öL‰çH¸)~      ÿÐépÿÿÿHÇ@    élÿÿÿH‹S(·s<1ÉH9ñsƒxu&9ñu-H¾¿ª      ¿   1ÀHºpj      ÿÒ飠 ·{:ÿÁHøëÅ·K:L‹p8I‰ß¯H(LxH‹@ L‰u(ÇD$    L‰} HÊH‹L1ÒA÷öH‰L$‰D$(‹L$(9L$„U  E‹'AŠOˆÊÀéL‰àLd$ƒâIÜ€ú‡Á  ¶ÒH¾@Ÿ      ÿ$Ö…À„‡   fAƒ uL‰æ1Ò¾„Àt
iÒ? HÿÆÂëì‰Ð¾ý  I¹§|      ÁèÐ1Ò÷öH¸ Í      ‰ÒH‹ÐH…Ò„ž  ˆL$/H‹zL‰æH‰T$ L‰L$AÿÑ…ÀH‹T$ ŠL$/„N  H‹L‹L$ëÄA·WH‹EH…Àt;PuH‹pëH‹ ëë1öIw„ÉI‰w„,  1ÒH‰éL‰çH¸¶Y      ÿÐ…À„  ëGA·WH‹EH…Àt;PuH‹pëH‹ ëë1öIw„ÉI‰wt)H‰éº   L‰çH¸¶Y      ÿÐ…Àt¡@‹     éè   Hº§|      H¾Ïª      L‰çH‰T$ÿÒ…ÀH‹T$u
I‹GH‰E0é…   H¾Ýª      L‰çÿÒ…ÀurI‹GH‰E8ëhA·WH‹EH…Àt;PuH‹@ëH‹ ëëI‰GëDIÇG    ë:¶ÒH¾ëª      ¿   1ÀH¹pj      ÿÑëGƒz H‹BI‰Gt
ÁáƒÁAˆOD‰ðÿD$IÇéÅýÿÿL‰âH¾
«      ¿   1ÀH¹pj      ÿÑ…À…ÄúÿÿI‰ÜE1öLc(I¿
      ëA‹D$ƒø    tƒøt·C:AÿÆIÄ·C<A9ÆrÞë-H‹MH…ÉtâA‹D$,9AtH‹    ëìL‰âH‰ÞH‰ïAÿ×…ÀtÃé]úÿÿL‹M@1ÀL‹EHH¹#«      Hº§©      ¾.  H¿¯©      AÿÕ1ÀL‹E H¹?«      Hº§©      ¾ˆ  H¿¯©      AÿÕ1ÀL‹E0H¹P«      Hº§©      ¾‰  H¿¯©      AÿÕH‰ïH¸yY      ÿÐ…À…ÆùÿÿH‰èHƒÄ8[]A\A]A^A_ÃSH¸\      ÿÐH‰Ã1ÀH…Ût)H‹C0H…ÀtH‰ßÿÐH¡ Í      H‰CPH‰ØH£ Í      [ÃAVAUH¸É›      ATUSHƒìH‰|$ÿÐ…ÀH‹|$t"H‰úH¾c«      ¿   1ÀH¹pj      ÿÑëEH¸n      ÿÐH‰Ã1ÀH…Û„   L‹c@H¸:A      I½Æm      L‰çÿÐH…ÀH‰Åu
H‰ßAÿÕ1Àë`L‰âH‰ÆH‰ßH¸&m      I¾…A      ÿÐIcÔH‰ßH9Ðt AÿÕH‰ïAÿÖëÇAÿÕL‰æH‰ïH¸}d      ÿÐH‰ÃH‰ïAÿÖ1ÀH…ÛtÿKH‰ØHƒÄ[]A\A]A^ÃATUH‰ýSH¿Ž«      H¸h      ÿÐH‰ïI‰ÄH¸ÆX      ÿÐH…ÀH‰Ã…´   M…äu,HºŽ«      H¾•«      ¿   1ÀH¹pj      ÿÑ郠  L‰æ1ÀH‰êH¿­«      H¹ÅŒ      ÿÑH…ÀI‰Äu1ÛëYH‰ÇH¸¿d      ÿÐH‰ÃL‰çH¸…A      ÿÐH…ÛtÖH‰îH‹;H¸§|      ÿÐ…ÀtH¾Â«      ¿   1ÀHºpj      ÿÒH‰Ø[]A\ÃUSH¸ Í      RH‹H½ëZ      H…ÛtH‰ßÿÕ…ÀtH¸ Í      H‹ëãH‹[PëÝX[]ÃATUH‰úSH‰ý1À¾
„Ét
‰HÿÂÈëï¹
   1ÒH¾€»      ÷ñI¼§|      HcÂH‹H‹ÂH…ÛtH‰îH‹;AÿÔ…Àt
H‹[ ëè1ÀëH‰Ø[]A\ÃATH¸õf      UI‰üSH‰õÿÐH…ÀtQH‰ÃL‹`H‹@H…Àt
H‰îH‰ßÿÐëH‰ïH¸±~      ÿÐH‰CHƒ{ u    L‰céÊ   L‰çH¸…A      ÿÐ阠  ¿@   H¸KA      ÿÐH…ÀH‰Ã„™   L‰çI¼±~      AÿÔH…ÀH‰tgH‰ïAÿÔH…ÀH‰CtXH‹H¸€»      H‹01À¾
„Ét
‰HÿÂÈëï1Ò¹
   ÷ñHcÂHÆH‰C(‰ÐHÆH‹H…ÀH‰C tHK H‰H(H‰1Àë#H‹;H½…A      ÿÕH‹{ÿÕH‰ßÿÕ¡@‹     []A\ÃH¸õf      VÿÐH…ÀtH‹PH‹pH…ÒtYH‰ÇÿâH‰ðë1ÀZÃUSH‰ýVH¸õf      ÿÐH…ÀtiHƒx H‰ÃuHƒx tYH‰ïH¾Ó«      H¸]g      []ÿàH‹@(H‹S H‰H‹C H…ÀtH‹S(H‰P(H½…A      H‹;ÿÕH‹{ÿÕZH‰ßH‰è[]ÿàX[]ÃAUATI½§|      US1íHƒìHÇD$    H¹€»      H‹HcÅH‹ÂH…Ût<H‹D$Ld$H…Àt
H‹3H‹8AÿÕ…À~I‹$H‰C0I‰$H‹[ ëÍI‹$L`0H‹@0ëÎÿŃý
u¤H‹D$HƒÄ[]A\A]ÃAUATI‰õUI‰ÔSH½õf      QH‰ûÿÕH…Àu-H¾Ó«      H‰ßH¸]g      ÿÐ…Àt ¡@‹     ëH‰ßÿÕL‰hL‰`1ÀZ[]A\A]ÃUSH½õf      QH‰ûÿÕH…Àu"H¾Ó«      H‰ßH¸]g      ÿÐ…ÀuH‰ßÿÕÇ@8   1ÀZ[]ÃS‰ø‰ûH‰÷HƒìP£@‹     HD$`H‰T$0H‰L$8L‰D$@L‰L$HH‰D$HD$ ÇD$   H‰D$H¡ð»      ÿÐHL$H‰Â¾   H¿@Š     H¸¿‹      ÿÐHƒÄP‰Ø[á¤Ý      ƒø    hH˜H¿ÀÝ      RHiÀ  º   H¾@Š     HÇ¡@‹     HƒÇ‰GüH¸ |      ÿС¤Ý      ÿÀ£¤Ý      H¸@‹     Ç     XÃH¸ Ý      Ç    H¸@‹     Ç     á¤Ý      …À~SÿÈQH¾ÀÝ      £¤Ý      H˜º   HiÀ  H¿@Š     HÆ‹HƒÆ£@‹     H¸ |      ÿи   ZÃH¸@‹     Ç     1ÀÃSH»@‹     ƒ; tEH¿Ô«      H¡ð»      ÿÐH¾@Š     H‰ÇHºÎ‰      1ÀÿÒ¡D‹     ÿÀ£D‹     H¸ƒk      ÿÐ…Àu¦H¸ Ý      ƒ8 t(H¿à«      1ÀHºÎ‰      ÿÒH¸ Ý      Ç     [ÃAUATE1äUSQ€?(uxH‰û¾)   H¸ó|      ÿÐH…Àu"º)   H¾¬      ¿   H¹pj      ÿÑë=H)ØH‰ÇI‰ÅH¸:A      ÿÐH…ÀH‰Åt H‰ÇIUÿHsH¸ |      I‰ìÿÐBÆD-ÿ ZL‰à[]A\A]ÃATUSH‹GH‹O@H9Èv#¿    H¾¬      1ÀHºpj      ÿÒHƒÏÿëdH‰û1ÿH…ÒtZH)ÁH9ÊHGÑH…ÒyHÑêëtDH‹kXL‹c`H…íuH¹`‹     H‹    H‰[`H‰C H‰KXH‹CH‰ßÿP(H…ÀH‰kXL‰c`H‰Ç~HC[H‰ø]A\ÃUSH‰ûQH‹GH‹@0H…ÀtÿÐH‹{H…ÿt H¸~K      ÿÐH‹;H½…A      ÿÕH‰ßÿÕ¡@‹     Z[]ÃAVH¸”l      AUATUH‰ýSI¾…A      ÿÐH‰ÃH¸@‹     ƒ8 …‹  €} (tI‰ìë¾)   H‰ïH¸ó|      ÿÐH…ÀtâL`H‰ßH¸›J      ÿÐI‰ÅH‰ßAÿÖM…í„B  ¿h   H¸KA      ÿÐH…ÀH‰Ã„ç   Iƒ}  L‰htA€<$/tH¸ »      H‰CëL‰ïH¸òr      ÿÐH…ÀH‰C„©   H‹CL‰æH‰ßÿP …À…”   H‰ïH¸±~      E1äÿÐH‰H¸@‹     1ÿÇ     I½ ‹     H…Ût#AƒüwK‹Då H…ÀtH‰ßH‰îÿÐH‰ßH‰ÃIÿÄëØH…Ûu H¸Æm      ÿк    H¾€‹     H¿ ‹     H¸ |      ÿÐH‰ØëBL‰ïH¸~K      ÿÐH‰ßAÿÖº    H¾€‹     H¿ ‹     H¸ |      ÿÐ1Àë1ÛëÍ[]A\A]A^ÃH9w@s$Hºpj      H¾A¬      Q¿    1ÀÿÒHƒÈÿZÃH‹GH‰wø   ÃAWAVIº@U      AUATI‰þUSHƒì(H‹oH‹G@L‹PH‰t$H)èI‰ìH9ÐHFÐIÁì    åÿ  H‰ÓE1íI‹OH…É„‰   H…Û„€   I9ÌsoH„+ÿ  L)áI‰ÛHÁè    H9Èv
HÁá    H)éI‰ËI‹FL‰æI7L‹D$L‰ÙL‰\$H‰êL‰T$H‹8AÿÒ…Àu6L‹\$L‹T$LÝMÝL)ÛH‰èåÿ  HÁè    I)ÄëI)ÌIƒÇéjÿÿÿL‰èëHƒÈÿHƒÄ([]A\A]A^A_ÃAWAVI¾ó|      AUATI‰õUSI‰ü1íHƒì(H‹GH‰t$H‹ H‰$¾,   H‹|$]AÿÖH…Àu HÇD$    ëHÿÀH‰D$Hƒ|$ t‰ÝëÌ}H¸KA      HÁçÿÐH‰Å1ÀH…í„N  HÁãIÇD$@    L‰l$HD I‰ïH‰D$L;|$„  H‹|$I¾@‹     €?+tK1ÒHt$H¸·      ÿÐAƒ> I‰t%L‰êH¾e¬      ¿   1ÀH¹pj      ÿÑé·   H‹D$€8+uÑH‹D$1ÒHt$L‰ûHxH¸7„      H‰|$ÿÐAƒ> I‰Gu£H…ÀtžH‹D$¾8@„ÿt@€ÿ,tH¸}      ÿÐ…À„wÿÿÿI‹GH‹ $IƒÇH‰ÂHH9QsH¾|¬      ¿   1ÀHºpj      ÿÒëHÁà    HÿD$ID$@éòþÿÿI‰l$P1ÀëH¸…A      H‰ïÿС@‹     HƒÄ([]A\A]A^A_ÃATUH‰ýSHƒ? „¾  H¸ðç      H‹I¼{Š      H…Û„Ì   1ÀL‹CH¹•¬      Hº¦¬      ¾8   H¿©¬      AÿÔ1ÉHºp      H¾³¬      H‰ïÿSH¸@‹     ƒ8 „t  H¸ìj      ÿÐ1ÀL‹CH¹µ¬      Hº¦¬      ¾N   H¿©¬      AÿÔH¸ƒk      ÿС@‹     ƒàýƒø    …   H¸@‹     H‹Ç     é+ÿÿÿH¸èç      Hƒ8 „Р  H¸øç      ƒ8 …½   Ç    H¡èç      ÿÐ…ÀtH¸ðç      H‹1ÉHºp      H¾³¬      H‰ïÿS¡@‹     …Àu¡øç      ÿÈ£øç      ëzƒàýƒø    t¡øç      ÿÈ£øç      ëaH¸@‹     Ç     éqÿÿÿ¡øç      ÿÈ£øç      ëH‹GH…Àt    H‹@@H…Àu&H¾Ë¬      ¿   1ÀHºpj      ÿÒëH‰Øë1À[]A\ÃATI¼§|      UH‰õSH‰ûH…ÛtH‹{H‰îAÿÔ…Àt    H‹ëè1ÀëH‰Ø[]A\ÃH‰~H‹H…ÀtH‰pH‹H‰H‰7ÃH‹GH…ÀtH‹H‰H‹H…ÀtH‹WH‰PHÇ    HÇG    ÃSH‰óH‰÷H¸ ~      ÿЀ;(u€|ÿ)uH{HpþH¸ù~      [ÿàH‰ßH¸±~      [ÿàH¡@ê      H…Àt 8mimguH@ÃAVAUH¸Î      ATUSHƒìÿÐH¸Ø‹     H‹H…ÛtH‹C`H…Àt1öH‰ßÿÐH‹ëæH¡@ê      H…À„–   8mimg…Š   H‰ÃHXH…Ût~H‰ÂHPH9Ósrƒ;‹{tHƒÇHÁïHûëÙHƒïH¸:A      ÿÐH…ÀH£ è      uH¸ök      ÿÐë/‹SH‰ÇHsH¸ |      HƒêÿЋCH¹ è      H‹ÆDø H¸R      ÿÐH¡@ê      H…Àu/H¸@ê      H‹E1äHÇ$    HÇD$    H…Ò…™   éР  8mimguÉH‰ÃHXH½}d      H…Ût³H¡@ê      H@H9Ãs ƒ; uM‹sH{HƒîÿÕH…Àu H¾@Š     H¿é¬      Hº      ÿÒH¸@‹     ƒ8 t H¸ök      ÿЋCHƒÀHÁèHÃë…:mimgu4H‰ÐHBH…Àt(H‰ÑHJH9Èsƒ8HHLDá‹HHƒÁHÁéHÈëÓ1öHºu      H¿ì¬      H¸Êi      ÿÐHt$H‰çH¸Ð,      ÿÐH‹4$H…öttH‹D$Hºè¬      H¿ñ¬      H¹ÅŒ      H…ÀHEÐ1ÀÿÑH…ÀH‰Ãt>H‰ÆH¿ø¬      H¸]g      ÿÐH¿ø¬      H¸*j      ÿÐH‰ßH¸…A      ÿÐM…ätqA€<$(…½  ¾)   L‰çH¸}      ÿÐH…ÀH‰Å„  H‰ÆI|$H¸ù~      L)æHÿÎÿÐHÿÅH‰ÃLEå1íA€<$ tL‰çH¸±~      ÿÐH‰ÅH…Ûu
ë1íH‹$H…ÛuIH‹<$H…ÿt4Š<,t„Àu*H‰þŠ„À„”  <\u €~,uHƒÆëæ<,„  HÿÆëÙH¸…A      ÿÐH…íH‹|$uoH…ÿtjH¸ ~      ÿÐH‰ÅHƒývNH‹D$HMÿH€:/uÆ H‰ÍëàHƒý    v.H|(öº
   H¾ ­      H¸‡|      ÿÐ…Àu
H‹D$ÆD(ö H‹l$ë H¸…A      ÿÐH…ÛI¼…A      tdH…íHºè¬      H‰ÞHEÕH¿ñ¬      1ÀH¹ÅŒ      I¾]g      ÿÑH…ÀI‰ÅtH¿ ­      H‰ÆAÿÖL‰ïAÿÔH‰ÞH¿ì¬      AÿÖH‰ßH»ök      AÿÔH‰ïH½*j      AÿÔÿÓH¿ì¬      ÿÕH¿ ­      ÿÕH¸@ê      Hƒ8 tHÇ     H¸,I      ÿÐH¸ è      H‹8H…ÿt H¸º‘      ÿÐH¿­      H¸½e      ÿÐÿÓH¸@‹     H¾­      Ç     H¸`ê      H‹8H¸þt      ÿÐH…Àt
1Ò1öH‰ÇÿP H¸Ø‹     H‹H…ÛtH‹C`H…Àt
¾   H‰ßÿÐH‹ëãH¸Ñ™      ÿÐ1Ûé€ýÿÿH)þH¸ù~      ÿÐI‰ÅH‰ÆH¿­      H‰Ú1ÀH¹ÅŒ      ÿÑL‰ïI‰ÄH¸…A      ÿÐH‹<$I½…A      AÿÕH‰ßL‰ãAÿÕé•ýÿÿH‰þH‰ÚH¿­      1ÀH¹ÅŒ      ÿÑI‰Äë¾H‰øÃH‹‡   H9øtH‰ÇH¸…A      ÿàÃ1ÉH9÷H‰øsH9Ñt
@Š<@ˆ<HÿÁëîÃHÿÊHƒúÿtŠ ˆ ëïÃH‰ø1ÒŠ ˆ Hÿ„ÉuóÃSH»@½      HƒìH¡ð»      ÿÐfÇD$
 H‰ÇÿH|$ÿHƒÄ¸   [Ã1ÉH9Êt¶HÿÁD¶DÿD8ÀtéD)ÀÃ1Àö„ÀtŠ8Ðu „ÒtHÿÇHÿÆëç¶)ÐÃ1ÀH…ÒuÊ„ÉtHÿÊ8ÈuH…Òt
HÿÇHÿƶ„Àuá¶)Ðþ9òt
HÿÇ„Òuò1ÀÃH‰øÃ1À¾9ñHDÇHÿÇ„ÉuðÃÿ °wH¸ &     @ˆùHÓèƒàHƒðƒàƒð¶ÀÃA‰øH¸}      ÿÐ…Àº   u2ƒÿ;@¶wH¾    @ @ˆùHÓîƒæHƒöƒæAƒø|”ƒö    Ö@¶Ö‰ÐÃATUI‰ùSH‰õI»C}      A¾9H»C}      AÿÓ…ÀA‰ÂtIÿÁëãA€9 tZI‰ëEŠ!E„ätA¾üÿÓ…Àu
E:#u"IÿÁIÿÃëáA¾;@„ÿt)ÿÓ…Àt ë!ÿÓ…Àu IÿÁA¾9@„ÿuîA¾9ÿÓ…Àt«IÿÁëñAº   [D‰Ð]A\ÃHƒúH‰øwëH‰×HÁïLkÇøH<ùLÂ1ÉëG1É1ÿD¶ÎM‰ÈIÓàƒÁL    Çƒù@uïH‰ÁöÁt
@ˆ1HÿÁHÿÊuðë'E1ÀI‰ÑM)ÁIƒùv­J‰<IƒÀëêH9Ñt    @ˆ4HÿÁëòÃH‰ø€8 tHÿÀëöH)øÃUSH‰ýVH¸ ~      ÿÐHXH¸:A      H‰ßÿÐH…ÀtYH‰ÚH‰îH‰Ç[]H¸ |      ÿàZ1À[]ÃUSH‰ýQH¸ ~      ÿÐH9ðH‰óHFØH¸:A      H{ÿÐH…ÀI‰ÀtH‰ÇH‰ÚH‰îH¸ |      ÿÐAÆ ZL‰À[]øþÿÿÿI‰ÐH9ÇwH9Æv>¸A   1Ò1ÉÿÈt%HÒI‰ÑIƒÉH…ÿIHÑHÉHÿH9ÖwàHƒÉH)òë×M…ÀH‰ÈtI‰ÃH…Òt ‰ø1Ò÷ö‰ÐI‰ ‰ø1Ò÷ö‰ÀÃATI¸}      UH‰õSH‰û¾;AÿÐ…ÀtHÿÃëñ@€ÿ0u-ŠC<xu÷Âïÿÿÿu(HƒÃº   ë…Òuƒè0<ÒƒâþƒÂ
ë
…Ò¸
   DÐ1ÀE1äLcÚD¾E„Òt+AJ¿AR ƒùDFÒAƒê0McÒIƒú    v4Iƒê'M9ÚsIƒú    w%…ÀuyH¾3­      ¿
   1ÀHºpj      ÿÒ1ÀëdM9ÚsÖL‰×1ÒL‰ÞH÷×H¸N      ÿÐI9Äv#H¾­      ¿    1ÀHºpj      ÿÒHƒÈÿë M¯ãHÿø   MÔéOÿÿÿH…íL‰àtH‰] []A\ÃAWAVI‰þAUATI‰ôUH‰ÕSH‰úQH¿   % Hdž      ¾   HBŠHÿ„É„°   €ù%…Ÿ   €z-HJHDÁ¾‰Ñƒê0ƒú    wHÿÀëî1Ò€ù$”ÂHÐ1Ò€8-”ÂHо‰Ñƒê0ƒú    wHÿÀëî€ù.uHÿÀ¾‰Ñƒê0ƒú    vð€ùlHPuŠHHP€ùluŠHHPƒéC€ù5‡eÿÿÿH‰ðHÓàH…ø„VÿÿÿIÿ„$  éIÿÿÿH‰ÂéAÿÿÿI‹¼$  Hƒÿ w
M‰¤$   ëAHÁçH¸:A      ÿÐH…ÀI‰„$   u$H¸@‹     M‰¤$   IÇ„$      Ç     I‹„$  I‹¼$   1öI¿·      HÅ    H¸)~      ÿÐ1ÀI~ŠWÿ„Ò„  €ú%…  A€~-IVLhHDúH‰û¾‰Ñƒê0ƒú    wHÿÃëî€ù$uº
   1öHÿÃAÿ×HÿÈ1Ò€;-”ÂHÓ¾ ‰Êƒé0ƒù    wHÿÃëî€ú.uHÿþ ‰Êƒé0ƒù    vð€últLs1ÉëŠS€últ Ls¹   ë ŠSLs¹   I;„$  sc€úpt>€úctH€údt%€úCuMë<€úut €úxt€úsu<ëI‹”$   ƒÁëI‹”$   ‰ Âë I‹”$   Ç   ëI‹”$   Ç    L‰èéÚþÿÿI‰þéÒþÿÿ1öH¿hŸ      I;´$  ƒ‡   I‹„$   Hðƒ:wn‹
‹E ƒø/ÿ$Ïw‰ÁƒÀHM‰E ë H‹MHAH‰EHcë?w‰ÁƒÀHM‰E ë H‹MHAH‰E‹ëw‰ÁƒÀHM‰E ë H‹MHAH‰EH‹H‰HÿÆékÿÿÿX[]A\A]A^A_ÃH¸·      ÿàAWAVE1ÿAUATI‰þUSI‰õHƒìXH‰L$H‰T$ 1ÉH‹D$ HPH‰T$ Š „À„  <%tM9ývCˆ>IÿÇH‰L$éó  HAH‰D$H‹D$ E1ä€8-u HÿÀA´H‰D$ H‹|$ ¾‰Âƒè0ƒø    w/€ú0°0@µ H‰L$Dèº
   Ht$ H¸·      ÿÐH‹L$‰Ãë@µ 1ÛH‹D$ €8.uHÿÀH‰D$ H‹|$ ƒÈÿ¾ƒê0ƒú    w H‰L$º
   Ht$ H¸·      ÿÐH‹L$H‹t$ €>$HVu
KÿH‰T$ éBÿÿÿH‰T$ Š€úluHVH‰T$ ŠV€úlu HVH‰T$ ŠV€ú%uM9ý†ò  CÆ>%éè  H‹|$H;  ƒÙ  H‹·   €úpH‹<ÎtK€úc„™  €údt\€úC„  韠 €úutI€úxtK€ús…Œ  H…ÿHºG­      ‰ÀHDú1Ééý  M9ývCÆ>0IGI9ÅvCÆD>xIƒÇ²xë¸
   븠  H‰þHÁî?t€údtLT$0ë
LT$1H÷ßÆD$0-ƒøM‰Óu ‰úIÿÃârWB0ƒú
CÆHÁïAˆCÿuâë,HT$(¾
   H¸N      ÿÐH‰ÇŠD$(IÿÃÀ0H…ÿAˆCÿuÔAÆ L‰×H¸ ~      ÿÐIDÿI9ÂsAŠ@Š0IÿÂHÿÈAˆrÿˆPëæHD$0L‰ÚH‰ÙH)ÂL‰øH)ÑH9Úº    HBÑE„äuJ:L9øtM9ývCˆ,>IÿÇëíHƒÊÿHt$0H)ÆŠ „ÉtI9ÅvAˆ HÿÀëëE„äI‰Ç„@  L<I9Ç„3  I9ÅvAˆ,HÿÀëéM9ý†  Cˆ<>é  ƒÿ‰úv8ÿÿ  v6ÿÿÿ  v:ÿ  ¾?   À%ð   ÿ  Ƀáÿ  CÖë1À1Éë¸À   ¹   ë
¸à   ¹    M9ýv
‰ÖÓî    ðCˆ>ƒéIÿDžɈ›   M9ýví‰ÐÓèƒà?ƒÈ€ëÝ€< tHÿÁH9ÁròH‰Þ¸    L‰úH)ÎH9ÙHCðE„äuJ>ë M9ývCˆ,>IÿÇL9úuïHƒÎÿHÑH)×H9ÑtI9ÕvŠAˆHÿÂëêE„äI‰Ït#L<I9ÏtI9ÍvAˆ,HÿÁëíM9ývCˆ>IÿÇH‹L$éÑûÿÿM9ývCÆ> ëCÆ. HƒÄXD‰ø[]A\A]A^A_ÃAVAUH‰òATUI‰üSH¸á€      I¾C„      H½ è      Hì  I‰íH‰æÿÐH‰áL‰â¾ÿ   H¿ è      AÿÖHcØHûÿ   vsH{H¸:A      ÿÐH…ÀH‰ÅuIH¸@‹     L‰íÇ     H¸é      Æ .H¸é      Æ .H¸é      Æ .H¸é      Æ  ëH‰ÞH‰áL‰âH‰ÇAÿÖHcØH‰çH¸ð{      ÿÐH‰ïH¡@½      ÿÐL9ítH‰ïH¸…A      ÿÐHÄ  ‰Ø[]A\A]A^ÃHƒìXHD$`H‰t$(H‰T$0H‰L$8L‰D$@Ht$H‰D$HD$ L‰L$HÇD$   H‰D$H¸¸ˆ      ÿÐHƒÄXÃHƒìXHD$`H‰t$(H‰T$0H‰L$8L‰D$@H‰D$HD$ L‰L$HÇD$   H‰D$H¡ð»      ÿÐHt$H‰ÇH¸¸ˆ      ÿÐHƒÄXÃAWAVI‰×AUATI‰ýUSA‰öI‰ÌH¿N­      H¸h      HƒìXL‰D$@L‰L$HÿÐH…À„‰   H‰ÃH¾T­      H‰ÇH½}      ÿÕ…Àu L‰þH‰ßÿÕ…Àt]D‰òL‰îH¿X­      H¹Î‰      1ÀÿÑH„$   ÇD$    Ht$L‰çH‰D$HD$ H‰D$H¸¸ˆ      ÿÐH¸‚›      ÿÐHƒÄX[]A\A]A^A_ÃATUHnÿSI‰üH‰ÓH‰ßH‰ÊH¸á€      Hì  H‰æÿÐH‰áH‰ÚH‰îL‰çH¸C„      ÿЉÃH‰çH¸ð{      ÿÐHcÃH9èHGÅHÄ  []A\ÃH…öt H¸V‹      ÿà1ÀÃHƒìXHD$`H‰L$8L‰D$@L‰L$HÇD$   HL$H‰D$HD$ H‰D$H¸¿‹      ÿÐHƒÄXÃAVAUI¾:A      ATU½ÿ   SH‰òI‰ýH¸á€      Hì  H‰æÿÐH}AÿÖH…ÀH‰ÃuH¸ð{      H‰çÿÐ1ÀëHH‰ÇH‰áL‰êH‰îH¸C„      ÿÐLcàL9årH¸ð{      H‰çÿÐH‰ØëH‰ßH¸…A      L‰åÿÐë–HÄ  []A\A]A^ÃHƒìXHD$`H‰t$(H‰T$0H‰L$8L‰D$@Ht$H‰D$HD$ L‰L$HÇD$   H‰D$H¸Œ      ÿÐHƒÄXÃSH»Î‰      HƒìPHD$`H‰T$0H‰L$8L‰D$@L‰L$HH‰D$HD$ H‰t$(ÇD$   H‰D$H¡ð»      ÿÐHt$H‰ÇH¸¸ˆ      ÿÐ1ÀH¿`­      ÿÓH¸Ð‹     Hƒ8 tH¿j­      1ÀÿÓH¸ª›      ÿÐH¸       ÿÐGúƒø–ƒ  ƒÿ–À    Ð¶ÀÃH‹H…Àu
HÇ    1ÀÃAT¾
   UI‰üSH‰ÇH‰ÓH¸ó|      ÿÐH…ÀH‰ÅH‹;tH‰ÆHÿÅH¸ù~      H)þÿÐI‰$ëH¸±~      1íÿÐI‰$H‰+1À[]A\ÃATUI‰üSH‹H‰ÓH‰õHPH‰Æ  H¸h      ÿÐH…ÀL‰#t€8 tH‹U HÿÀHJH‰M ŠHÿˆ
ëå[]A\ÃAWAVA‰ÿAUD¾îATUSEˆìAƒäßD‰íA‰öHƒì(H» ¼      AƒìA‰|$ÇD$   Aƒí0‹…ÀtFA9ÇtHƒÃëï¾{@8ït2H‰T$H¸}      ÿÐ…ÀH‹T$tA€üv Aƒý    v@€ý_u€{ u¿ƒ; HD$HDØ° ƒ{ AEƈ‹CHƒÄ([]A\A]A^A_ÃAWAVM‰ÇAUATUS½   H‰ËHì  Ç    L¤$   HD$8H‰4$H‰T$H‰|$(L‰d$ H‰D$0H‹D$(I½¼      H…Àt€8 u Hƒ<$ „  H‹T$¾   H|$(H‹$ÿÐHƒ|$( „÷   H‹D$(¾0@„ö„Ô   HT$‰ïH¸”Ž      ÿЉïA‰ÆAÿÕ…Àt.D‰÷H¸¼      ÿÐ…ÀuHT$0Ht$ H|$8H¸FŽ      ÿÐD‰÷AÿÕ…ÀtŠT$„ÒthH‹D$0HHH‰L$0ëVAƒþu:ƒýt5¾|$H¸}      ÿÐ…Àt H‹D$ L9àt.€xÿ t(HPH‰T$ Æ  ÿëŠT$„ÒtH‹D$ HHH‰L$ ˆHÿD$(D‰õéÿÿÿƒýt
‰ïAÿÕ…À„Äþÿÿ‰ïAÿÕ…ÀtHT$0Ht$ H|$8H¸FŽ      ÿÐH‹D$ L9àt€xÿ tHPH‰T$ Æ  ÿH‹|$ H½:A      L)çÿÕH…ÀI‰Åt?H‹T$ H‰ÇL‰æH¸ |      L)âÿЋxHcÿHÁçÿÕH…ÀI‰uL‰ïH¸…A      ÿС@‹     ë3‹ L‰l$ 1À9Á~$I‹H‹t$ H‰4ÂH‹T$ €: HRH‰T$ uíHÿÀëØ1ÀHÄ  []A\A]A^A_ÃUSH½8—      H»Ô      Hƒì(H‰|$Hƒ|$ t7HT$1öH|$ÿÓH‹|$HT$H¾Ô      ÿÕH‹|$H¸…A      ÿÐëÁ¡@‹     HƒÄ([]ÃAWAVAUATUSH‰ýHƒì8L‹o(H‰t$M‰îL‹d$A€<$ „  H‹\$Š„Àu+1ÒHt$H‰ßH¸7„      ÿÐÿȉD$H¸À‹     L‹8ëAƒà߃èA<wËHÿÃH‰\$ë¶I9ÜtBI‰ÙI‹L‰æM)áH¸Æ|      L‰ÊL‰L$ÿÐ…Àt
M‹?M…ÿuÎé¹   I‹GL‹L$B€< uã‹L$L‰u(HT$ H‰ïI‹GHÇD$(    H¾–      ‰L$ ÿÐHº@‹     H‹|$(ƒ: uH‰øëH‰T$H¸…A      ÿÐH‹T$1ÀH…ÀL‰m(uƒ:u=H¸@‹     Ç     ébÿÿÿL‰ðëBH‹T$L‰p(H…Òt4€:,u/HÿÂI‰ÆH‰T$é¶þÿÿH»…A      M…ötI‹n(L‰÷ÿÓI‰îëí1ÀHƒÄ8[]A\A]A^A_ÃUSH¸À‹     H‰ýHƒì(H‹ÇD$    H‰t$H‰T$H…Ût5HT$H¾i–      H‰ïÿS…ÀtH¸@‹     Ç     ƒ|$ uH‹ëÆ‹D$HƒÄ([]ÃAWAVAUATUSHƒì8H…ÿuH¿‚­      H¸±~      ÿÐé  H‰ýI‰ü1ÛI½ ~      I‹D$0I¾ ~      H‹xAÿÕM‹d$(H\M…äuÛH{H¸:A      ÿÐI‰Å1ÀM…í„­   ML AÆ L‰Ë‹E L‰L$I¸Ó‹      Hºƒ­      ¾   H|$I¿ |      H1ÀAÿÐH|$AÿÖH)ÃH‰ÂHt$H‰ßAÿ×H‹E0H‹xAÿÖH‹U0H)ÃI‰ÜH‰ßH[ÿH‹rH‰ÂAÿ×AÆD$ÿ,H‹m(L‹L$H…í…qÿÿÿL‰ÊL‰æL‰ïH)ÚAÿ×L‰èHƒÄ8[]A\A]A^A_ÃH‰úH‹(¸   H…ÿ„ƒ   H‹NHNH;OvuATUH¸*”      SH‰óH‰ÕÿЋI‰ÄH‹C0H¹†­      AT¾1   ÿu H¿Â­      Iº{Š      DJL‹@Hº¸­      1ÀAÿÒL‰çH¸…A      ÿÐXZ[]A\1ÀË9u\USH‰ÕQH‰óH¸i•      ÿÐ1Ò…Àt;¿@   H¸:A      ÿÐH…ÀH‰Eº   tº@   H‰ÇH‰ÞH¸ |      ÿк   ‰ÐZ[]Ã1Ò‰ÐÃATUH‰ðSH‰ûH‰Õ¹   Hƒì@H‰çó¥H‰ÆH‰ßH¸i•      ÿÐ…À„‘   H‹C(H‹UH‰æHÇC(    H‰ßH‰D$(ÿU…ÀtÇE    ¸   ëaHƒ|$ uH‹D$(H‰C(‹E ëKH¸À‹     L‹ H‰c(M…ätÜH‰êH¾i–      H‰ßAÿT$…ÀtH¸@‹     Ç     ƒ}  u­M‹$$ëÆHƒÄ@[]A\ÃUSH¸J      H‰ûHƒìLD$HL$ÿÐ…À…  ‹T$…Òˆ  „  ÿÊuNH‰ß¾=   H»ó|      ÿÓH…Àt5H‹D$¾=   H‹8ÿÓÆ  H‰ÃHpH‹D$H‹8H¸]g      ÿÐÆ=é›   H‹D$H‹€; „Š   H¸`ê      H‰ÞH‹8H½þt      ÿÕH…ÀtH‹L$H‰ÇHQ‹L$qÿÿP ëQH‰ÞH¿Ó­      1ÀHºŠ      ÿÒH¸`ê      H¾ê­      H‹8ÿÕH…ÀtH¿ï­      1ÀHºÎ‰      ÿÒH‹D$H»…A      H‹8ÿÓH‹|$ÿÓ¡@‹     HƒÄ[]ÃAUATH¸®      USH‰ýH¿®      HºÎ‰      Hƒì…öHEø1Û1ÀÿÒº   1öH¿ é      H¸)~      ÿÐH¸ª›      I¼‚›      ÿЃø
„•   ƒø
„Œ   Pàƒú^w;ûþ   tDkHº é      HcÛˆˆD$ H|$ ÆD$
 H¡@½      D‰ëÿÐëAƒøu<…Ût8ÿËHº é      ÆD$ HcÃÆD$
 ÆD$Æ ÆD$ H|$ H¡@½      ÿÐAÿÔéLÿÿÿH¿®      H¡@½      ÿÐAÿÔH¿ é      H¸±~      ÿÐH‰E HƒÄ1À[]A\A]ÃSH¿®      1ÀHºÎ‰      HƒìÿÒH¸ök      H»‰˜      ÿÐH¸@‹     1Ò1öH|$Ç     ÿÓH‹|$H…ÿtÅ€? tÀ1ÒH‰ÞH¸8—      ÿÐH‹|$H¸…A      ÿÐëœATU1ÀS‰ý¹   H‰óHƒì H‰çó«‰èÆD$%ÿÿ ƒý    ‰$u6H‹F@H…Àt-H‰÷½   I¼Rš      ÿЃà)Åÿ̓ýÿt/H‰Þ¿    AÿÔëìH‰æH‰ßÿS(ƒý
uH‰Þ¿
   H¸Rš      ÿÐHƒÄ []A\ÃAUATI½Rš      USI‰üRA¾$„Ût3¸?   û€   CØH¸Ø‹     H‹(H…ítH‰î‰ßAÿÕH‹m ëíIÿÄëÄX[]A\A]ÃH¡(ê      SH…Àt1ÿÿÐH¡ ê      H…ÀtÿÐH¸Ð‹     H‹H…ÛtH‰ßÿS(…ÀuH‹ëì1À[ÃSH¸Ø‹     H‹H…ÛtH‹ChH…ÀtH‰ßÿÐH‹ëè[ÃSH»8›      H¸‚›      ÿÐÿÓ…Àtú[ÃATUH¿1®      SH½•!      H»{Š      Hƒì ÇD$aßä‹fÇD$Ê“HT$fÇD$ÒÆD$ªHt$ÆD$
ÆD$ ÆD$àÆD$˜ÆD$ÆD$+ÆD$ŒÿÕHƒ|$I‰ÄuH…Àu0H¹<®      HºT®      ¾)   H¿_®      1À1íÿÓ1Ûé·   D¾ H¹m®      1ÀHºT®      ¾,   H¿_®      ÿÓHT$Ht$H¿}®      ÿÕHƒ|$H‰ÅuH…Àu+H¹‡®      HºT®      ¾1   H¿_®      1ÀÿÓ1Ûë;D¾ H¹ž®      1ÀHºT®      ¾4   H¿_®      ÿÓ1ÛA€<$ t€}  ”ÃL‰çI¼…A      AÿÔH‰ïAÿÔHƒÄ ¾Ã[]A\ÃUSH½¶Y      RH»`½      H‹;H…ÿt‹SH‹s1ÉHƒÃÿÕëçX[]à                                                                                                                         %      ¨%      ¼%      ×%      é%      V'      t'      '      ¨'      ¿'      (      ³)      ³)      5)      ¡)      (      S(      ª(      Y)      Ø'      ³)      ³)      )      Ý)      😘 Y*      w*      ì*          H € P € M € K € G € O € R € S € I € Q € ; € < € = € > € ? € @ € A € B € C € D €            Ca      Ca       b      Æb      êb      Àƒ      „      „      რ     „      „      RSDT FACP XSDT allocation outside 32-bit range invalid arch-dependent ELF magic reloc offset is out of the segment relocation out of range relocation 0x%x is not implemented yet closing %s
 efidisk disk/efi/efidisk.c opening %s
 not a efidisk no such device m = %p, last block = %llx, block size = %x
 invalid sector size %d opening %s succeeded
 d%d reading 0x%lx sectors at the sector 0x%llx from %s
 failure reading sector 0x%llx from `%s' hd%d iterating %s
 fd%d cd%d writing 0x%lx sectors at the sector 0x%llx to %s
 failure writing sector 0x%llx to `%s' %s,%s /%sVendor(%08x-%04x-%04x-%02x%02x-%02x%02x%02x%02x%02x%02x)[%x:  ] %02x  set_virtual_address_map failed could not set EFI variable `%s' mods /EndEntire
 /EndThis
 /EndUnknown(%x)
 /PCI(%x,%x) /PCCARD(%x) /MMap(%x,%llx,%llx) Hardware /Ctrl(%x) /UnknownHW(%x) /ACPI(%x,%x) /ACPI( %x, %s, %x) %s) /UnknownACPI(%x) /ATAPI(%x,%x,%x) /SCSI(%x,%x) /FibreChannel(%llx,%llx) /1394(%llx) /USB(%x,%x) /USBClass(%x,%x,%x,%x,%x) /I2O(%x) /MacAddr(%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x,%x) /IPv4(%u.%u.%u.%u,%u.%u.%u.%u,%u,%u,%x,%x) /IPv6(%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x,%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x:%x,%u,%u,%x,%x) /InfiniBand(%x,%llx,%llx,%llx) /UART(%llu,%u,%x,%x) /Sata(%x,%x,%x) Messaging /UnknownMessaging(%x) /HD(%u,%llx,%llx,%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x%02x,%x,%x) /CD(%u,%llx,%llx) Media /File(%s) /Protocol(%08x-%04x-%04x-%02x%02x-%02x%02x%02x%02x%02x%02x) /UnknownMedia(%x) /BIOS(%x,%x,%s) /UnknownBIOS(%x) /UnknownType(%x,%x)
 couldn't retrieve memory map memory map buffer is too small couldn't terminate EFI services Trying to terminate EFI services again
 cannot allocate memory cannot get memory map cannot allocate conventional memory %p with %u pages too little memory cannot set text mode console no TSC found unaligned pointer %p double free at %p alloc magic is broken at %p: %lx out of range pointer %p null in the ring free magic is broken at %p: 0x%x out of memory  /  %s%s  (%s)  unknown
 invalid argument (%s): Filesystem is %s.
 one argument expected %s=%s
 not an assignment Set an environment variable. [ENVVAR=VALUE] set Remove an environment variable. ENVVAR unset List devices or files. [ARG] ls Insert a module. MODULE insmod %s,%s root variable `%s' isn't set %s read failed
 disk kern/disk.c Closing `%s'.
 Opening `%s'...
 sector sizes of %d bytes aren't supported yet no such partition Opening `%s' failed.
 disk `%s' not found attempt to read or write outside of partition attempt to read or write outside of disk `%s' Read out of range: sector 0x%llx (%s).
 `%s' is already loaded module at %p, size 0x%lx
 modules kern/dl.c ELF header smaller than expected invalid arch-independent ELF magic this ELF file is not of the right type ELF sections outside core relocating to %p
 .module_license incompatible license LICENSE=GPLv3 LICENSE=GPLv3+ LICENSE=GPLv2+ no module name found .moddeps no symbol table grub_mod_init grub_mod_fini unknown symbol type `%d' .modname symbol `%s' not found flushing 0x%lx bytes at %p
 module name: %s
 init function: %p
 Secure Boot forbids loading module from %s prefix variable `%s' isn't set %s/x86_64-efi/%s.mod mismatched names  error: %s.
 assert: error stack overflow detected!
 missing `%c' symbol attempt to read past the end of file attempt to seek outside of the file invalid file name `%s' beyond the total sectors Detecting %s...
 fs kern/fs.c / %s detection failed.
 unknown filesystem blocklist  %s root (%s)%s cmdpath x86_64-efi prefix normal %s%s overflow is detected unrecognized number (null) debug all %s:%d:  
Aborted.  Press any key to exit.  %d sub-partition %s%d of (%s,%s) ends after parent.
 partition kern/partition.c Unknown command `%s'.
 help Try `help' for usage
 >  grub rescue>  
 Entering rescue mode...
 SecureBoot No SecureBoot variable
 secureboot kern/efi/sb.c SecureBoot: %d
 SetupMode No SetupMode variable
 SetupMode: %d
 efi_wrap_0 efi_wrap_1 efi_wrap_10 efi_wrap_2 efi_wrap_3 efi_wrap_4 efi_wrap_5 efi_wrap_6 efi_wrap_7 grub_byte_checksum grub_command_list grub_current_context grub_device_close grub_device_iterate grub_device_open grub_disk_cache_table grub_disk_close grub_disk_dev_list grub_disk_dev_register grub_disk_dev_unregister grub_disk_firmware_fini grub_disk_firmware_is_tainted grub_disk_get_size grub_disk_open grub_disk_read grub_disk_write_weak grub_divmod64 grub_dl_head grub_dl_load grub_dl_load_core_noinit grub_dl_ref grub_dl_unload grub_dl_unref grub_dma_free grub_dma_get_phys grub_dma_get_virt grub_efi_allocate_pages grub_efi_allocate_pages_max grub_efi_compare_device_paths grub_efi_duplicate_device_path grub_efi_find_last_device_path grub_efi_finish_boot_services grub_efi_free_pages grub_efi_get_device_path grub_efi_get_filename grub_efi_get_loaded_image grub_efi_get_memory_map grub_efi_get_variable grub_efi_image_handle grub_efi_is_finished grub_efi_locate_handle grub_efi_locate_protocol grub_efi_net_config grub_efi_open_protocol grub_efi_print_device_path grub_efi_secure_boot grub_efi_set_text_mode grub_efi_set_variable grub_efi_set_virtual_address_map grub_efi_stall grub_efi_system_table grub_efidisk_get_device_handle grub_efidisk_get_device_name grub_env_export grub_env_get grub_env_set grub_env_unset grub_env_update_get_sorted grub_err_printed_errors grub_errmsg grub_errno grub_error grub_error_pop grub_error_push grub_exit grub_fatal grub_file_close grub_file_filters_all grub_file_filters_enabled grub_file_get_device_name grub_file_open grub_file_progress_hook grub_file_read grub_file_seek grub_free grub_fs_autoload_hook grub_fs_list grub_fs_probe grub_get_time_ms grub_getkey grub_getkey_noblock grub_gettext grub_isspace grub_list_push grub_list_remove grub_machine_acpi_get_rsdpv1 grub_machine_acpi_get_rsdpv2 grub_machine_fini grub_malloc grub_memalign grub_memalign_dma32 grub_memcmp grub_memmove grub_memset grub_millisleep grub_mm_base grub_modbase grub_named_list_find grub_net_open grub_net_poll_cards_idle grub_parser_cmdline_state grub_parser_split_cmdline grub_partition_get_name grub_partition_iterate grub_partition_map_list grub_partition_probe grub_pci_find_capability grub_pci_iterate grub_pci_make_address grub_pmtimer_wait_count_tsc grub_print_error grub_printf grub_printf_ grub_puts_ grub_real_dprintf grub_realloc grub_refresh grub_register_command_prio grub_register_variable_hook grub_snprintf grub_strchr grub_strcmp grub_strcpy grub_strdup grub_strlen grub_strncmp grub_strndup grub_strrchr grub_strtoul grub_strtoull grub_strword grub_term_highlight_color grub_term_inputs grub_term_inputs_disabled grub_term_normal_color grub_term_outputs grub_term_outputs_disabled grub_term_poll_usb grub_tsc_rate grub_unregister_command grub_vprintf grub_vsnprintf grub_xasprintf grub_xputs grub_xvasprintf grub_zalloc memcmp memcpy memmove memset      V              µ      Ž       Y       ù      z              ![N–YdÒŽ9  Éir;‘nW    ?mÒŽ9  Éir;¡1[b•ÒŽ?  Éir;‚w/ô.L™VIùC÷!                `¦      y9      X9      Ú6              ‰8      õ8      N8      Ÿ:      ¦9      '9                                                                              `¦                      :                      qèhˆñäÓ¼" €Ç<ˆ0-ëˆ-Óš '?ÁM Ý                                              Þ¬              q      p                                      ì{                    '             "             $             \                          '             "             $             {                                                       }          
   {                                  "                                            
      }                       àš      p                      ­®      Ë             ¸®      Ö             î      €             Ï®      ä             Ú®      ò             å®                   ð®                   û®      0             ¯      S             ¯      @<             $¯      `ê              6¯      €»              K¯      ~K             ]¯      °L             q¯      ›J             ‚¯       ê              ˜¯      ²Q             ¨¯      ˜ê              »¯      lQ             Ò¯      Q             믠     ê              °      €ê              !°      ¤X             4°      VR             C°      @U             R°      ˆê              g°      N             u°       Í              ‚°      ½e             °      \             ¨°      sZ             ´°      ëZ             ð      ¯Z             Ñ°      M             ß°      ]             ñ°      Y             ±      /             ±      U.             7±      Ñ+             U±      †$             t±      N$             “±      1             ±±      +.             ű      3$             Þ±      C#             ô±                     ²      Ë/             &²      •!             <²      8ê              R²      ¸Ì              g²      ý             ~²      ³             —²      Hê              «²      ö             ²      â$             ݲ      É›             ò²      U                 ³      º              ³      _              @³      Ü             O³      0ê              e³      g             „³      ´             ¡³      *j             ±³      h             ¾³      ]g             ˳      »h             Ú³      ?i             õ³      D‹             
´      @Š             ´      @‹             $´      pj             /´      ƒk             >´      ìj             N´                    X´                   c´      Æm             s´      €‹             ‰´       ‹             £´      ”l             ½´      n             Ì´      `‹             ä´      &m             ó´      ào             µ      …A             µ      èç              "µ      ðç              /µ      òr             =µ      ~D             Nµ      ª›             Zµ      8›             nµ      ð»              {µ      }             ˆµ      6u             —µ      Pu             ¨µ      R<             ŵ      µ<             âµ      è             ôµ      :A              ¶      T?             ¶      û             "¶      ‡|             .¶      |             ;¶      )~             G¶      ˜D             W¶      Xê              d¶      @ê              q¶      þt             †¶      ðÌ              ”¶       ê              ­¶      ”Ž             Ƕ      J             ᶠ     *”             ù¶      ½“             ·      À‹             (·      (’             =·      O                 V·      ˆ             g·      `             }·      å             ™·      ök             ª·      Ή             ¶·      Š             ÷      N|             η      {Š             à·      ÅC             í·      ‚›             ú·      ¼D             ¸      Êi             1¸      Ó‹             ?¸      ó|             K¸      §|             W¸      ;|             c¸      ±~             o¸       ~             {¸      Æ|             ˆ¸      ù~             •¸      }             ¢¸      7„             ¯¸      ·             ½¸      }             ʸ      H½              丠     Ћ             õ¸      à‹             ¹      I½              &¹      Ø‹             8¹      È‹             S¹      (ê              f¹      Pê              t¹      ®E             Œ¹      ¸ˆ             ™¹      ¿‹             ¨¹      ÅŒ             ·¹      @½              ¹      Œ             Ò¹      KA             Þ¹      ‡|             å¹      |             ì¹      |             ô¹      )~                                     LICENSE=GPLv3+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          mimg           h/          0"  ELF         >                    è          @     @
 
 PH¸        H‹PÿÐH¸        H‹8H¸        ÿС        ZÃUSH‰ûH½        QHÇG0àÿÿÿ¿
  ÿÕ¿€  H‰C ÿÕH‹{ H‰C(H…ÿt
H‰Â1ÀH…ÒuH½        ÿÕH‹{(ÿÕ¡        Z[]ÃAWAVI‰öAUATI‰ýUSM‰ÌHƒì8‹F@H‰T$H‰L$L‰Âƒøÿu4‹^‹vH¸        Áã    L)ÃL‹D$pL9ËIGÙH‰ÙÿÐ…À„ð  é  ‹~ ½   L‰ÆO    HÓåHÓîHÿÍA‰÷L!ÅA;vDs AÇFD    A‰FH¸   1ÛÓàH˜H‰$éE  E‹F‹D$,Aƒø „Y  Aƒøu    %ÿÿ  ‰D$,Hº        1ÀD‹L$,H¹        ¾$  H¿        I»        AÿÓ‹T$,A9V$†B  ƒú†  A;V,ƒ
  AÿFDA‰VHE;~DA‹vHvBA‹N6ƒù…µ   ƒÁA‹vLD$,ÁùL‰ïH¸        HcÉÿÐ…À„<ÿÿÿHƒËÿéÛ   A‹N H‹D$ƒîL‹ $L‹D$pH‰êL‰ïÓæAv(I‰E0I)éH‹D$M9ÌMFÌI‰E8L‰ÉL‰L$H¸        ÿÐH¸        IÇE0    ƒ8 u”L‹L$LL$pAÿÇ1íM)ÌLËM…ä…3ÿÿÿëXƒù µ    „;ÿÿÿ‰òÑêòé0ÿÿÿAöFHtÁè‰D$,d$,ÿ  é›þÿÿH¾        ¿       1ÀH¹        ÿÑéÿÿÿHƒÄ8H‰Ø[]A\A]A^A_ÃHƒìL‹WPH‹GH‹O`I‰ÑH‹WXVL‹GL‰ÖH‹8H¸        ÿÐHƒÄÃAWAVAUATUSHƒìhH…ÿ„  H‰ýH¸        ¿P   ÿÐH…ÀH‰Ã„m  1Ò1öI¼        LD$¹Z   H‰ïAÿÔ…ÀM‰á…F  ·D$AƒÍÿ1Ò…ÀI‰Çt¨uÑèÿÂëöÿÈA½ÿÿÿÿDDêEu÷AƒþvD‰+é   D‰3¶D$E1À…Àt¨uÑèAÿÀëõÿÈtƒÈÿë    AƒøD‰Àv‰C éØ  ·|$DˆñEðD‰C Óç…ÿ‰{„¼  D‹\$fE…ÛE·ÓuD‹T$*DˆñAÓâE…ÒD‰S „•  ·D$f…Àu‹D$&DˆñÓà…À‰C„w  ¶T$„Ò„j  A¯ÒDˆé4:·T$‰sI‰ÔHÁâJT:ÿHÓêDˆñHÓâDˆÁ‰Sò‰Æ)Ö‰S(‰òÓêƒÂƒú‰S,†!  fE…ÛuQf‹T$.‹L$2ÇC    ÇC$øÿÿö€‰Kt¶L$ƒâ9ʇ젠 D¯ÒAúD‰SfE…ä…×   fƒ|$0 t2éÊ   ú÷  ÇCÿÿÿÿwÇC    ÇC$ø  ëÇC   ÇC$øÿ  ‹s9ð†’   1ÒI‰à¹   H‰ïAÿÑ…Àu~‹S‹$ƒú u%ÿÿÿ‰$¸ ÿÿë!ƒúu%ÿÿ  ‰$¸ ÿ  ë
%ÿ  ‰$¸   fƒ|$ t‹T$-ë‹T$I‰SLŠT$‹ $ƒÊ¶ÒƒÉ    Ð9Áu‹CÇCDÿÿÿÿÆC0‰C@H‰Øë01ÛH‰ßH¸        ÿÐH¾        ¿       1ÀHº        ÿÒ1ÀHƒÄh[]A\A]A^A_ÃUSH‰õQH‹H¸        H‹8H¸        ÿÐH‰ßH¸        ÿÐH…ÀH‰ÃtE‹pLH¿        1ÀH¹        ·ÖÁîÿÑH‰E H…Àt#¾„ÒtrŸJàƒþFÑHÿÀˆPÿëàHÇE     H¸        H‹8H¸        ÿÐH‰ßH¸        ÿС        Z[]ÃAWAVHBAUATUSƒÍÿH‰ÓA‰ïA‰ìHƒì(H‰|$H‰t$H‰D$H‹C01É1ÒA¹    L@ PH¸        SH‹t$ H‹|$L‰C0ÿÐHƒø ZY…ß  Š„À„Õ  ŠK €ù…Š   ¨@tD¶c
ƒà?D¶øD‰ý¶ÀA9ÇtAƒÌÿëE…ÿtõ¶C
A9ÄuìAÿÏH‹t$I½        AkÏ
º
   LcñK<6Ot6
H{(AÿÕL‰÷H{(Hsº    AÿÕH‹C(Hsº   J|0 AÿÕé&ÿÿÿ<å„ÿÿÿöÁÀ…ÿÿÿ<uÆåAƒüÿ„7  E…ÿ….  1Ò1ÀÐÈHÿÂHƒú uò¶ÀA9Ä…  kí
L‹C(H‹C 1öHcíHÿÍHƒýÿ„Ò  A·…öIx‰ÑtaŠ $ÿÿùÿ  wFî Ø  HƒÀÁæ
”2 $  ‰ÑÁéƒÉðˆHü‰ÑÁé ƒá?ƒÉ€ˆHý‰Ñƒâ?ÁéƒÊ€ƒá?ˆPÿƒÉ€ˆHþë    Æ ?L‰ÇHÿÀ1öë|ƒúwˆëCúÿ  wÁêƒá?HƒÀƒÊÀƒÉ€ˆPþˆHÿëSD‚ (ÿÿAøÿ  vAD‚ $ÿÿAøÿ  wÆ ?HÿÀë+A‰ÐÁêƒá?AÁè ƒâ?ƒÉ€AƒÈàƒÊ€ˆHDˆ ˆPHƒÀë‰ÖI‰øé ÿÿÿ€áH‹S u1öëC1ÉH‰Ð@Š4 ‰Ê@„öt*HÿÁHÿÀ@ˆpÿHƒù uåº    ëJÿ€< H‰Ê…›   HÿÈ…Òuéé   ¶3‰ñ„Àt1x¿H HÿƒÿFÁHÿÆHƒþˆBÿuÛ¹   ëAÿ€< H‰ÁuHÿÊ…ÉuíHBÆ.Hs¹   ëDB¿z HÿÀAƒøF×ÿÁHÿƃù ˆPÿt¶„ÒuÛëQÿ€< H‰Ñu HÿȃùuìHÿÈÆ  1Àë¡        º,   …ÀDÂHƒÄ([]A\A]A^A_ÃAUATH¸        USI‰ôHƒìHH‹/H‹8HÇ    H¸        ÿÐH‰ïH¸        ÿÐH…ÀH‰Ã„•   ö@0u$H¾        ¿   1ÀHº        ÿÒ1À霠  H|$H¸        I½        ÿÐ…ÀuLHT$H‰ÞH‰ïAÿÕ…Àu"¶D$ƒà߃øuáH‹|$(H¸        ÿÐI‰$H‹|$(H½        ÿÕH‹|$0ÿÕH¸        H‹8H¸        ÿÐH¸        H‰ßÿС        HƒÄH[]A\A]ÃAWAVAUATUSHƒìxöF0H‰|$H‰L$u"H¾        ¿   1ÀHº        ÿÒéÍ   I‰õI‰ÔM‰ÆM‰ÏA€<$/uIÿÄëô¾/   L‰çH¸        ÿÐH…ÀH‰ÃtSH‰ÁH¸        L)áyH‰L$ÿÐH…ÀH‰Å„û  H‹L$H‰ÇL‰æH¸        ‰ÉH‰ÊH‰L$ÿÐH‹L$ÆD
  ëL‰çH¸        ÿÐH‰ÅH…ÛH|$8A”ÄM…ö•ÀA!ÄH¸        ÿÐ…ÀtOH‰ïH¸        ÿÐ1À韠 º   1öH|$(H¸        ÿЊL$CŠT$(ˆÈƒâþÀèƒà    ÐƒÈöÁˆD$(t"HT$8L‰îH‹|$H¸        ÿÐ…ÀtªéÏ   €}  H‹|$XuE„ätL‰úHt$(AÿÖ…À…¬   ë¹I‰øI‰éA¶„Àt7A¶„Òt/¶ðD^¿DV AƒûDZ¿AFòDR AƒûAFÒ9òuIÿÁIÿÀëÁp¿P ƒþFÂA¶DB¿r AƒøFÖ9Â…Nÿÿÿ‹D$T·T$RAˆM0AÇEDÿÿÿÿI‰E8·D$LÁà    ÐE„äA‰E@A½   tL‰úHt$(AÿÖëE1íH‹|$XI¾        AÿÖH‹|$`AÿÖH¸        ƒ8 u.E¶äE    ìu%H‹T$H¾        ¿   1ÀH¹        ÿÑE1íH¸        H‰ïÿÐE…í¸    HEÃHƒÄx[]A\A]A^A_ÃAUATH¸        UH‰ýSI‰ôQH‹8H¸        ÿÐH‹EH‹8H¸        ÿÐH…ÀH‰ÃtiL‰âI½        H‹EE1ÉE1ÀL‰áH‰ÞH‹8AÿÕH‰Â¡        …Àu6H…ÒuÕöC0tH¾        ¿   Hº        ÿÒëH‹S8H‰]PH‰U@ë1H‰ßH¸        ÿÐH¸        H‹8H¸        ÿС        Z[]A\A]ÃAWAVI‰ÏAUATH¸        USH‰õHƒìL‹/H‹8H‰T$H¸        ÿÐL‰ïH¸        ÿÐH…ÀI‰Äu1Û錠  H‰ïH¸        ÿÐHxI‰ÆH¸        ÿÐH…ÀH‰ÃtÏH‰ÇL‰òH‰îH¸        ÿÐB€|5ÿ/J3tÆ /HÿÀÆ  I¾        H‰ØM‰ùL‹D$H‰éH‰ÂL‰æL‰ïAÿÖH…ÀtHº        ƒ: tÕH‰ßH»        ÿÓL‰çÿÓH¸        H‹8H¸        ÿС        HƒÄ[]A\A]A^A_ÃSH‰ûH¸        H¾        H¿        ÿÐH‰ØH£        [ÃH¿        H¸        ÿàfat_size=%d, next_cluster=%u
 fat fs/fat.c invalid cluster %u not a FAT filesystem %04x-%04x not a directory file `%s' not found not a regular file                                                                                                    LICENSE=GPLv3+  fat                                                                                                                          3          C                                                                                                      )                      8                      E                      Q                      `                      l                      w                      ƒ                                            œ                      ¨                      º                      Å                      Ö                      à                      î                       grub_mod_init grub_mod_fini grub_strlen grub_xasprintf grub_memmove grub_strdup grub_disk_read grub_dl_ref grub_errno grub_memset grub_fs_list grub_strchr grub_malloc grub_real_dprintf grub_error grub_list_remove grub_free grub_dl_unref grub_list_push                                                                    +                     <                     x                     ‰                     É                     [                   l                    {            "       …                    ç                    G                    S                    À            +       Ñ                                •       A                    b                    Р                   Ü            >       í                                                             /            %      F            S       R                                                            ¬                    ·                                •       y                    

                    1
                    Q
                    `
            %      ~
            ]      
                    §
            5       ±
            à     å
         
           ú
                    
                                        &                     4                     g             ]       x                     ©                     À                     î                              
           7             5       J                     i                     £             à    
                    ¤
                    Á
            m       Ò
                    á
                                        %                    8            %      O            G       q                    Š                   ™                    ¸                    Ä                    Ñ                    Ü                    ù                                        &            %      D         
           W                    t                    •            G       ¾                    Р                   á                    î                    ù                                                             *                    9                    E                    O                                                     ì                              (             ò      0                     8             +
      @                    .symtab .strtab .shstrtab .rela.text .text.unlikely .rodata.str1.1 .rela.data .module_license .bss .modname                                                                                          @       Y                                   @               0                                 &                     ™                                     5      2               ™      ”                             I                     @      P                               D      @               Р     ¨                           O                                                         _                                                          d                                                                                 x      m                                                    ¨      ˆ         
                                           0      ý                                 
  ELF         >                    €              @     @ AWAV¹   AUATI‰þUSI¼        HìH  H‰t$H‰T$1ö1ÒL„$@  AÿÔ…À…'  1Àf¼$>  UªH”$  H¾        ¿   …  €<îtHƒÀHƒø@uðH¾        éð   ÇD$     ŠL$ ¾   1ÒLD$dL‰÷Óæ¹\   HcöAÿÔ…À‰Ã…­   º   H¾        H|$dI¿        Aÿ×…À„¯   ÿD$ ƒ|$ u¢H¾        ë~º   H´$À   H¿        Aÿ×…À…Á   ¬$¸   ý   uIÿÄ1íAÿÅD;¬$´   ƒI  HcÕL„$À   ¹€   L‰æL‰÷H¸        ÿÐ…Àt“H¸        ‹é  ¿   1ÀHº        ÿÒ‰Ãéø   H¹        Hº        ¾Z   H¿        1ÀI¸        AÿÐL‹¤$¬   ŠL$ 1íE1íIÓäéVÿÿÿH‹„$è   H‹”$à   E‰èŠL$ L‰d$8¾r   D‰l$ ‰l$@H¿        HÿÀI‰ÑI»        H)ÐI‹V(IÓáHÓàH¹        L‰L$(H‰D$0H‰L$PH¹        H‰T$HRHº        P1ÀAÿÓH‹T$(Ht$0H‹D$ L‰÷ÿÐ…ÀY^„—þÿÿéÝþÿÿHÄH  ‰Ø[]A\A]A^A_ÃH¾        H¿        H¸        ÿàH¿        H¸        ÿà                        no signature GPT entry %d: start=%lld, length=%lld
 gpt partmap/gpt.c no GPT partition map found no valid GPT header Read a valid GPT header
                                   EFI PARTLICENSE=GPLv3+ part_gpt                                                                                           ¢                                                                                                                         
                                       5                      D                      O            ¢      n                      €                      ‹                      œ                      «                       grub_mod_init grub_mod_fini grub_partition_map_list grub_disk_read grub_errno grub_gpt_partition_map_iterate grub_real_dprintf grub_error grub_list_remove grub_list_push grub_memcmp                       Z                                  F       Å                     Ô                     ô             a       
                    ]                    m         
           …                    ˜            u       ¢            4       ±            8       ½                    
            8                           4                    M            
       ]            4       ¤                    ®                    ¸                    Ä                    Π                                4                             .symtab .strtab .shstrtab .rela.text .text.unlikely .rodata .rodata.str1.1 .rela.data .module_license .bss .modname                                                                                          @       Ø                                   @               ˜      @                          &                                                          5                                                          =      2               0      Ž                             Q                     À      (                               L      @               Ø      0                           W                     è                                    g                     ÷                                     l                      ÷                                                                        u                                                           à      
                                              à      ·                                    (,gpt1)/grub                                                                                                                                                                °   3¤K¤u¤„¤¥¤²¤ë¤¥*¥C¥]¥w¥†¥¿¥k¦‘¦±¦¼¦Ñ§Þ§ð§¨.¨?¨O¨œ¨`©ú© ª9ªÕªèª«$«^«h«w«ƒ«¢«¯«Â«Ì«ù«¬!¬2¬>¬f¬u¬„¬‘¬©¬Ä¬ä¬õ¬
­H­c­”­ž­­­Ð­ñ­ý­®®@®R®o®€®¨®ß®ø®¯!¯7¯m¯’¯¸¯Â¯ù¯         Ø    E W † Ÿ ´ Ò ¡%¡4¡>¡l¡‡¡ ¡Ó¡ç¡¢¢'¢1¢@¢J¢r¢†¢˜¢¢¢±¢»¢ä¢ú¢£ £*£9£C£}£±£Ü£û£f¤œ¤¦¤µ¤¿¤í¤¥!¥<¥N¥X¥s¥Ò¥Ü¥è¥¦—¦¸¦þ¦§(§2§N§]§µ§¿§ð§¨$¨‘¨º¨Ý¨©h©v©”©¼©Ú©ñ©ªª5ªDªnª‡ª½«¬!¬@¬¼­Ï­
®B®`®‰®Ê®ÿ®¯5¯]¯g¯–¯Á¯Þ¯ö¯    ð      * F S d ‰ › ¬ Î è ø ¡(¡K¡f¡¡§¡±¡ù¡ ¢(¢S¢­¢À¢Þ¢£‘£¥£:¤D¤³¤Ð¤ñ¤J¥X¥k¥„¥›¥¯¥Æ¥Ü¥ï¥þ¥&¦;¦V¦i¦z¦’¦¨¦¾¦ñ¦§.§K§b§€§—§®§Ë§ä§
¨#¨[¨²¨@©e©‹©¦©µ©Ò©é©Dª^ªhª}ª¨ª¹ªÌªÝªøª>«^«n«†««ó«m¬y¬ƒ¬¬›¬¹¬Æ¬Ô¬é¬­­,­P­j­w­ ­Í­0®C®w®™®è®=¯Z¯¬¯Ñ¯ý¯ 0  8    , @ V k ƒ ­ Ï  ¡.¡i¡y¡ƒ¡¡—¡¤¡¾¡Ñ¡â¡ó¡ ¢¢¢,¢6¢@¢J¢T¢d¢q¢}¢Œ¢¡¢®¢»¢Ö¢æ¢ô¢££"£7£J£Z£g£x£Š£œ£¹£Ã£ó£ ¤9¤Q¤ª¤¶¤"¥<¦”¦ž¦ª¦Á¦Ü¦÷¦Ü§P¨a¨z¨‹¨±¨Ó¨÷¨    ©)©;©I©]©k©©“©¨©¹©á©ì© ªª"ª5ªˆª¡ª°ª¼ªæª ««,«8«B«L«\«k«u««««§«±«Á«Ð«Ú«å«ñ«¬¬¬&¬5¬W¬d¬¬—¬º¬Ç¬â¬ú¬*­7­~­Š­¥­¯­¿­Ï­ß­ð­ú­d®ˆ®“®®¼®È® ¯¯'¯<¯H¯]¯¯à¯ì¯ @      ¡¡)¡?¡X¡t¡”¡æ¡ò¡Ì¢2£‚£Ø£ô£¤.¤P¤c¤€¤¤ ¤×¤ý¤¥%¥Ì¥Û¥ì¥ö¥¦
¦'¦1¦Q¦[¦g¦q¦}¦Ž¦ž¦»¦Ö¦í¦§ §8§K§_§k§€§’§œ§¨§·§Æ§Ò§è§ù§¨%¨9¨P¨Z¨}¨‰¨£¨½¨Î¨ä¨ý¨©©2©<©F©P©Z©u©©‰©“©¢©¬©¶©À©Ò©Ý©ç©ñ©ÿ©/ª9ªSª_ª¨ª²ªËªÕªæªûª«1«@«k«Ž«ž«¼«ñ«¬¬/¬A¬Y¬c¬Í¬õ¬O­i­”­¨­¿­ ®a®À®Ý®÷®¯3¯†¯£¯½¯Î¯     P    m y †  ¡ ® ¿ Ü &¡1¡<¡n¡ƒ¡¡À¡Ê¡Ù¡ã¡¢¢¢+¢g¢q¢‡¢‘¢¥¢ú¢"£6£Q£^£Ž£¸£Ë£ä£ð£¤¤!¤0¤?¤N¤b¤¤¤±¤Æ¤Õ¤æ¤ò¤¥!¥Ž¥Ÿ¥ê¥û¥ ¦¦&¦0¦?¦I¦V¦‘¦ø¦L§ó§¨Z¨t¨Ê¨Ü¨©|©–©¨©º©í©ªªSª}ª¹ª««G«U«¨«µ«É«+¬5¬?¬I¬Z¬ˆ¬™¬ª¬Ã¬ê¬û¬­3­?­N­X­e­­Ž­ª­´­Ì­ä­õ­
®®6®P®e®…®œ®Ã®Ô®÷®¯h¯Õ¯ `  0  & = ` š « 8¡u¡ˆ¡ ¢Y¢h¢w¢¢«¢ù¢
£B£S£q£Ø£â£ñ£¤¤¤0¤:¤I¤Y¤€¤¤¤µ¤Å¤ê¤û¤    ¥'¥1¥[¥e¥¥Æ¥Ð¥â¥ÿ¥    ¦¦3¦=¦X¦j¦¦‘¦¢¦¸¦Æ¦Þ¦§'§a§—§º§Ð§ë§¨j¨€¨¨Ã¨é¨ó¨©E©`©Ø©í©ú©    ª.ªCªPª}ª·ªÐªÚªíªþª«!«2«=«H«R«d«t«„«•«ž«¶«È«Ò«å«ù«¬¬¬+¬8¬C¬M¬]¬l¬x¬„¬­¬Ã¬Ò¬é¬­>­J­‰­æ­õ­®®(®7®]®u®˜®Â®Õ®¯¯*¯a¯r¯|¯†¯š¯±¯»¯Å¯è¯ò¯     p     ¡y¡Æ¡Ü¡ô¡¢3¢f¢’¢£¢Í¢Û¢££+£5£D£S£]£m£€£’£œ£«£¸£Ã£Ù£ñ£¤¤.¤=¤G¤V¤c¤n¤¤Œ¤˜¤¬¤·¤Õ¤æ¤¥ˆ¥¨¥¸¥Å¥å¥ù¥ ¦q¦€¦Œ¦¤¦·¦É¦Õ¦ä¦"§1§[§e§o§{§Š§å§ï§ù§
¨'¨1¨;¨[¨e¨q¨{¨Š¨®¨Î¨ö¨T©o©®©¸©Ù©è©÷©ªªª2ªKª[ªkªzª†ª’ª©ªµªÇªÓªÝªëªõª««-«W«m««Ž« «°«Ñ«Ý«¬Q¬_¬H­œ­ª­¹®É®é®¯¯8¯»¯     €     Y j Š › ¬ ï¡¢>¢P¢Ž£9¤ç¤5¥ø¥¦¹¦È¨Ò¨Ü¨ ©©1©D©Q©^©k©©ž©²©ªXªlª“ªªÃªÐªòªüª1«=«l«Ž«Ÿ«Æ«    ¬¬7¬\¬{¬¬¦¬­­Z­n­|­ˆ­˜­¦­²­ú­®,®b®¸®õ®˜¯ð¯   0   * h ç ¡8¡`¡k¡¾¡È¡û¡ ¢¢l¢~¢³¢££3£T£‘£Á£ñ£¤?¤I¤b¤q¤•¤Ã¤Í¤á¤‘¥­¥Á¥Ë¥Ý¥ï¥¦*¦O¦Œ¦æ¦ÿ¦§<§§±§Ö§æ§¨¨*¨4¨H¨T¨e¨z¨¨ž¨¨¨É¨Ó¨ß¨é¨©9©U©©“©©¬©¶©Ô©à©ð©ú©ª5ªFª’ªÍªæª
«:«N«_«…«­«·«Î«Ù«ã«K¬U¬d¬¬‹¬š¬°¬Ì¬Ö¬å¬û¬­­5­V­a­ ®®®® ®(®0®8®@®H®P®X®`®h®p®x®€®ˆ®®˜® ®¨®°®¸®À®È®Ð®Ø®@¯H¯P¯X¯`¯h¯p¯x¯€¯ˆ¯¯ °  ¨    ªªª ª(ª0ªª˜ª ª¨ª¸ªÀªÈªÐªØªàª0«H«€«°«À«È«ð«@­`­h­x­€­­˜­¨­°­À­È­Ø­à­ð­ø­®® ®(®8®@®P®X®h®p®€®ˆ®˜® ®°®¸®È®Ð®à®è®ø® ¯¯¯(¯0¯@¯H¯X¯`¯p¯x¯ˆ¯¯ ¯¨¯¸¯À¯Ð¯Ø¯è¯ð¯ À  ˆ        0 8 H P ` h x €  ˜ ¨ ° À È Ø à ð ø ¡¡ ¡(¡8¡@¡P¡X¡h¡p¡€¡ˆ¡˜¡ ¡°¡¸¡È¡Ð¡à¡è¡ø¡ ¢¢¢(¢0¢@¢H¢X¢`¢p¢x¢ˆ¢¢ ¢¨¢¸¢À¢Ð¢Ø¢è¢ð¢ £££ £0£8£H£P£`£h£x£€££˜£¨£°£À£È£Ø£à£ð£ø£¤¤ ¤(¤8¤@¤P¤X¤h¤p¤€¤ˆ¤˜¤ ¤°¤¸¤È¤Ð¤à¤è¤ø¤ ¥¥¥(¥0¥@¥H¥X¥`¥p¥x¥ˆ¥¥ ¥¨¥¸¥À¥Ð¥Ø¥è¥ð¥ ¦¦¦ ¦0¦8¦H¦P¦`¦h¦x¦€¦¦˜¦¨¦°¦À¦È¦Ø¦à¦ð¦ø¦§§ §(§8§@§P§X§h§p§€§ˆ§˜§ §°§¸§È§Ð§à§è§ø§ ¨¨¨(¨0¨@¨H¨X¨`¨p¨x¨ˆ¨¨ ¨¨¨¸¨À¨Ð¨Ø¨è¨ð¨ ©©© ©0©8©H©P©`©h©x©€©©˜©¨©°©À©È©Ø©à©ð©ø©ªª ª(ª8ª@ªPªXªhªpª€ªˆª˜ª ª°ª¸ªÈªÐªàªèªøª «««(«0«@«H«X«`«p«x«ˆ«« «¨«¸«À«Ð«Ø«è«ð« ¬¬¬ ¬0¬8¬H¬P¬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Edited by Polanskiman
Added spoiler.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.